Čakajte prosím...
A A A

Hľadaný výraz nenájdený

Hľadaný § nenájdený

211/2000 Z. z. v znení účinnom od 1. 1. 2023
211
ZÁKON
zo 17. mája 2000
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1

Predmet úpravy

Tento zákon upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám.1)

§ 2

Povinné osoby

(1)
Osobami povinnými podľa tohto zákona sprístupňovať informácie (ďalej len „povinné osoby“) sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky ako aj tie právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy, a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti.
(2)
Povinnými osobami sú ďalej právnické osoby zriadené zákonom a právnické osoby zriadené štátnym orgánom, vyšším územným celkom alebo obcou podľa osobitného zákona.2)
(3)
Povinnými osobami sú ďalej zdravotné poisťovne.2a) Povinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby, ak v nich povinné osoby podľa odsekov 1 a 2 majú samostatne alebo spoločne aspoň väčšinovú priamu alebo nepriamu účasť, a ak súčasne
a)
sú kontrolované povinnou osobou podľa odsekov 1 a 2, alebo
b)
povinná osoba podľa odsekov 1 a 2 priamo alebo nepriamo navrhuje alebo ustanovuje viac ako polovicu členov ich riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu.
(4)
Osobitný zákon môže ustanoviť povinnosť sprístupňovať informácie aj inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe.3)

§ 3

(1)
Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii. Právo na prístup k informáciám sa nevzťahuje na informácie, ktoré nie sú k dispozícii, najmä na vytváranie výkladových stanovísk, rozborov, analýz, referátov, odborných stanovísk, politických stanovísk, prognóz a výkladov právnych predpisov a na vytváranie názorov.
(2)
Povinná osoba podľa § 2 ods. 3 sprístupní iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí,3a) o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy. Toto obmedzenie povinnosti sprístupňovať informácie sa nevzťahuje na povinné osoby podľa § 2 ods. 3, v ktorých majú povinné osoby podľa § 2 ods. 1 a 2 samostatne alebo spoločne výlučnú priamu alebo nepriamu účasť.
(3)
Informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.
(4)
Ak to technické podmienky povinnej osoby umožňujú, povinná osoba zabezpečuje zverejňovanie a sprístupňovanie informácií aj ako otvorené údaje vo formáte umožňujúcom automatizované spracovanie.
(5)
Osoba, ktorá získala zverejnené alebo sprístupnené informácie v súlade s týmto zákonom, je oprávnená ich ďalej šíriť. Ak sa informácie získané sprístupnením alebo zverejnením podľa tohto zákona ďalej šíria v pôvodnom obsahu, šíriteľa nemožno postihnúť alebo voči nemu uplatňovať nároky; to neplatí, ak žiadateľ šíri
a)
informácie, ktoré sa dotýkajú osobnosti a súkromia fyzickej osoby, písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky, obrazové záznamy a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy, ktoré boli sprístupnené povinnou osobou s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby sprístupniť tieto informácie žiadateľovi,
b)
osobné údaje, ktoré boli sprístupnené povinnou osobou s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby sprístupniť osobné údaje žiadateľovi,
c)
informácie, ktoré boli sprístupnené povinnou osobou podľa § 11 ods. 1 písm. a) alebo so súhlasom osoby podľa § 11 ods. 1 písm. c).

§ 4

Vymedzenie niektorých pojmov

(1)
Žiadateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá požiada o sprístupnenie informácie.
(2)
Hromadným prístupom k informáciám je prístup neobmedzeného okruhu žiadateľov pomocou telekomunikačného zariadenia,4) najmä prostredníctvom siete internetu.
(3)
Informáciou je akýkoľvek obsah v akejkoľvek forme zaznamenaný na akomkoľvek hmotnom nosiči, najmä obsah písomného záznamu v listinnej podobe, obsah písomného záznamu uloženého v elektronickej podobe alebo obsah záznamu v zvukovej, obrazovej alebo audiovizuálnej podobe.
(4)
Zverejnenou informáciou je informácia, ktorú môže každý opakovane vyhľadávať a získavať, najmä informácia publikovaná v tlači alebo vydaná na inom hmotnom nosiči dát umožňujúcom zápis a uchovanie informácie, alebo vystavená na úradnej tabuli s možnosťou voľného prístupu, alebo sprístupnená pomocou zariadenia umožňujúceho hromadný prístup, alebo umiestnená vo verejnej knižnici.5)
(5)
Sprievodnou informáciou je informácia, ktorá úzko súvisí s požadovanou informáciou, najmä informácia o jej existencii, pôvode, počte, dôvode odmietnutia sprístupniť informáciu, o dobe, počas ktorej odmietnutie sprístupnenia informácie trvá, a kedy bude opätovne preskúmaný.
(6)
Osoba so zmyslovým postihnutím podľa tohto zákona je osoba nevidiaca, slabozraká, nepočujúca alebo nedoslýchavá, ktorá má preto obmedzenú schopnosť pri dorozumievaní.

