Čakajte prosím...
A A A

Hľadaný výraz nenájdený

Hľadaný § nenájdený

410/2006 Z. z. v znení účinnom od 24. 6. 2006
410
PREDSEDA

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
vyhlasuje

úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákonom č. 348/1999 Z. z., zákonom č. 149/2001 Z. z., zákonom č. 602/2003 Z. z., zákonom č. 747/2004 Z. z. a zákonom č. 519/2005 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA (§ 1-4)

§ 1

(1)
Zriaďuje sa Národná banka Slovenska ako nezávislá centrálna banka Slovenskej republiky.
(2)
Národná banka Slovenska je právnickou osobou so sídlom v Bratislave; nezapisuje sa do obchodného registra.
(3)
Národná banka Slovenska v rozsahu svojej pôsobnosti vydáva všeobecne záväzné právne predpisy, ak to ustanovuje tento zákon alebo osobitný zákon;1) všeobecne záväzné právne predpisy Národnej banky Slovenska sa vyhlasujú v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „zbierka zákonov“). Národná banka Slovenska vedie konania a vydáva rozhodnutia, ak to ustanovuje tento zákon alebo osobitný zákon.1)
(4)
Národná banka Slovenska má v majetkovoprávnych vzťahoch pri nakladaní s vlastným majetkom postavenie podnikateľa.

§ 2

(1)
Hlavným cieľom Národnej banky Slovenska je udržiavanie cenovej stability. Za tým účelom Národná banka Slovenska
a)
určuje menovú politiku,
b)
vydáva bankovky a mince,
c)
riadi, koordinuje a zabezpečuje peňažný obeh, platobný styk a zúčtovávanie dát platobného styku v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a osobitným zákonom1a) a stará sa o ich plynulosť a hospodárnosť,
d)
vykonáva ďalšie činnosti podľa tohto zákona a osobitných zákonov.1)
(2)
Národná banka Slovenska na účel zabezpečovania svojho hlavného cieľa podľa odseku 1 vykonáva aj pôsobnosť, činnosti, úlohy, práva a povinnosti vyplývajúce z účasti Národnej banky Slovenska v Európskom systéme centrálnych bánk.
(3)
Národná banka Slovenska v oblasti finančného trhu prispieva k stabilite finančného systému ako celku, ako aj k bezpečnému a zdravému fungovaniu finančného trhu v záujme udržiavania dôveryhodnosti finančného trhu, ochrany klientov a rešpektovania pravidiel hospodárskej súťaže; pritom Národná banka Slovenska vykonáva
a)
dohľad nad finančným trhom podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov,1b)
b)
ďalšie činnosti v oblasti finančného trhu podľa tohto zákona a osobitných predpisov.1b)

§ 3

(1)
Národná banka Slovenska predkladá Národnej rade Slovenskej republiky polročnú správu o menovom vývoji do troch mesiacov po skončení prvého polroka príslušného kalendárneho roka a ročnú správu o menovom vývoji do piatich mesiacov po skončení príslušného kalendárneho roka.
(2)
Národná banka Slovenska je povinná zverejniť informáciu o menovom vývoji najmenej raz za tri mesiace.
(3)
Národná banka Slovenska zverejňuje informácie o schválených zmenách menovej politiky.
(4)
Národná banka Slovenska predkladá a zverejňuje správy o stave a vývoji finančného trhu podľa osobitného predpisu.1c)

§ 4

(1)
Národná banka Slovenska zastupuje Slovenskú republiku na základe poverenia vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) v medzinárodných inštitúciách v oblasti finančného trhu a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z tohto zastúpenia.
(2)
Národná banka Slovenska zastupuje Slovenskú republiku v operáciách na medzinárodných finančných trhoch súvisiacich s plnením menovej politiky.
(3)
Národná banka Slovenska plní úlohy v oblasti medzinárodnej spolupráce pri výkone dohľadu nad finančným trhom podľa osobitného predpisu.1d)

DRUHÁ ČASŤ

ORGÁNY A ORGANIZÁCIA NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA (§ 5-11)

§ 5

zrušený od 1. 1. 2006

Banková rada Národnej banky Slovenska

(§ 6-11)

§ 6

(1)
Najvyšším riadiacim orgánom Národnej banky Slovenska je Banková rada Národnej banky Slovenska (ďalej len „banková rada“). Banková rada určuje
a)
menovú politiku a nástroje na jej uskutočňovanie a rozhoduje o menových opatreniach Národnej banky Slovenska,
b)
zásady výkonu a organizáciu výkonu dohľadu nad finančným trhom a rozhoduje v rozsahu a spôsobom podľa osobitného predpisu.1c)
(2)
Banková rada ďalej najmä
a)
ustanovuje zásady činnosti a obchodov Národnej banky Slovenska,
b)
schvaľuje rozpočet Národnej banky Slovenska (§ 38), schvaľuje účtovné závierky Národnej banky Slovenska, ročné správy o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska a výročné správy Národnej banky Slovenska, rozhoduje o použití zisku alebo úhrade straty Národnej banky Slovenska a určuje druhy fondov Národnej banky Slovenska, ich výšku a použitie,
c)
ustanovuje organizačné usporiadanie Národnej banky Slovenska,
d)
určuje podľa osobitného predpisu1e) výšku ročných príspevkov dohliadaných subjektov finančného trhu,
e)
rozhoduje o vydávaní bankoviek a mincí,
f)
ustanovuje platové a iné požitky guvernéra, viceguvernérov a ďalších členov bankovej rady,
g)
rozhoduje o zabezpečení výkonu činností zverených Národnej banke Slovenska týmto zákonom a osobitnými zákonmi,1)
h)
schvaľuje rokovací poriadok bankovej rady,
i)
zriaďuje koordinačné a ďalšie orgány Národnej banky Slovenska, a organizačné zložky Národnej banky Slovenska,
j)
schvaľuje všeobecne záväzné právne predpisy vydávané Národnou bankou Slovenska na základe tohto zákona alebo osobitných predpisov,1)
k)
schvaľuje návrhy dohôd o vzájomnej spolupráci, súčinnosti a poskytovaní informácií a podkladov medzi Národnou bankou Slovenska a zahraničnými orgánmi dohľadu v oblasti finančného trhu alebo medzi Národnou bankou Slovenska a orgánmi verejnej moci v Slovenskej republike, ktoré vykonávajú dohľad alebo dozor podľa osobitných predpisov.1f)

