Čakajte prosím...
A A A

Hľadaný výraz nenájdený

Hľadaný § nenájdený

55/1976 Zb. v znení účinnom od 1. 6. 1976 do 31. 12. 1995
55
VYHLÁŠKA
Federálneho štatistického úradu
z 22. januára 1976
o rodnom čísle
Federálny štatistický úrad v súčinnosti s Federálnym ministerstvom vnútra, Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a s ministerstvami práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 35 ods. 2 na vykonanie § 23 ods. 2 zákona č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií.

§ 1

(1)
Každému obyvateľovi, ktorý sa narodil na území Československej socialistickej republiky alebo má tu trvalý pobyt, prípadne je v pracovnom pomere v niektorej tuzemskej socialistickej alebo inej organizácii - s výnimkou osôb, ktoré požívajú diplomatické imunity a výsady - určujú orgány uvedené v § 2 a 3 rodné číslo.
(2)
Rodné číslo je identifikačná charakteristika obyvateľa utvorená z dát jeho narodenia a z tzv. koncovky. Rodné číslo je desaťmiestne: prvé dvojčíslie vyjadruje posledné dve číslice roka narodenia, druhé dvojčíslie vyjadruje mesiac narodenia (u žien zvýšené o „50“), tretie dvojčíslie vyjadruje deň narodenia; štvormiestna koncovka je rozlišujúcim znakom osôb narodených v tom istom kalendárnom dni.1)

§ 2

(1)
Rodné číslo určujú zásadné okresné oddelenia Českého štatistického úradu a okresné oddelenia Slovenského štatistického úradu, prípadne iné oblastné štatistické orgány republík vykonávajúce pôsobnosť okresných oddelení2) (ďalej len „okresné oddelenie“).
(2)
Obyvateľom narodeným na území Československej socialistickej republiky 1. januára 1969 a neskoršie určuje rodné číslo okresné oddelenie príslušné podľa miesta narodenia obyvateľa.
(3)
Československým štátnym občanom narodeným 1. januára 1969 a neskoršie v cudzine, ktorých narodenie je zapísané v matrike vedenej Národným výborom mesta Brna, cudzím štátnym príslušníkom a osobám bez štátnej príslušnosti narodeným v cudzine 1. januára 1969 a neskoršie určuje rodné číslo Mestské oddelenie Českého štatistického úradu v Brne.

§ 3

Pokiaľ obyvateľom narodeným do 31. decembra 1968 na území Československej socialistickej republiky a československým štátnym občanom, cudzím štátnym príslušníkom a osobám bez štátnej príslušnosti narodeným do 31. decembra 1968 v cudzine nebolo rodné číslo dosiaľ výnimočne určené, určí ho Úrad dôchodkového zabezpečenia v Prahe prostredníctvom odboru sociálnych vecí a zdravotníctva okresného (mestského, obvodného) národného výboru príslušného podľa miesta narodenia, prípadne trvalého pobytu obyvateľa.

§ 4

Rodné číslo detí narodených na území Československej socialistickej republiky 1. januára 1969 a neskoršie a detí československých štátnych občanov narodených v cudzine v tom istom čase sa zapisuje do matriky (knihy narodenia) spoločne s ostatnými údajmi o narodení.

§ 5

Dokladom o rodnom čísle je
a)
rodný list, na ktorom je zapísané rodné číslo obyvateľa,
b)
samostatný doklad o rodnom čísle vydaný a potvrdený príslušným orgánom štátnej štatistiky,
c)
potvrdenie o rodnom čísle vydané národným výborom povereným vedením matriky príslušným podľa miesta narodenia obyvateľa,
d)
zápis rodného čísla na str. 14 občianskeho preukazu, u vojakov z povolania Československej ľudovej armády na str. 3 osobného preukazu,
e)
u detí nemajúcich ešte samostatný občiansky preukaz zápis ich rodného čísla na str. 5-6 občianskeho preukazu niektorého z rodičov dieťaťa,
f)
u cudzích štátnych príslušníkov a u osôb bez štátnej príslušnosti potvrdenie o rodnom čísle uvedené na povolení pobytu v Československej socialistickej republike, vydanom príslušným útvarom pasov a víz.

§ 6

(1)
Doklad o rodnom čísle podľa § 5 písm. a) vydáva
a)
obyvateľom narodeným na území Československej socialistickej republiky 1. januára 1969 a neskoršie národný výbor poverený vedením matriky príslušný podľa miesta narodenia obyvateľa,
b)
československým štátnym občanom narodeným v cudzine 1. januára 1969 a neskoršie, ktorých narodenie je napísané v matrike vedenej Národným výborom mesta Brna, Národný výbor mesta Brna.
(2)
Obyvateľom narodeným do 31. decembra 1968, ktorí nemôžu preukázať svoje rodné číslo niektorým z dokladov podľa § 5, vydáva doklad o rodnom čísle Úrad dôchodkového zabezpečenia v Prahe prostredníctvom odboru sociálny vecí a zdravotníctva okresného (mestského, obvodného) národného výboru príslušného podľa miesta narodenia, prípadne trvalého pobytu obyvateľa.

§ 7

Opravy a zmeny rodného čísla robí
a)
u obyvateľov narodených na území Československej socialistickej republiky 1. januára 1969 a neskoršie okresné oddelenie príslušné podľa miesta narodenia obyvateľa,
b)
u československých štátnych občanov narodených v cudzine 1. januára 1969 a neskoršie, ktorých narodenia je zapísané v matrike vedenej Národným výborom mesta Brna, a u cudzích štátnych príslušníkov a u osôb bez štátnej príslušnosti narodených v cudzine 1. januára 1969 a neskoršie Mestské oddelenie Českého štatistického úradu v Brne,
c)
u obyvateľov narodených do 31. decembra 1968 na území Československej socialistickej republiky, u československých štátnych občanov narodených v cudzine do 31. decembra 1968 a u cudzích štátnych príslušníkov a u osôb bez štátnej príslušnosti narodených v cudzine do 31. decembra 1968 Úrad dôchodkového zabezpečenia v Prahe prostredníctvom odboru sociálnych vecí a zdravotníctva okresného (mestského, obvodného) národného výboru príslušného podľa miesta narodenia, prípadne trvalého pobytu občana.

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júnom 1976.
Predseda:Ing. Kazimour v. r.
Poznámky
1)
Rodné čísla pridelené osobám narodeným do 31. decembra 1953 sú deväťmiestne s trojmiestnou koncovkou.
2)
Mestské oddelenie Českého štatistického úradu v Brne, Ostrave a Plzni, Mestské oddelenie Slovenského štatistického úradu v Košiciach a ďalej Mestská správa Českého štatistického úradu v hl. m. Prahe a Mestská správa Slovenského štatistického úradu v hl. m. SSR Bratislave, prípadne obvodné oddelenia týchto mestských správ, pokiaľ ich Český štatistický úrad alebo Slovenský úrad zriadil.