§ 5

Povinné zverejňovanie informácií

(1)
Každá povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 je povinná zverejniť tieto informácie:
a)
spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry,
b)
miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,
c)
miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené,
d)
postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,
e)
prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe,
f)
sadzobník správnych poplatkov,6) ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.
(2)
Národná rada Slovenskej republiky je povinná zverejniť
a)
termíny jej schôdzí a zasadaní výborov a návrh programu rokovania,
b)
zápisnice z verejných schôdzí,
c)
texty predložených návrhov zákonov do troch dní po ich podaní do Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky,
d)
texty schválených zákonov do troch dní po ich schválení v treťom čítaní,
e)
údaje o dochádzke poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na jej schôdze a na zasadnutia jej výborov do troch dní po skončení každej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky,
f)
výpisy o hlasovaní poslancov po každej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky okrem prípadov tajného hlasovania a hlasovania na neverejnej schôdzi.
(3)
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky je povinná zverejniť
a)
program a výsledky pracovných ciest a prijatí prezidenta Slovenskej republiky a miesto jeho pobytu,
b)
podpísanie zákona alebo jeho vrátenie Národnej rade Slovenskej republiky,
c)
prepožičanie vyznamenania,
d)
vymenovanie a odvolanie štátneho funkcionára a prijatie demisie,
e)
odpustenie, zmiernenie alebo zahladenie trestu a nariadenie nezačínať alebo nepokračovať v trestnom konaní,
f)
organizačnú štruktúru a počty zamestnancov Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky.
(4)
Vláda Slovenskej republiky je povinná zverejniť texty materiálov (návrhy, správy, rozbory) predložených na rokovanie vlády a prijaté uznesenia vrátane ich príloh.
(5)
Ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej štátnej správy zverejňujú materiály programového, koncepčného a strategického charakteru a texty navrhovaných právnych noriem po ich uvoľnení na medzirezortné pripomienkové konanie.
(6)
Povinná osoba je povinná zverejniť označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy6a) vo vlastníctve štátu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho územného celku alebo orgánu verejnej moci, ktorý táto povinná osoba previedla do vlastníctva alebo ktorý prešiel do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci, dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva a právny titul, ako aj informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva, a to v rozsahu
a)
meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno,
b)
adresa pobytu alebo sídlo,
c)
identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa.
(7)
Ústavný súd Slovenskej republiky je povinný zverejniť doručené návrhy na začatie konania podľa čl. 125 až 126 a čl. 127a až 129 Ústavy Slovenskej republiky.
(8)
Ustanovenia odseku 2 sa primerane použijú na zverejňovanie informácií obecnými zastupiteľstvami, mestskými zastupiteľstvami a miestnymi zastupiteľstvami7) a zastupiteľstvami samosprávy vyššieho územného celku.