§ 7

(1)
Banková rada má jedenásť členov. Členmi bankovej rady sú guvernér, dvaja viceguvernéri a ôsmi ďalší členovia, z ktorých najviac traja nemusia byť v pracovnom pomere k Národnej banke Slovenska. Výkon funkcie člena bankovej rady je na pracovnoprávne účely výkonom verejnej funkcie,2) na ktorý sa poskytuje pracovné voľno.
(2)
Guvernéra a viceguvernérov vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády schválený Národnou radou Slovenskej republiky; ak neboli vymenovaní zo zamestnancov Národnej banky Slovenska, dňom vymenovania im vzniká pracovný pomer k Národnej banke Slovenska.
(3)
Ôsmich ďalších členov bankovej rady vymenúva a odvoláva vláda na návrh guvernéra Národnej banky Slovenska.
(4)
Funkčné obdobie členov bankovej rady je päťročné. Funkčné obdobie guvernéra, viceguvernéra alebo iného člena bankovej rady začína plynúť dňom účinnosti jeho vymenovania do príslušnej funkcie. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za člena bankovej rady opätovne, najviac však na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Za člena bankovej rady môže byť vymenovaná fyzická osoba s náležitými odbornými vedomosťami a skúsenosťami v menovej oblasti alebo v oblasti finančníctva, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a ktorá je bezúhonná. Za náležité odborné vedomosti a skúsenosti sa považuje úplné vysokoškolské vzdelanie univerzitného zamerania a najmenej päť rokov praxe v riadiacej, vedeckej alebo pedagogickej funkcii v menovej oblasti alebo v oblasti finančníctva. Za bezúhonnú sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.2a)
(5)
Člen bankovej rady nesmie pri výkone svojej funkcie uprednostniť osobný záujem pred verejným záujmom2aa) a musí sa pri výkone svojej funkcie zdržať všetkého, čo môže byť v rozpore s výkonom funkcie člena bankovej rady.
(6)
Funkcia člena bankovej rady je nezlučiteľná s funkciou prezidenta Slovenskej republiky, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, člena vlády, sudcu, prokurátora a s inou funkciou, povolaním alebo so zamestnaním v štátnom orgáne, orgáne územnej samosprávy alebo v inom orgáne verejnej moci, s členstvom alebo inou funkciou v riadiacom, dozornom alebo kontrolnom orgáne právnickej osoby vykonávajúcej podnikateľskú činnosť, s podnikaním a s inou hospodárskou alebo zárobkovou činnosťou, ktorá môže byť v rozpore s výkonom funkcie člena bankovej rady. Člen bankovej rady nesmie vykonávať ani žiadnu inú funkciu alebo nezárobkovú činnosť, ktorá môže byť v rozpore s výkonom funkcie člena bankovej rady. Ak člen bankovej rady v čase jeho vymenovania do tejto funkcie zastáva alebo vykonáva funkciu, povolanie, zamestnanie alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s funkciou člena bankovej rady, je povinný bezodkladne preukázateľne urobiť právny úkon smerujúci k ukončeniu každej takej funkcie, povolania, zamestnania alebo činnosti a je povinný bezodkladne zanechať každú takú funkciu, povolanie, zamestnanie alebo činnosť.
(7)
Členovia bankovej rady nesmú v súvislosti s výkonom svojej funkcie alebo s činnosťou Národnej banky Slovenska požadovať ani prijímať pokyny od štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy alebo žiadnych iných orgánov verejnej moci ani od ďalších právnických osôb alebo fyzických osôb; štátne orgány, orgány územnej samosprávy a žiadne iné orgány verejnej moci ani ďalšie právnické osoby alebo fyzické osoby nesmú ovplyvňovať Národnú banku Slovenska ani členov bankovej rady v súvislosti s výkonom ich funkcie alebo s činnosťou Národnej banky Slovenska. Guvernér Národnej banky Slovenska nesmie požadovať alebo prijímať pokyny ani od bankovej rady v súvislosti s výkonom svojej funkcie v orgánoch Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky; to rovnako platí aj pre zástupcu guvernéra Národnej banky Slovenska v týchto orgánoch.
(8)
Funkcia člena bankovej rady zaniká
a)
dňom uplynutia funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie, a to dňom doručenia písomného oznámenia člena bankovej rady o vzdaní sa jeho funkcie bankovej rade, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie,
c)
odvolaním z funkcie z dôvodov uvedených v odseku 9,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,2b)
e)
dňom účinnosti vymenovania člena bankovej rady do inej funkcie v bankovej rade s jeho predchádzajúcim písomným súhlasom.
(9)
Ak osobitný predpis2ba) neustanovuje inak, člena bankovej rady možno z jeho funkcie odvolať len v prípade, ak
a)
bol právoplatným rozsudkom súdu odsúdený za úmyselný trestný čin,
b)
prestal spĺňať predpoklady na výkon funkcie člena bankovej rady podľa odseku 4,
c)
začal vykonávať funkciu, povolanie, zamestnanie alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s funkciou člena bankovej rady, alebo ak inak porušil ustanovenia odseku 5 alebo 6.
(10)
O sporoch súvisiacich s odvolaním člena bankovej rady z jeho funkcie rozhoduje súd v konaní podľa osobitného zákona;2c) to neplatí, ak je na rozhodovanie takýchto sporov príslušný Európsky súdny dvor podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.
(11)
Právny vzťah medzi Národnou bankou Slovenska a členom bankovej rady, ktorý nie je v pracovnom pomere k Národnej banke Slovenska, sa pri výkone funkcie tohto člena bankovej rady považuje za obdobný pracovný vzťah a spravuje sa ustanoveniami právnych predpisov2caa) o obdobných pracovných vzťahoch.

§ 8

(1)
Rokovaniu bankovej rady predsedá guvernér, v jeho neprítomnosti ním poverený viceguvernér. Banková rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina vymenovaných členov bankovej rady vrátane guvernéra alebo ním povereného predsedajúceho viceguvernéra. Banková rada prijíma svoje rozhodnutia väčšinou hlasov vymenovaných členov bankovej rady, ak tento zákon neustanovuje inak. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho. Ak banková rada rozhoduje vo veci, v ktorej je niektorý člen bankovej rady vylúčený podľa osobitného zákona2ca) z konania, alebo ak banková rada rozhoduje podľa osobitného zákona2ca) o námietke zaujatosti podanej proti niektorému členovi bankovej rady, tento člen bankovej rady je vylúčený z príslušného hlasovania bankovej rady a nezúčastňuje sa na ňom; na jeho hlas sa neprihliada pri posudzovaní schopnosti bankovej rady uznášať sa ani pri rozhodovaní bankovej rady.
(2)
Rokovací poriadok bankovej rady môže ustanoviť prípady, kedy je na prijatie rozhodnutia potrebný súhlas všetkých jej členov, prípadne ustanoviť inú majoritu pri hlasovaní.
(3)
Člen bankovej rady nemôže splnomocniť iného člena bankovej rady, aby ho zastupoval na rokovaní a hlasovaní bankovej rady.
(4)
Rokovanie bankovej rady je neverejné. Na rokovaní bankovej rady sa okrem jej členov môže zúčastniť člen vlády poverený vládou, osoby uvedené v rokovacom poriadku bankovej rady a ďalšie osoby, ktoré na svoje rokovanie prizve banková rada. Banková rada môže rozhodnúť o zverejnení výsledku svojho rokovania; z rokovania bankovej rady alebo iného orgánu Národnej banky Slovenska sa však o schválených materiáloch zverejňujú informácie, o ktorých tak ustanovuje tento zákon.
(5)
Rokovací poriadok bankovej rady schválený podľa § 6 ods. 2 písm. h) vydá guvernér.

§ 9

(1)
Národnú banku Slovenska zastupuje navonok jej guvernér; v čase jeho neprítomnosti ho zastupuje ním poverený viceguvernér, a ak nie sú prítomní ani viceguvernéri, iný guvernérom poverený člen bankovej rady. Ak guvernérovi zanikla funkcia a ešte nie je vymenovaný nový guvernér, oprávnenia guvernéra Národnej banky Slovenska prechádzajú na viceguvernéra povereného bankovou radou; ak nie sú vymenovaní ani viceguvernéri, tieto oprávnenia prechádzajú na iného člena bankovej rady povereného bankovou radou.
(2)
O neodkladných veciach, ktoré inak podliehajú schváleniu bankovej rady, môže rozhodnúť guvernér spolu s dvoma viceguvernérmi. Rozhodnutie je možné prijať len v prípade ich jednomyseľného súhlasu.
(3)
Rozhodnutia prijaté podľa odseku 2 prerokuje na svojom nasledujúcom zasadnutí banková rada.

§ 10

Úlohy pri dohľade nad dohliadanými subjektmi v rámci finančného trhu v rozsahu a spôsobom podľa osobitného predpisu1c) vykonáva organizačná zložka zriadená bankovou radou.

§ 11

zrušený od 1. 5. 2001

TRETIA ČASŤ

VZŤAH K VLÁDE (§ 12-14)

§ 12

(1)
Plnenie úloh podľa § 2 tohto zákona zabezpečuje Národná banka Slovenska nezávisle od pokynov štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od ďalších právnických osôb alebo fyzických osôb.
(2)
O záveroch rokovania a o prijatých rozhodnutiach bankovej rady informuje vládu guvernér alebo ním poverený člen bankovej rady.

§ 13

(1)
Národná banka Slovenska zaujíma stanovisko k návrhom predkladaným na rokovanie vlády, ktoré sa dotýkajú pôsobnosti Národnej banky Slovenska.
(2)
Národná banka Slovenska plní poradné funkcie voči vláde v oblastiach svojej pôsobnosti.
(3)
Guvernér Národnej banky Slovenska a v jeho neprítomnosti ním poverený viceguvernér má právo byť prítomný na schôdzach vlády.

§ 14

zrušený od 1. 5. 2001

ŠTVRTÁ ČASŤ

EMISIA BANKOVIEK A MINCÍ (§ 15-17h)

§ 15

Peňažnou jednotkou v Slovenskej republike je slovenská koruna, skratka názvu je „Sk“. Slovenská koruna sa delí na sto halierov.

§ 16

(1)
Národná banka Slovenska má v Slovenskej republike výhradné právo vydávať bankovky a mince, ako aj pamätné bankovky a pamätné mince (ďalej len „bankovky a mince“), ktoré sú zákonnými peniazmi a na ktorých sa uvádza nominálna hodnota v slovenských korunách alebo v halieroch.
(2)
Národná banka Slovenska má v Slovenskej republike výhradné právo vydávať obchodné mince a zabezpečovať razbu obchodných mincí na obchodné a zberateľské účely, ktoré nie sú zákonnými peniazmi a na ktorých sa neuvádza nominálna hodnota v slovenských korunách ani v halieroch.

§ 17

(1)
Národná banka Slovenska riadi hotovostný peňažný obeh, zabezpečuje tlač bankoviek a razbu mincí, zabezpečuje správu ich zásob, dozerá na ich ochranu a bezpečnosť, nahrádza bankovky a mince opotrebované obehom, dozerá na úschovu a ničenie tlačových dosiek a razidiel a zabezpečuje ničenie neplatných a vyradených bankoviek a mincí.
(2)
Národná banka Slovenska môže služby v oblasti hotovostného peňažného obehu poskytovať za odplatu.
(3)
Národná banka Slovenska plní funkcie a úlohy národných centier pre falzifikáty a pre analýzu a monitorovanie falzifikátov eurových bankoviek a eurových mincí.

