Čakajte prosím...
A A A

Hľadaný výraz nenájdený

Hľadaný § nenájdený

227/2005 Z. z. v znení účinnom od 1. 7. 2005 do 31. 12. 2005
227
ZÁKON
z 10. mája 2005,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení zákona č. 120/1962 Zb., zákona č. 53/1963 Zb., zákona č. 184/1964 Zb., zákona č. 56/1965 Zb., zákona č. 81/1966 Zb., zákona č. 148/1969 Zb., zákona č. 45/1973 Zb., zákona č. 43/1980 Zb., zákonného opatrenia č. 10/1989 Zb., zákona č. 159/1989 Zb., zákona č. 47/1990 Zb., zákona č. 84/1990 Zb., zákona č. 175/1990 Zb., zákona č. 457/1990 Zb., zákona č. 545/1990 Zb., zákona č. 490/1991 Zb., zákona č. 557/1991 Zb., nálezu Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky zo 4. septembra 1992 uverejneného v čiastke 93/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 177/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 102/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z., zákona č. 13/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 10/1999 Z. z., zákona č. 183/1999 Z. z., zákona č. 399/2000 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 485/2001 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 421/2002 Z. z., zákona č. 448/2002 Z. z., zákona č. 553/2002 Z. z., zákona č. 171/2003 Z. z., zákona č. 457/2003 Z. z., zákona č. 403/2004 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z. a zákona č. 757/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 257 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Kto poškodí cudziu vec tým, že ju pomaľuje, postrieka či popíše farbou alebo inou látkou, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
2.
V § 257 odsek 3 znie:
„(3)
Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 na veci svedka, znalca alebo tlmočníka pre výkon ich povinnosti, alebo
b)
ak spácha čin uvedený v odseku 2, hoci bol v posledných dvoch rokoch za taký čin odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody za taký čin prepustený, alebo
c)
ak spácha čin uvedený v odseku 2 ako člen organizovanej skupiny.“.
3.
V § 257 ods. 4 písm. a) sa za slová „v odseku 1“ vkladajú slová „alebo 2“.
4.
V § 257 ods. 4 písm. b) sa slová „taký čin“ nahrádzajú slovami „čin uvedený v odseku 1 alebo 2“.
5.
V § 257 ods. 5 sa za slová „v odseku 1“ vkladajú slová „alebo 2“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2005.
Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.