§ 5a

Povinne zverejňovaná zmluva

(1)
Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za finančné prostriedky, s ktorými hospodária právnické osoby verejnej správy7aa) vrátane neštátnych účelových fondov, alebo sa týka používania týchto finančných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom alebo na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.
(2)
Povinne zverejňovaná zmluva je aj písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba podľa § 2 ods. 3, v ktorej má štát alebo povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 výlučnú účasť alebo v ktorej majú štát a povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 spoločne výlučnú účasť alebo v ktorej majú štát a viaceré povinné osoby podľa § 2 ods. 1 a 2 spoločne výlučnú účasť a ktorá sa týka nakladania s jej majetkom; to neplatí, ak je zmluva uzatvorená v bežnom obchodnom styku v rozsahu predmetu podnikania alebo činnosti zapísanej v obchodnom registri alebo v inej úradnej evidencii.
(3)
Namiesto zmluvy uzatvorenej v bežnom obchodnom styku v rozsahu predmetu podnikania alebo činnosti zapísanej v obchodnom registri alebo v inej úradnej evidencii povinnej osoby podľa odseku 2 a namiesto zmluvy podľa § 5a ods. 5 písm. c), d), i), j), r) a s) sa zverejňuje informácia o uzatvorení takejto zmluvy; to neplatí, ak sa zmluva uzavrela s fyzickou osobou, ktorá nie je podnikateľom. Na zverejňovanie informácie podľa prvej vety sa použijú odseky 6, 7, 9 a 14 rovnako.
(4)
Ustanovenie povinne zverejňovanej zmluvy, ktoré obsahuje informáciu, ktorá sa podľa tohto zákona nesprístupňuje, sa nezverejňuje. Rovnako sa nemusia zverejniť časti povinne zverejňovanej zmluvy, ktorými sú technické predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a vzory. Ustanovenia všeobecných obchodných podmienok sa nemusia zverejniť, ak časť obsahu povinne zverejňovanej zmluvy je určená odkazom na ne a zároveň totožné ustanovenia všeobecných obchodných podmienok boli zverejnené tou istou povinnou osobou spolu s inou povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá už nadobudla účinnosť; pri takto povinne zverejňovanej zmluve sa uvedie v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“) alebo na webovom sídle odkaz na inú povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá už nadobudla účinnosť.
(5)
Povinne zverejňovanou zmluvou nie je
a)
služobná zmluva,7b)
b)
pracovná zmluva a dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru;7c) povinne zverejňovanou zmluvou však je kolektívna zmluva,
c)
zmluva týkajúca sa burzových obchodov a ich sprostredkovania,
d)
zmluva týkajúca sa cenných papierov alebo iných finančných nástrojov,
e)
zmluva uzavieraná v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva,
f)
zmluva, ktorej účelom je zabezpečenie ochrany a bezpečnosti v miestach, kde sa vykonáva väzba alebo trest odňatia slobody,
g)
zmluva, ktorej účelom je zabezpečenie potrieb cudzích zastupiteľských úradov v Slovenskej republike a zabezpečenie činnosti zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí,
h)
zmluva uzavieraná v pôsobnosti Štátnej pokladnice týkajúca sa finančných a platobných služieb,
i)
zmluva týkajúca sa obchodov zabezpečujúcich likviditu štátu a zmluva o zabezpečení poskytovania platobných služieb,
j)
zmluva o pôžičke podľa osobitného predpisu,7ca)
k)
zmluva, ktorej účelom je zabezpečenie hospodárskej mobilizácie,7cb)
l)
zmluva, ktorej účelom je realizácia aktívnych opatrení na trhu práce alebo podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím podľa osobitného zákona a ktorá sa uzatvára so zamestnancom, uchádzačom o zamestnanie alebo so záujemcom o zamestnanie,7cc)
m)
zmluva o poskytovaní sociálnej služby, ktorá sa uzatvára s prijímateľom sociálnej služby,7cd)
n)
zmluva týkajúca sa vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately uzavieraná s fyzickou osobou podľa osobitného predpisu7ce) okrem zmluvy uzavieranej s fyzickou osobou, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa osobitného predpisu,7cf)
o)