§ 17a

(1)
Platné bankovky a mince vydané Národnou bankou Slovenska sú zákonnými peniazmi vo svojej nominálnej hodnote; právnické osoby a fyzické osoby sú povinné prijímať platné bankovky a mince v ich nominálnej hodnote pri všetkých platbách na území Slovenskej republiky, ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak.
(2)
Pamätné bankovky a pamätné mince a bankovky a mince v osobitnom vyhotovení určené na zberateľské účely a neplatné bankovky a mince na zberateľské účely sa môžu predávať a kupovať za ceny odlišné od ich nominálnej hodnoty. Národná banka Slovenska predáva obchodné mince za ňou určenú cenu.
(3)
Právnické osoby a fyzické osoby môžu odmietnuť prijatie platných bankoviek a mincí, ak príjemca nemá možnosť skontrolovať si pri preberaní ich správny počet a pravosť; na požiadanie príjemcu je platiteľ povinný roztriediť bankovky a mince podľa ich nominálnej hodnoty. Právnická osoba a fyzická osoba okrem Národnej banky Slovenska, banky a pobočky zahraničnej banky2d) (ďalej len „banka“) môže odmietnuť prijatie platných bankoviek a mincí aj vtedy, ak ide o
a)
pamätné bankovky alebo pamätné mince,
b)
mince v takom celkovom množstve alebo zložení podľa ich nominálnej hodnoty, ktoré je neobvyklé pri jednotlivých platbách a ich prijatie by si vyžadovalo zvýšené nároky na manipuláciu s nimi vrátane ich triedenia podľa nominálnych hodnôt,
c)
poškodené bankovky a mince vrátane obehom opotrebovaných bankoviek a mincí; právnické osoby však pri platbách v hotovosti prijímajú aj platné bankovky a mince opotrebované obehom, ak sú celé a celistvé; obehom opotrebované a poškodené bankovky a mince sa nevydávajú späť do obehu.

§ 17b

(1)
Národná banka Slovenska a banky na požiadanie poskytujú náhrady za necelé platné bankovky a za inak poškodené platné bankovky a mince ich výmenou za nepoškodené platné bankovky a mince; za poškodené bankovky a mince, ktoré boli vyhlásené za neplatné podľa § 17c ods. 1, sa takto poskytuje náhrada len počas obdobia určeného na ich výmenu. Za necelú bankovku sa poskytne náhrada, ak je na výmenu predložená jej identifikovateľná časť, ktorej celková celistvá plocha presahuje polovicu pôvodnej plochy bankovky. Banky zasielajú všetky necelé bankovky a inak poškodené bankovky a mince, za ktoré poskytli náhrady, Národnej banke Slovenska, ktorá skontroluje správnosť poskytnutia náhrad a uhradí im sumu vo výške správne poskytnutých náhrad. Osoba, ktorá žiada o poskytnutie náhrady, je povinná na požiadanie predložiť písomné vysvetlenie, ako došlo k poškodeniu, a preukázať svoju totožnosť; od takejto osoby možno požadovať úhradu nákladov spojených s preverením uplatňovaného nároku na náhradu a s poskytnutím náhrady.
(2)
Náhrady sa neposkytujú za zničené alebo stratené bankovky a mince, za bankovky a mince, ktoré v dôsledku poškodenia nie sú identifikovateľné, za necelé mince, za bankovky a mince, pri ktorých je podozrenie, že pochádzajú z trestného činu alebo že ich poškodením bol spáchaný trestný čin, za iné bankovky a mince poškodené za účelom ich znehodnotenia ani za necelé bankovky, ktorých celková celistvá plocha nepresahuje polovicu pôvodnej plochy bankovky; náhradu môže výnimočne poskytnúť Národná banka Slovenska, ak tak ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.
(3)
Národná banka Slovenska a banky pri predložení odoberú predkladateľovi bez náhrady necelé alebo inak poškodené bankovky a mince, za ktoré sa neposkytuje náhrada; o takomto odobratí vyhotovia písomné potvrdenie a odovzdajú ho predkladateľovi. Odobraté bankovky alebo mince vložia v prítomnosti predkladateľa do vhodného obalu, ktorý zabezpečia pred neoprávnenou manipuláciou; do tohto obalu vložia aj rovnopis alebo kópiu potvrdenia o odobratí necelých alebo inak poškodených bankoviek a mincí, prípadne aj vysvetlenie predkladateľa, ako došlo k poškodeniu týchto bankoviek a mincí. Banka je povinná obal s odobratými necelými alebo inak poškodenými bankovkami a mincami bezodkladne odovzdať Národnej banke Slovenska. Pri bankovkách a minciach odobratých pre podozrenie, že pochádzajú z trestného činu alebo že ich poškodením bol spáchaný trestný čin, je tiež povinná toto odobratie bezodkladne oznámiť orgánom činným v trestnom konaní.2e) Ak sa pri bankovkách a minciach odobratých pre podozrenie, že pochádzajú z trestného činu alebo že ich poškodením bol spáchaný trestný čin, zistí, že podľa právoplatného rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní2e) nejde o takéto bankovky a mince, predkladateľovi za tieto bankovky a mince poskytne náhradu Národná banka Slovenska po doručení príslušného právoplatného rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní,2e) a to priamo alebo prostredníctvom banky, ktorá tieto bankovky alebo mince odobrala.
(4)
Národná banka Slovenska a banky na požiadanie vykonávajú aj výmenu nepoškodených bankoviek a mincí určitých nominálnych hodnôt za nepoškodené platné bankovky a mince iných alebo tých istých nominálnych hodnôt; pri takejto výmene nemá žiadateľ nárok na poskytnutie pamätných bankoviek a pamätných mincí.

§ 17c

(1)
Národná banka Slovenska môže vyhlásiť za neplatné a stiahnuť z obehu bankovky a mince, ktoré vydala, a nahradiť ich výmenou za iné bankovky a mince. Obdobie, počas ktorého možno výmenu vykonávať, nesmie byť kratšie ako päť rokov, ak osobitný zákon neustanoví inak.
(2)
Národná banka Slovenska a banky počas obdobia určeného na výmenu bezodplatne vymenia na požiadanie predložené bankovky a mince vyhlásené za neplatné podľa odseku 1 za platné bankovky a mince s rovnakým úhrnom nominálnych hodnôt; odmietnuť možno výmenu predložených mincí, len ak úhrn ich nominálnych hodnôt je nižší, ako je najnižšia nominálna hodnota platnej mince. Poškodené bankovky a mince vyhlásené za neplatné podľa odseku 1 sa vymieňajú za podmienok ustanovených v § 17b.
(3)
Rozdiel medzi úhrnom nominálnych hodnôt bankoviek a mincí vyhlásených za neplatné podľa odseku 1 a úhrnom nominálnych hodnôt bankoviek a mincí vymenených podľa odseku 2 je výnosom Národnej banky Slovenska.

§ 17d

(1)
Reprodukcie bankoviek a mincí, obchodných mincí a cenných papierov vydaných Národnou bankou Slovenska, ako aj predmety, ktoré ich svojou úpravou napodobňujú, vrátane ich záznamov v elektronickej forme sa môžu zhotoviť a používať iba v prípade splnenia podmienok podľa osobitných predpisov o ochrane práv duševného vlastníctva a podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, a súčasne v prípade splnenia podmienky, že takéto reprodukcie alebo napodobneniny sú nezameniteľné s pravými bankovkami a mincami, obchodnými mincami a cennými papiermi najmä z hľadiska ich rozmerov a použitého materiálu a z hľadiska ich farebnosti a iných grafických prvkov; takéto reprodukcie alebo napodobneniny vrátane záznamov v elektronickej forme musia byť tiež vyhotovené tak, aby ich nebolo možné použiť na vyhotovenie ani využiť pri vyhotovení falšovaných alebo pozmenených bankoviek a mincí, obchodných mincí alebo cenných papierov. Takéto reprodukcie alebo napodobneniny vrátane záznamov v elektronickej forme sa môžu vyhotoviť a používať len dôstojným spôsobom, ktorý zodpovedá významu reprodukovaných alebo napodobňovaných bankoviek a mincí, obchodných mincí alebo cenných papierov. Pri minciach a obchodných minciach možno zhotoviť a používať len ich grafické reprodukcie. Reprodukcie alebo napodobneniny listinných cenných papierov možno zhotoviť a používať, len ak sú takéto reprodukcie osobitne výrazne označené tak, aby bolo zrejmé, že ide o reprodukciu alebo napodobneninu.
(2)
Obmedzenia podľa odseku 1 sa nevzťahujú na Národnú banku Slovenska pri plnení jej úloh v oblasti emisií bankoviek a mincí vrátane uverejňovania informácií o vydaných bankovkách a minciach, o ich ochranných prvkoch a vykonávania činností na účel odhaľovania falšovaných alebo pozmenených bankoviek a mincí. Obmedzenia podľa odseku 1 sa nevzťahujú ani na iné osoby, ktoré sa podieľajú na plnení úloh Národnej banky Slovenska, na plnení úloh v oblasti emisií bankoviek a mincí, na základe písomnej zmluvy uzavretej s Národnou bankou Slovenska; tieto osoby sú povinné zabezpečiť, aby nimi zhotovené reprodukcie alebo napodobeniny bankoviek a mincí, obchodných mincí a cenných papierov vydaných Národnou bankou Slovenska vrátane ich záznamov v elektronickej forme nebolo možné zneužiť, napríklad uviesť do hotovostného peňažného obehu.

§ 17e

Platné bankovky a mince a počas obdobia určeného na výmenu aj bankovky a mince vyhlásené za neplatné (§ 17c ods. 1 a 2) sú chránené pred falšovaním a pozmeňovaním osobitným zákonom.2f) Falšované bankovky a mince alebo pozmenené bankovky a mince znejúce na slovenskú menu alebo na cudziu menu, alebo bankovky a mince, pri ktorých vznikne podozrenie, že sú falšované alebo pozmenené (ďalej len „falšované bankovky a mince“), predkladateľom pri ich predložení odoberá bez náhrady Národná banka Slovenska, banky a iné právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikatelia (ďalej len „oprávnená osoba“); oprávnená osoba vyhotoví o takomto odobratí písomné potvrdenie a odovzdá ho predkladateľovi. Odobraté bankovky alebo mince vloží oprávnená osoba v prítomnosti predkladateľa spolu s rovnopisom alebo kópiou potvrdenia o ich odobratí do vhodného obalu, ktorý zabezpečí pred neoprávnenou manipuláciou. Ak falšované bankovky a mince odoberie oprávnená osoba iná ako Národná banka Slovenska, je povinná bezodkladne odovzdať obal s odobratými falšovanými bankovkami a mincami Národnej banke Slovenska; ak Národná banka Slovenska pri kontrole odovzdaných bankoviek a mincí zistí, že ide o pravé bankovky alebo mince, bezodkladne odobraté bankovky a mince alebo sumu vo výške ich nominálnej hodnoty vráti predkladateľovi priamo alebo prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorá ich odobrala. Ak Národná banka Slovenska pri kontrole odovzdaných bankoviek a mincí zistí, že ide o sfalšované bankovky alebo mince, vykoná ich odbornú analýzu a vypracuje odborný posudok, ktorý bezodkladne zašle orgánom činným v trestnom konaní;2e) Národná banka Slovenska tiež toto zistenie oznámi oprávnenej osobe, ktorá sfalšované bankovky alebo mince odobrala a odovzdala Národnej banke Slovenska. Oprávnená osoba má právo požadovať od predkladateľa, aby svoju totožnosť preukázal dokladom totožnosti;2g) takejto žiadosti oprávnenej osoby je predkladateľ povinný vyhovieť. Odobratie falšovaných bankoviek a mincí bezodkladne oznámi oprávnená osoba, ktorá ich odobrala, orgánom činným v trestnom konaní.2e)

§ 17f

(1)
Bankovky a mince môžu spracúvať pre iné osoby okrem bánk aj podnikatelia,2h) ktorých iné činnosti slúžia na zabezpečenie vykonávania činností bánk v oblasti hotovostného peňažného obehu, a to len po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska. Podnikatelia, ktorým Národná banka Slovenska udelí predchádzajúci súhlas na spracúvanie bankoviek a mincí pre iné osoby, sú povinní umožniť Národnej banke Slovenska vykonávanie kontrol spracúvania bankoviek a mincí a dodržiavania podmienok na ich spracúvanie vrátane prístupu do objektov, k zariadeniam a k iným veciam a dokladom, ktoré súvisia so spracúvaním bankoviek a mincí. Ak podnikateľ neumožní vykonanie takejto kontroly alebo ak nedodržiava podmienky na spracúvanie bankoviek a mincí, Národná banka Slovenska môže tomuto podnikateľovi odobrať udelený predchádzajúci súhlas.
(2)
Spracúvaním bankoviek a mincí sa na účely tohto zákona rozumie ich triedenie podľa pravosti a kvality, podľa počtu a nominálnej hodnoty a ich balenie do obalového materiálu.
(3)
Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 musia podnikatelia splniť tieto podmienky:
a)
splatený peňažný vklad do základného imania podnikateľa najmenej vo výške 5 000 000 Sk,
b)
poistenie zodpovednosti podnikateľa za škodu s poistným plnením najmenej vo výške 5 000 000 Sk,
c)
odborná spôsobilosť vedúcich zamestnancov podnikateľa, do funkčnej náplne ktorých patrí riadenie alebo kontrola činností spojených so spracúvaním bankoviek a mincí; za odbornú spôsobilosť sa považuje ukončené vysokoškolské vzdelanie a najmenej päťročná ekonomická prax, alebo ukončené úplné stredné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie alebo iné obdobné zahraničné vzdelanie a najmenej sedemročná ekonomická prax,
d)
bezúhonnosť fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom podnikateľa, alebo fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu podnikateľa, a zamestnancov podnikateľa; za bezúhonnú sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin, pričom bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov,2a)
e)
technická a organizačná pripravenosť, vybavenosť a schopnosť podnikateľa sústavne odborne, bezpečne a šetrne spracúvať bankovky a mince.
(4)
Podnikateľ, ktorému bol udelený predchádzajúci súhlas na spracúvanie bankoviek a mincí, je povinný podmienky podľa odseku 3 nepretržite dodržiavať počas celej doby trvania tohto predchádzajúceho súhlasu.

§ 17g

Na konanie o predchádzajúcom súhlase podľa § 17f ods. 1 sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona2i) s tým, že na konanie v prvom stupni je príslušný útvar určený organizačným poriadkom Národnej banky Slovenska.

§ 17h

Národná banka Slovenska ustanovuje všeobecne záväzným právnym predpisom
a)
nominálne hodnoty, technické parametre, vzhľad a ďalšie náležitosti bankoviek a mincí a ich vydanie do obehu,
b)
hodnoty, technické parametre, vzhľad a ďalšie náležitosti obchodných mincí,
c)
podrobnosti o postupe fyzických osôb a právnických osôb pri prijímaní zákonných peňazí a pri nakladaní s nimi vrátane postupu oprávnených osôb pri odoberaní falšovaných bankoviek a mincí alebo poškodených bankoviek a mincí, za ktoré sa neposkytuje náhrada, a náležitosti dokladov vyhotovovaných pri predkladaní a odoberaní takýchto bankoviek a mincí,
d)
podrobnosti o zisťovaní výšky náhrad a o postupe pri poskytovaní náhrad za necelé bankovky alebo inak poškodené bankovky a mince ich výmenou za nepoškodené bankovky a mince,
e)
ukončenie platnosti bankoviek a mincí, spôsob a obdobie ich výmeny za iné bankovky a mince a podrobnosti o postupe pri ich výmene,
f)
podrobnosti o podmienkach, za ktorých možno zhotoviť a používať reprodukcie bankoviek, mincí, obchodných mincí a cenných papierov vydaných Národnou bankou Slovenska, ako aj predmety, ktoré ich úpravou napodobňujú, vrátane ich záznamov v elektronickej forme,
g)
podrobnosti o podmienkach, za ktorých podnikatelia môžu spracúvať bankovky a mince pre iné osoby, postup bánk a podnikateľov pri spracúvaní bankoviek a mincí a náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 17f ods. 1.

PIATA ČASŤ

NÁSTROJE MENOVEJ REGULÁCIE NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA (§ 18-21)

§ 18

Národná banka Slovenska je oprávnená ustanoviť úrokové sadzby, rámce, splatnosti a ďalšie podmienky obchodov, ktoré vykonáva podľa tohto zákona.

§ 19

zrušený od 1. 5. 2001

§ 20

Národná banka Slovenska môže požadovať, aby banky a inštitúcie elektronických peňazí2j) mali na účte v Národnej banke Slovenska uloženú ňou určenú časť svojich zdrojov (ďalej len „povinná minimálna rezerva“), ktoré sa spravidla úročia; výšku úroku je oprávnená určovať Národná banka Slovenska.

§ 21

(1)
Ak banka alebo inštitúcia elektronických peňazí nedodrží určenú povinnú minimálnu rezervu, tak Národná banka Slovenska je oprávnená
a)
požadovať a účtovať tejto banke alebo inštitúcii elektronických peňazí zo sumy, o ktorú nie je naplnená určená minimálna rezerva, úrok vo výške zodpovedajúcej
1.
dvojnásobku Národnou bankou Slovenska určenej úrokovej sadzby, za ktorú poskytuje Národná banka Slovenska jednodňové úvery bankám, alebo
2.
Národnou bankou Slovenska určenej úrokovej sadzby, za ktorú poskytuje Národná banka Slovenska jednodňové úvery bankám, zvýšenej o sankčné percento vopred určené Národnou bankou Slovenska za porušenie povinnosti dodržať povinnú minimálnu rezervu, alebo
b)
požadovať od tejto banky alebo inštitúcie elektronických peňazí uloženie neúročeného termínovaného vkladu na účte v Národnej banke Slovenska vo výške trojnásobku sumy, o ktorú nebola naplnená určená minimálna rezerva, a to na dobu, po ktorú mala byť uložená nedodržaná povinná minimálna rezerva na účte v Národnej banke Slovenska.
(2)
Pri zvýšení úrovne povinných minimálnych rezerv určí Národná banka Slovenska lehotu, v ktorej sa banka a inštitúcia elektronických peňazí musí so zvýšením vyrovnať.

ŠIESTA ČASŤ

OBCHODY NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA (§ 22-35a)

Obchody s bankami

(§ 22-24)

§ 22

Národná banka Slovenska je oprávnená uzatvárať a vykonávať s bankami, zahraničnými bankami a inými finančnými inštitúciami4) všetky druhy bankových obchodov v súlade s podmienkami ustanovenými týmto zákonom.

§ 23

Národná banka Slovenska je oprávnená obchodovať s bankami, so zahraničnými bankami a s inými finančnými inštitúciami s cennými papiermi vymedzenými Národnou bankou Slovenska. Národná banka Slovenska je oprávnená ako zábezpeky pri svojich obchodoch prijímať majetkové hodnoty4ab) vymedzené Národnou bankou Slovenska.

§ 24

(1)
Národná banka Slovenska môže poskytnúť bankám na dobu najviac šiestich mesiacov úver zabezpečený cennými papiermi podľa § 23 a prijať od bánk úver zabezpečený cennými papiermi.
(2)
V záujme zachovania likvidity banky môže Národná banka Slovenska výnimočne poskytnúť banke krátkodobý úver, a to na dobu najviac troch mesiacov. Počas zavedenia nútenej správy nad bankou jej môže Národná banka Slovenska poskytovať úvery podľa osobitného zákona4aa) na dobu najviac šiestich mesiacov.
(3)
Národná banka Slovenska môže poskytnúť úver Fondu ochrany vkladov.4a)

Obchody so Slovenskou republikou

(§ 25-26)

§ 25

(1)
Národná banka Slovenska môže v rámci svojich obchodov so Slovenskou republikou
a)
viesť účty Štátnej pokladnici podľa osobitného predpisu,4b)
b)
poskytovať ďalšie služby Štátnej pokladnici podľa osobitného predpisu,4b)
c)
spolupracovať so Štátnou pokladnicou podľa osobitného predpisu.4b)
(2)
Národná banka Slovenska môže vykonávať platby z účtov Štátnej pokladnice len do výšky kreditného zostatku na týchto účtoch.4c)

§ 26

Národná banka Slovenska môže v rámci svojich obchodov so Slovenskou republikou
a)
poskytovať služby Agentúre pre riadenie dlhu a likvidity podľa osobitného predpisu,5)
b)
spolupracovať s Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity podľa osobitného predpisu.5)

Iné obchody Národnej banky Slovenska

(§ 27-27b)

§ 27

(1)
Národná banka Slovenska je na usmernenie peňažného trhu oprávnená vydávať pokladničné poukážky a iné cenné papiere a obchodovať s nimi.
(2)
Národná banka Slovenska je s cieľom zabezpečovania kurzu pre štátne cenné papiere oprávnená uzatvárať a uskutočňovať ďalšie bankové obchody s právnickými osobami a poskytovať im služby vrátane operácií na kapitálovom trhu, a to na účet emitenta.
(3)
Národná banka Slovenska je oprávnená viesť svojim klientom podľa tohto zákona termínované vkladové účty.

§ 27a

(1)
Národná banka Slovenska je oprávnená uzatvárať a vykonávať bankové obchody s inými právnickými osobami.
(2)
Národná banka Slovenska je oprávnená uzatvárať a vykonávať bankové obchody s členmi bankovej rady a so svojimi zamestnancami.

§ 27b

(1)
Pri overovaní totožnosti klientov Národnej banky Slovenska v rámci vykonávania jej bankových obchodov sa postupuje primerane podľa osobitného zákona.4d)
(2)
Národná banka Slovenska je povinná uchovávať doklady o bankových obchodoch uskutočnených v Národnej banke Slovenska a doklady o preukázaní totožnosti jej klientov pri bankových obchodoch najmenej po dobu piatich rokov od konca roka, v ktorom sa tieto bankové obchody uskutočnili.

SIEDMA ČASŤ

PRÁVOMOC NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA V DEVÍZOVOM HOSPODÁRSTVE (§ 28-29)

§ 28

Národná banka Slovenska
a)
vyhlasuje kurz slovenskej koruny k cudzím menám,
b)
má v úschove a spravuje menové rezervy v zlate a v devízových hodnotách a disponuje s nimi.

§ 29

Národná banka Slovenska
a)
obchoduje so zlatom a devízovými hodnotami,
b)
určuje podmienky pre usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky a vyhlasuje ich opatrením v zbierke zákonov,
c)
určuje podmienky pre obchod so zlatom a devízovými hodnotami vykonávaný bankami a inými osobami podľa osobitného predpisu,5a)
d)
vydáva cenné papiere znejúce na cudziu menu,
e)
môže v Slovenskej republike koordinovať a usmerňovať vykonávanie platobného styku a zúčtovávania dát platobného styku so zahraničím,
f)
môže viesť účty svojim klientom podľa tohto zákona v cudzej mene.

ÔSMA ČASŤ

ĎALŠIE ČINNOSTI A OPRÁVNENIA NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA (§ 30-35a)

§ 30

(1)
Národná banka Slovenska predkladá vláde návrhy zákonov v oblasti meny a peňažného obehu.
(2)
Národná banka Slovenska spolu s Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) predkladá vláde návrhy zákonov v oblasti devízových vzťahov, platobného styku a finančného trhu vrátane bankovníctva.

§ 31

(1)
Národná banka Slovenska riadi, koordinuje a zabezpečuje platobný styk a spracúvanie a zúčtovávanie dát platobného styku medzi bankami a inými právnickými osobami, ktoré vykonávajú niektoré bankové činnosti alebo ktorých činnosti slúžia na zabezpečenie vykonávania činností bánk,5b) ak sú tieto právnické osoby na základe ich žiadosti vybrané Národnou bankou Slovenska za účastníkov tohto platobného styku a zúčtovávania dát tohto platobného styku (ďalej len „vybraná právnická osoba“); Národná banka Slovenska môže vykonávaním spracúvania a zúčtovávania dát tohto platobného styku alebo časti tohto platobného styku poveriť aj ňou vybranú právnickú osobu.
(2)
Národná banka Slovenska koordinuje a usmerňuje vydávanie, správu a používanie jednotlivých platobných prostriedkov; platobnými prostriedkami sa rozumejú nástroje platobného styku, ktoré slúžia na vykonávanie bezhotovostných platobných operácií a hotovostných platobných operácií najmä na ťarchu alebo v prospech účtu zriadeného bankou, vrátane elektronických platobných prostriedkov, napríklad elektronických peňazí, elektronických peňaženiek a bankových platobných kariet.5c) Národná banka Slovenska v záujme bezpečnosti platobného styku vykonávaného prostredníctvom platobných prostriedkov tiež ustanovuje požiadavky na technické vlastnosti a bezpečnostné ochranné prvky jednotlivých platobných prostriedkov vrátane limitov a iných technických obmedzení pre operácie vykonávané prostredníctvom jednotlivých platobných prostriedkov.
(3)
Národná banka Slovenska vydáva bankám povolenie na vykonávanie platobného styku a na vykonávanie zúčtovávania dát tohto platobného styku.
(4)
Národná banka Slovenska na usmernenie a zabezpečenie jednotného platobného styku a zúčtovávania dát platobného styku medzi bankami a vybranými právnickými osobami ustanovuje všeobecne záväzným právnym predpisom
a)
zásady platobného styku a zúčtovávania dát platobného styku,
b)
podrobnosti o vydávaní, správe a používaní jednotlivých platobných prostriedkov a o požiadavkách na technické vlastnosti a bezpečnostné ochranné prvky jednotlivých platobných prostriedkov vrátane limitov a iných technických obmedzení pre operácie vykonávané prostredníctvom jednotlivých platobných prostriedkov.
(5)
V záujme zabezpečenia plynulého platobného styku a zúčtovávania dát platobného styku medzi bankami a vybranými právnickými osobami môže Národná banka Slovenska v prípade vzniku mimoriadnych, vopred nepredpokladaných situácií určiť iné lehoty platobného styku a zúčtovania dát platobného styku, než sú ustanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise.
(6)
Národná banka Slovenska vedie centrálny register krátkodobých cenných papierov pre pokladničné poukážky vydané ministerstvom alebo Národnou bankou Slovenska, ak osobitný predpis4) neustanovuje inak. Národná banka Slovenska vydá prevádzkový poriadok a sadzobník odplát centrálneho registra krátkodobých cenných papierov vedeného Národnou bankou Slovenska, ktoré upravia pravidlá prevádzkovania tohto registra vrátane postupu a odplát pri zriaďovaní, vedení a rušení majetkových účtov v tomto registri a pri zabezpečovaní ostatných služieb a činností súvisiacich s prevádzkovaním tohto registra.

§ 32

(1)
Národná banka Slovenska vedie zoznam bánk podľa osobitného zákona.5d)
(2)
Národná banka Slovenska vedie zoznam zastúpení zahraničných bánk a obdobných finančných inštitúcií podľa osobitného zákona.5e)
(3)
Národná banka Slovenska vedie register bankových úverov a záruk podľa osobitného zákona.5f)

§ 33

(1)
Národná banka Slovenska uzaviera v rámci svojej pôsobnosti platobné a iné dohody so zahraničnými bankami a medzinárodnými finančnými inštitúciami.
(2)
Národná banka Slovenska zabezpečuje spoluprácu so zahraničnými ratingovými agentúrami pri určovaní ratingu Slovenskej republiky, ktorým sa rozumie posudzovanie a hodnotenie schopnosti a pripravenosti Slovenskej republiky uhrádzať svoje finančné záväzky.

§ 34

Národná banka Slovenska koordinuje rozvoj bankového informačného systému v Slovenskej republike. Za tým účelom ustanoví vykonávacím predpisom zásady bankového informačného systému.

§ 34a

(1)
Štátne orgány, orgány územnej samosprávy a iné orgány verejnej moci a právnické osoby a fyzické osoby sú povinné bezplatne, úplne, správne, pravdivo a včas predkladať Národnej banke Slovenska informácie, hlásenia, výkazy a iné podklady a vysvetlenia, ktoré Národná banka Slovenska potrebuje na zabezpečenie vykonávania svojich úloh podľa tohto zákona a osobitných zákonov;5g) ich štruktúru, rozsah, obsah, formu, členenie, termíny, spôsob, postup a miesto predkladania vrátane metodiky na ich vypracúvanie ustanovuje Národná banka Slovenska opatreniami vyhlásenými v zbierke zákonov, prípadne si ich písomne vyžiada.
(2)
Národná banka Slovenska je oprávnená v rozsahu potrebnom na zabezpečenie vykonávania svojich úloh podľa tohto zákona a osobitných zákonov1) spolupracovať a vymieňať si informácie s orgánmi verejnej moci v Slovenskej republike a v iných štátoch, s Fondom ochrany vkladov, s Garančným fondom investícií a s medzinárodnými organizáciami.
(3)
Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie sú dotknuté ustanovenia osobitných zákonov, ktoré ukladajú povinnosť utajovať alebo zachovávať mlčanlivosť o nimi ustanovených informáciách.

§ 34b

(1)
Osoby a orgány, ktoré majú zákonom uloženú povinnosť poskytnúť informácie Národnej banke Slovenska alebo preukazovať totožnosť pri činnostiach a obchodoch s Národnou bankou Slovenska, osoby, nad ktorými vykonáva dohľad Národná banka Slovenska, účastníci konania a ďalšie osoby zúčastnené na konaní pred Národnou bankou Slovenska a štatutárne, riadiace, dozorné, kontrolné a výkonné orgány osôb zúčastnených na konaní pred Národnou bankou Slovenska alebo osôb, nad ktorými vykonáva dohľad Národná banka Slovenska, sú na účely ich identifikácie a zachovania možnosti následnej kontroly tejto identifikácie a na účely vykonávania a zdokumentovania vykonávania pôsobnosti, činností a úloh Národnej banky Slovenska podľa tohto zákona alebo osobitného zákona5h) povinné Národnej banke Slovenska na jej požiadanie aj bez súhlasu dotknutých osôb poskytovať a tiež jej umožniť získavať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním
a)
osobné údaje5i) o totožnosti z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, ak ho má, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, ak ho má, štátna príslušnosť, záznam o prípadnom obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu, ako aj z iného dokladu poskytnúť a umožniť získať adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaný tento podnikateľ, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
b)
identifikačné údaje v rozsahu názov, identifikačné číslo, ak ho má pridelené, adresa sídla, adresa umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a iná adresa miesta jej činnosti, ak ide o právnickú osobu, ako aj zoznam osôb tvoriacich orgány, akcionárov, iných spoločníkov alebo majiteľov tejto právnickej osoby a údaje o nich v rozsahu vymedzenom v prvom bode, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná,5j) a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
c)
kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má,
d)
iné informácie, doklady, hlásenia, výkazy, podklady a vysvetlenia vyžiadané alebo vymedzené na základe tohto zákona alebo osobitného zákona.1)
(2)
Na účely identifikácie osôb podľa odseku 1 a zachovania možnosti následnej kontroly tejto identifikácie a na účely vykonávania a zdokumentovania vykonávania pôsobnosti, činností a úloh Národnej banky Slovenska podľa tohto zákona alebo osobitného zákona5h) je Národná banka Slovenska aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb5k) oprávnená vyžadovať, zisťovať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať5l) osobné údaje a iné údaje a doklady v rozsahu vymedzenom v odseku 1; pritom je Národná banka Slovenska oprávnená s použitím automatizovaných alebo neautomatizovaných prostriedkov vyhotovovať kópie dokladov totožnosti a spracúvať rodné čísla5m) a ďalšie údaje a doklady v rozsahu vymedzenom v odseku 1.
(3)
Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 a 2 a § 40, je Národná banka Slovenska aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb5k) oprávnená zo svojho informačného systému sprístupniť a poskytovať5n) na spracúvanie iným orgánom a osobám v prípadoch ustanovených týmto zákonom alebo osobitným zákonom;5o) týmto nie je dotknuté ustanovenie § 41.
(4)
Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 a 2 a § 40, môže Národná banka Slovenska sprístupniť alebo poskytnúť do zahraničia len za podmienok ustanovených v osobitnom zákone5p) alebo ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.

§ 35

Národná banka Slovenska je oprávnená vykonávať investičnú a obchodnú činnosť v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie jej činnosti.

§ 35a

(1)
Národná banka Slovenska je oprávnená zabezpečovať vlastnú ozbrojenú ochranu6) svojich objektov, majetku a osôb, ako aj prepravu a vlastnú ozbrojenú ochranu6) prepravy peňazí a iných hodnôt (ďalej len „vlastná ochrana“); pri plnení úloh vlastnej ochrany možno vykonávať zásahy a používať vecné bezpečnostné prostriedky, zbrane a iné technické prostriedky len v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi.6a)
(2)
Zamestnanec Národnej banky Slovenska poverený výkonom vlastnej ochrany (ďalej len „osoba poverená výkonom vlastnej ochrany“) je pri plnení úloh vlastnej ochrany oprávnený
a)
vyžadovať preukázanie totožnosti u osôb, ktoré vstupujú do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo ktoré vystupujú z chráneného objektu alebo z chráneného miesta, vrátane preukázania totožnosti u osôb pristihnutých pri neoprávnenom vstupe alebo neoprávnenom výstupe, ako aj zakázať vstup do chráneného objektu alebo na chránené miesto nepovolaným osobám,
b)
zaznamenávať technickými prostriedkami vstup a výstup osôb a dopravných prostriedkov do chráneného objektu alebo na chránené miesto, alebo z chráneného objektu, alebo z chráneného miesta,
c)
viesť evidenciu o vstupe a výstupe osôb a dopravných prostriedkov do chráneného objektu alebo na chránené miesto, alebo z chráneného objektu, alebo z chráneného miesta,
d)
vyžadovať preukázanie totožnosti u osoby, ktorá je pristihnutá pri páchaní protiprávnej činnosti súvisiacej s vlastnou ochranou alebo bezprostredne po spáchaní takejto protiprávnej činnosti,
e)
zakázať na nevyhnutný čas každej osobe vstup do určeného chráneného objektu alebo na chránené miesto, ak to vyžaduje účinné zabezpečenie plnenia úloh vlastnej ochrany,
f)
zakázať vstup do chráneného objektu alebo na chránené miesto osobám, ktoré majú pri sebe zbraň, ak je do chráneného objektu alebo na chránené miesto vstup so zbraňou zakázaný,
g)
presvedčiť sa zrakom, hmatom alebo technickými prostriedkami, či osoba, ktorá vstupuje do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo ktorá vystupuje z chráneného objektu alebo chráneného miesta, nemá pri sebe alebo na sebe predmety pochádzajúce z protiprávnej činnosti súvisiacej s cieľom vlastnej ochrany alebo či nemá pri sebe alebo na sebe predmety, ktorými by mohla spáchať protiprávnu činnosť, a takéto predmety odobrať,
h)
presvedčiť sa, či osoba, ktorá s dopravným prostriedkom vstupuje do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo ktorá s dopravným prostriedkom vystupuje z chráneného objektu alebo chráneného miesta, nemá v dopravnom prostriedku alebo na dopravnom prostriedku predmety pochádzajúce z protiprávnej činnosti súvisiacej s cieľom vlastnej ochrany, alebo predmety, ktorými by mohla spáchať protiprávnu činnosť, a takéto predmety odobrať,
i)
držať alebo nosiť zbraň, ak je držiteľom zbrojného preukazu vydaného podľa osobitného predpisu,6a)
j)
vyzvať každú osobu, aby upustila od protiprávneho konania alebo hrozby protiprávneho konania súvisiaceho s cieľom vlastnej ochrany, a v prípade márnej výzvy vykonať zásah a použiť primerané donucovacie prostriedky vrátane použitia služobného psa na odvrátenie protiprávneho konania, ktoré bezprostredne ohrozuje alebo porušuje cieľ vlastnej ochrany; osoba poverená výkonom vlastnej ochrany je oprávnená použiť zbraň iba v nutnej obrane a v krajnej núdzi, pri zneškodňovaní zvierat bezprostredne ohrozujúcich život alebo zdravie osoby, pri varovnom výstrele do vzduchu na odvrátenie bezprostredného nebezpečenstva, ktoré vážne ohrozuje život alebo zdravie osoby, alebo cieľ vlastnej ochrany, prípadne na odvrátenie nebezpečného útoku, ktorý ohrozuje život alebo zdravie osoby, alebo cieľ vlastnej ochrany, a to po márnej výzve, aby sa upustilo od útoku,
k)
na nevyhnutný čas, do príchodu policajta, predviesť na strážne stanovisko osobu, ktorá v súvislosti s výkonom vlastnej ochrany odmieta alebo nemôže hodnoverne preukázať svoju totožnosť a ktorá bola pristihnutá pri páchaní priestupku alebo bezprostredne po spáchaní priestupku alebo ktorá bola pristihnutá pri neoprávnenom vstupe do chráneného objektu alebo na chránené miesto, alebo pri neoprávnenom výstupe z chráneného objektu, alebo z chráneného miesta,
l)
obmedziť osobnú slobodu6b) osoby, ktorá bola pristihnutá pri trestnom čine alebo bezprostredne po spáchaní trestného činu, ak je to potrebné na zistenie jej totožnosti, na zabránenie úteku alebo na zabezpečenie dôkazov; takú osobu je však povinná ihneď odovzdať útvaru Policajného zboru.
(3)
Výzve osoby poverenej výkonom vlastnej ochrany na vykonanie úkonov podľa odseku 2 je povinný vyhovieť každý. Ustanovenie odseku 2 písm. f) až h) sa však nepoužije proti príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky, ozbrojeného bezpečnostného zboru, ozbrojeného zboru, Vojenskej polície, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu a iným obdobným osobám, ktoré plnia úlohy verejnej správy a do chráneného objektu alebo na chránené miesto vstupujú pri výkone služobnej činnosti.
(4)
Na mieste, o ktorom sa predpokladá, že bol na ňom spáchaný trestný čin, na mieste, kde došlo k dopravnej nehode, prevádzkovej havárii, k pracovnému úrazu alebo k inej mimoriadnej udalosti, na mieste, kde bola usmrtená osoba alebo došlo k ublíženiu na zdraví, ako aj na mieste, kde bola použitá strelná zbraň alebo vecný bezpečnostný prostriedok, je osoba poverená výkonom vlastnej ochrany povinná počínať si tak, aby žiadnym spôsobom nesťažila vyšetrovanie, najmä je povinná
a)
neodkladne prostredníctvom svojich nadriadených ohlásiť udalosť najbližšiemu útvaru Policajného zboru,
b)
chrániť stopy pred zničením, poškodením alebo odstránením,
c)
zamedziť prístupu nepovolaných osôb na takéto miesto,
d)
zabrániť vnášaniu alebo vynášaniu predmetov z takéhoto miesta,
e)
zamedziť ďalším škodlivým následkom udalosti.

DEVIATA ČASŤ

DOHĽAD VYKONÁVANÝ NÁRODNOU BANKOU SLOVENSKA (§ 36-37a)

§ 36

Národná banka Slovenska vykonáva dohľad nad finančným trhom podľa osobitných predpisov.1b)

§ 37

Národná banka Slovenska vykonáva aj devízový dohľad podľa osobitného predpisu,5a) dohľad nad platobným stykom a platobnými systémami podľa osobitného predpisu1a) a kontrolu podľa tohto zákona nad spracovateľmi bankoviek a mincí podľa § 17f.

§ 37a

zrušený od 1. 1. 2006

DESIATA ČASŤ

HOSPODÁRENIE NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA (§ 38-39)

§ 38

(1)
Národná banka Slovenska hospodári podľa rozpočtu schváleného bankovou radou.
(2)
Výsledkom hospodárenia Národnej banky Slovenska za účtovné obdobie je vytvorený zisk alebo strata. Národná banka Slovenska používa vytvorený zisk na prídely do rezervného fondu a ďalších fondov vytváraných zo zisku, prípadne na úhradu straty z minulých rokov. Zostávajúci zisk Národná banka Slovenska odvádza do štátneho rozpočtu alebo na základe rozhodnutia vlády do štátnych finančných aktív podľa osobitného predpisu.7d) Stratu vytvorenú v účtovnom období Národná banka Slovenska môže uhradiť z rezervného fondu alebo z iných fondov. Strata, o ktorej banková rada rozhodne, že zostane neuhradená, sa prevedie do nasledujúceho účtovného obdobia.
(3)
Národná banka Slovenska predkladá ročnú správu o výsledku svojho hospodárenia Národnej rade Slovenskej republiky do troch mesiacov po skončení kalendárneho roka; popri údajoch o účtovnej závierke Národnej banky Slovenska a o výroku audítora o jej overení sa v tejto správe osobitne uvádzajú údaje o nákladoch na činnosť Národnej banky Slovenska. Ak o to Národná rada Slovenskej republiky požiada, Národná banka Slovenska je povinná do šiestich týždňov doplniť správu podľa jej požiadavky, prípadne podať vysvetlenie k predloženej správe.

§ 39

(1)
Národná banka Slovenska vedie účtovníctvo podľa osobitných predpisov.9)
(2)
Účtovnú závierku Národnej banky Slovenska overuje audítor. Audítora určí Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky do 30. júna kalendárneho roka, za ktorý sa overuje účtovná závierka.
(3)
Národná banka Slovenska zverejní výročnú správu, ktorá obsahuje základné údaje o menovom vývoji Slovenskej republiky, po jej prerokovaní Národnou radou Slovenskej republiky.
(4)
Národná banka Slovenska spracúva dekádnu bilanciu aktív a pasív Národnej banky Slovenska a bezodkladne ju poskytuje na zverejnenie v tlači a v iných oznamovacích prostriedkoch.

JEDENÁSTA ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA (§ 40-41a)

§ 40

Na všetky bankové operácie Národnej banky Slovenska včítane stavov na účtoch, ktoré vedie, sa vzťahuje bankové tajomstvo. Pri poskytovaní správy o záležitostiach týkajúcich sa klienta Národnej banky Slovenska bez súhlasu tohto klienta, ktoré sú predmetom bankového tajomstva, postupuje Národná banka Slovenska podľa osobitného zákona.9a)

§ 41

Členovia bankovej rady a ostatní zamestnanci Národnej banky Slovenska a prizvané osoby sú povinní zachovávať mlčanlivosť v služobných veciach. Táto povinnosť trvá aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu. Z dôvodov verejného záujmu môže zbaviť tejto povinnosti členov bankovej rady banková rada a ostatných zamestnancov Národnej banky Slovenska a prizvané osoby guvernér. Za dôvod verejného záujmu sa považujú dôvody uvedené v osobitnom zákone,9a) ak ide o poskytovanie správy podľa § 40, výmena informácií podľa § 34a ods. 2 a v rozsahu potrebnom na dohľad vykonávaný Národnou bankou Slovenska tiež výmena informácií medzi Národnou bankou Slovenska a inými orgánmi verejnej moci v Slovenskej republike vykonávajúcimi dohľad podľa osobitných zákonov1f) a zahraničnými orgánmi dohľadu v oblasti finančného trhu. Zbavenie povinnosti mlčanlivosti a poskytovanie informácií o záležitostiach súvisiacich s účasťou Národnej banky Slovenska v Európskom systéme centrálnych bánk nie je možné, ak by to bolo v rozpore s úlohami a povinnosťami Národnej banky Slovenska vyplývajúcimi z jej účasti v Európskom systéme centrálnych bánk.

§ 41a

Na zamestnancov Národnej banky Slovenska sa primerane vzťahujú ustanovenia § 7 ods. 6 a 7.

DVANÁSTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA (§ 42-49b)

§ 42

Vydávanie cenných papierov a činnosti Národnej banky Slovenska podľa tohto zákona nepodliehajú dohľadu, povoleniam ani verejnej ponuke cenných papierov podľa osobitných predpisov.9b)

§ 42a

Národná banka Slovenska je oprávnená určovať odplatu a ďalšie podmienky vykonávania služieb Národnej banky Slovenska, ak ich neustanovuje zákon. Službami Národnej banky Slovenska sú činnosti vykonávané Národnou bankou Slovenska podľa tohto zákona a osobitných predpisov.1)

§ 43

Pre zamestnancov Národnej banky Slovenska platia ustanovenia osobitných predpisov.10)

§ 44

Národná banka Slovenska vydáva Vestník Národnej banky Slovenska (ďalej len „vestník“), v ktorom zverejňuje najmä
a)
opatrenia Národnej banky Slovenska vydané na vykonanie tohto zákona alebo osobitného zákona,1) ktoré sa vyhlasujú oznámením v zbierke zákonov,
b)
základnú úrokovú sadzbu Národnej banky Slovenska a jej zmeny,
c)
výrok vykonateľného rozhodnutia alebo odôvodnenie rozhodnutia Národnej banky Slovenska alebo ich časti, ak sú určené na zverejnenie vo vestníku podľa tohto zákona alebo osobitného zákona,1)
d)
metodické usmernenia a odporúčania vysvetľujúce uplatňovanie tohto zákona, osobitných zákonov1) a iných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na dohliadané subjekty alebo na ich činnosti, ak sú určené na zverejnenie vo vestníku,
e)
ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným predpisom,1)
f)
iné dôležité oznámenia Národnej banky Slovenska.

§ 45

(1)
Tomu, kto porušil týmto zákonom uloženú povinnosť poskytnúť Národnej banke Slovenska informácie, ktoré Národná banka Slovenska potrebuje na zabezpečenie vykonávania svojich úloh podľa zákona, alebo kto porušil inú povinnosť uloženú týmto zákonom, môže Národná banka Slovenska podľa závažnosti, spôsobu a miery zavinenia, povahy, rozsahu a doby trvania protiprávneho konania a zistených nedostatkov uložiť opatrenie na odstránenie a nápravu protiprávneho stavu a pokutu až do 1 000 000 Sk; ak bol v dôsledku porušenia takejto povinnosti získaný majetkový prospech prevyšujúci 1 000 000 Sk, tak možno uložiť pokutu až do výšky získaného majetkového prospechu. Takéto opatrenie a pokutu možno ukladať súbežne a opakovane. Ich uložením nie je dotknutá povinnosť vydať bezdôvodné obohatenie11) ani zodpovednosť podľa osobitných predpisov.1)
(2)
Ak tento zákon neustanovuje inak, na opatrenia a pokuty podľa odseku 1, na výnos z pokuty podľa odseku 1 a na konanie a rozhodovanie o uložení opatrenia a pokuty podľa odseku 1 sa vzťahuje osobitný predpis12) s tým, že na konanie v prvom stupni je príslušný útvar určený organizačným poriadkom Národnej banky Slovenska.

§ 46

Opatrenia zabezpečujúce prechod česko-slovenskej meny na slovenskú menu budú ustanovené osobitným predpisom.

§ 47

Prechod majetku, práv a záväzkov zo Štátnej banky česko-slovenskej na Národnú banku Slovenska sa uskutoční v súlade s osobitným predpisom.

§ 48

Až do uskutočnenia prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu sa vzťahujú na emisiu bankoviek a mincí ustanovenia štvrtej časti zákona č. 22/1992 Zb. o Štátnej banke česko-slovenskej.

§ 49

Až do uskutočnenia prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu sa pokuta podľa § 36 ods. 4 písm. b) a § 37 ods. 4 tohto zákona ukladá v korunách česko-slovenských.

§ 49a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2001

(1)
Ustanovenia tohto zákona o emisii bankoviek a mincí (§ 16 až 17g) sa od 1. mája 2001 vzťahujú aj na bankovky a mince, ktoré vydala Národná banka Slovenska pred 1. májom 2001, ak sú platné k 1. máju 2001.
(2)
Dĺžka funkčného obdobia člena bankovej rady sa riadi právnymi predpismi platnými v čase jeho vymenovania do tejto funkcie.

§ 49aa

Spoločné a prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. decembra 2005

(1)
Národná banka Slovenska zabezpečuje vykonávanie prípravných činností na zavedenie eura ako peňažnej jednotky a zákonného platidla v Slovenskej republike; na slovenskej strane eurových mincí zabezpečí uvádzanie označenia „Slovensko“ alebo „Slovenská republika“. Na eurové bankovky a eurové mince sa nevzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.13)
(2)
Ustanovenia tohto zákona o pravidlách členstva v bankovej rade a o funkčných obdobiach a vymenúvaní členov bankovej rady sa od 15. decembra 2005 vzťahujú aj na osoby, ktoré boli za členov bankovej rady vymenované pred 15. decembrom 2005.
(3)
Ustanovenie § 7 ods. 6 prvej vety o nezlučiteľnosti funkcie člena bankovej rady s inou funkciou, povolaním, so zamestnaním alebo s činnosťou v orgáne verejnej moci sa nepoužije, ak ide o funkciu, povolanie alebo zamestnanie v Úrade pre finančný trh.14) Na účely ustanovenia § 7 ods. 1 druhej vety sa u fyzickej osoby, ktorá je v pracovnom pomere k Úradu pre finančný trh,14) považuje podmienka pracovného pomeru k Národnej banke Slovenska za splnenú.

§ 49b

Zrušujú sa:
1.
zákon č. 22/1992 Zb. o Štátnej banke česko-slovenskej,
2.
zákon č. 76/1976 Zb. o razbe československých dukátov.

§ 50

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1993, okrem ustanovení § 15 až 17§ 28 písm. a), ktoré nadobudnú účinnosť súčasne s prechodom česko-slovenskej meny na slovenskú menu.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z. nadobudol účinnosť 2. februára 1993.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z. nadobudol účinnosť 1. augusta 1993.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. nadobudol účinnosť 1. októbra 1994.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. nadobudol účinnosť 1. januára 1995.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. nadobudol účinnosť 1. októbra 1995.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. nadobudol účinnosť 1. júla 1996.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. nadobudol účinnosť 1. januára 1997.
Zákon č. 348/1999 Z. z. nadobudol účinnosť 17. decembra 1999.
Zákon č. 149/2001 Z. z. nadobudol účinnosť 1. mája 2001 okrem ustanovení čl. I bodov 1 a 2, ktoré nadobudli účinnosť 1. júla 2001.
Zákon č. 602/2003 Z. z. nadobudol účinnosť 1. januára 2004 okrem čl. I bodu 28, ktorý nadobudol účinnosť dňom nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Zákon č. 747/2004 Z. z. nadobudol účinnosť 1. januára 2006 s výnimkou čl. XVII, čl. XVIII, čl. XIX a čl. XX, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2005, a s výnimkou čl. I, § 45 ods. 5 tretej vety a čl. XII bodu 1 [§ 21 ods. 2 písm. d)], bodu 3 (§ 71a) a bodu 4 (§ 72a), ktoré nadobudli účinnosť 1. februára 2005.
Zákon č. 519/2005 Z. z. nadobudol účinnosť 15. decembra 2005 okrem ustanovení čl. I bodov 1 až 13 a bodov 25 až 52, čl. III a čl. IV, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2006.
v z. Béla Bugár v. r.
Poznámky
1)
Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1a)
Zákon č. 510/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
1b)
Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

§ 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov v znení neskorších predpisov.

§ 21a až 21c§ 73 zákona č. 510/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 747/2004 Z. z.
1c)
Zákon č. 747/2004 Z. z.
1e)
§ 40 zákona č. 747/2004 Z. z.
1f)
Napríklad § 87 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 56 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
2)
§ 136 ods. 1§ 137 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 210/2003 Z. z.
2a)
Zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.
2aa)
Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
2b)
§ 7 ods. 2 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

§ 195 až 200 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.
2ba)
Článok 14 bod 14.2 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. ES C 325, 24. 12. 2002).
2c)
Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
2caa)
Napríklad Zákonník práce, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
2e)
§ 10 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok.
2f)
§ 270 až 274§ 280 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
2g)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2h)
§ 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2j)
§ 21 ods. 2, 6 a 7 zákona č. 510/2002 Z. z. v znení zákona č. 604/2003 Z. z.
4)
Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4ab)
Napríklad článok 17 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva.
4aa)
§ 61 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4a)
§ 13 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z.
4b)
§ 6, § 11, § 12 ods. 4, § 19 ods. 2§ 21 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4c)
§ 1121 zákona č. 291/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 17, § 19 ods. 2§ 21 ods. 4 zákona č. 291/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4d)
§ 89 ods. 1 a 2 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 603/2003 Z. z.
5a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5b)
Napríklad § 31 až 65 zákona č. 510/2002 Z. z., zákon č. 80/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 59 až 111§ 163 a 163a zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.
5c)
Napríklad § 2 ods. 2 písm. g)§ 5 písm. m) zákona č. 483/2001 Z. z., § 21 až 30 zákona č. 510/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5d)
§ 2 ods. 1, 3, 58§ 78 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5e)
§ 22 zákona č. 483/2001 Z. z.
5f)
§ 38 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5g)
Napríklad § 10 ods. 4 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z., zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 510/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5h)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 510/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 10 ods. 4 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z., § 11a zákona č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 515/2003 Z. z.
5i)
§ 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
5j)
Napríklad zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3a§ 27 až 33 Obchodného zákonníka, § 2 ods. 2§ 10 a 11 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 1 a 2§ 10 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z., § 9 ods. 1 a 2§ 11 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z. , § 6, 7, 9 a 9a zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1§ 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 3 zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5m)
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle.
5o)
Napríklad § 6 ods. 12 prvá veta zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5p)
§ 2355 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)
Napríklad zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti), § 40 Trestného zákona.
6a)
Napríklad zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7d)
§ 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
9a)
§ 91 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9b)
Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11)
§ 451 až § 459 Občianskeho zákonníka.
13)
§ 3 ods. 6 písm. i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov.
14)
§ 2 zákona č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.