zmluva týkajúca sa prevozu alebo uskladnenia vojenského materiálu, zbraní alebo streliva uzavieraná v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, akciových spoločností v jeho zakladateľskej pôsobnosti a rozpočtových organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti,
p)
zmluva, ktorej účelom je plnenie úloh Policajného zboru súvisiacich s bojom proti terorizmu a organizovanému zločinu, činnosťou služby kriminálnej polície, služby finančnej polície, so zaisťovaním osobnej bezpečnosti určených osôb, s ochranou objektov a so zabezpečením ochrany štátnej hranice,
q)
zmluva týkajúca sa vyporiadania vlastníctva nehnuteľností do vlastníctva Národnej diaľničnej spoločnosti podľa osobitného zákona,7cg)
r)
zmluva, ktorej predmetom je umelecký výkon alebo použitie umeleckého výkonu7ch) a zmluva, ktorú uzatvára povinná osoba s fyzickou osobou inej umeleckej profesie,7ci)
s)
zmluva týkajúca sa razby mincí, medailí, žetónov alebo obdobných predmetov.
(6)
Povinne zverejňovaná zmluva, ktorej účastníkom je povinná osoba, sa zverejňuje v registri; to neplatí, ak ide o Národnú banku Slovenska.
(7)
Povinná osoba zašle bezodkladne Úradu vlády Slovenskej republiky zmluvu na zverejnenie. Úrad vlády Slovenskej republiky zodpovedá za súlad zverejnenej zmluvy s jej zaslaným znením podľa prvej vety.
(8)
Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe; register je informačný systém verejnej správy.7d)
(9)
Povinne zverejňovaná zmluva, ktorá sa nezverejňuje v registri, sa zverejňuje na webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzatvára, a to bezodkladne po uzavretí zmluvy alebo po doručení súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu. Ak táto osoba nemá webové sídlo, zmluva sa zverejňuje na webovom sídle jej zriaďovateľa alebo bezodplatne v Obchodnom vestníku.7e)
(10)
Ak zmluva nie je zverejnená do siedmich dní odo dňa uzavretia alebo odo dňa doručenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, môže účastník podať návrh na zverejnenie v Obchodnom vestníku.
(11)
Povinná osoba a Úrad vlády Slovenskej republiky vydajú účastníkovi zmluvy na jeho požiadanie písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy; povinná osoba a Úrad vlády Slovenskej republiky môžu vydať potvrdenie v elektronickej podobe podpísané elektronickým podpisom alebo zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona.7f)
(12)
Písomné potvrdenie podľa odseku 11 obsahuje najmä tieto údaje:
a)
názov zmluvy,
b)
identifikáciu účastníkov zmluvy; ak ide o osobné údaje účastníka zmluvy odlišného od povinnej osoby, uvedú sa osobné údaje podľa odseku 13,
c)
popis predmetu zmluvy,
d)
hodnotu predmetu zmluvy, ak ju možno určiť,
e)
dátum uzavretia zmluvy, prípadne dátum udelenia súhlasu s uzavretím zmluvy,
f)
dátum zverejnenia zmluvy,
g)
označenie nehnuteľnosti v rozsahu podľa osobitného predpisu,7fa) ak sa zverejnila zmluva, ktorá na vznik, zmenu alebo zánik práva vyžaduje vklad do katastra nehnuteľností podľa osobitného predpisu.7fb)
(13)
Ak je zmluva zverejnená viacerými spôsobmi alebo viacerými účastníkmi zmluvy, rozhodujúce je prvé zverejnenie zmluvy. Povinná osoba alebo účastník zmluvy podávajúci návrh na zverejnenie podľa odseku 10 sú povinní zabezpečiť súlad zverejnenej zmluvy so skutočným stavom a nesprístupnenie ustanovení zmluvy obsahujúcich informáciu, ktorá sa podľa tohto zákona nesprístupňuje; to neplatí o osobných údajoch účastníka zmluvy odlišného od povinnej osoby v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a o označení nehnuteľnosti v rozsahu podľa osobitného predpisu,7fa) ak ide o zmluvu, ktorá na vznik, zmenu alebo zánik práva vyžaduje vklad do katastra nehnuteľností podľa osobitného predpisu.7fb)
(14)
Povinne zverejňovaná zmluva sa zverejňuje nepretržite počas existencie záväzku vzniknutého z povinne zverejňovanej zmluvy, najmenej však počas desiatich rokov od nadobudnutia účinnosti podľa zákona.7g)
(15)
Podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v registri a náležitosti informácie podľa § 5a ods. 3 ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.
(16)
Povinne zverejňovanou zmluvou je aj písomná zmluva o poskytovaní služieb, ktorej účastníkom je povinná osoba, ak sa jej prostredníctvom zabezpečuje vykonávanie regulovanej činnosti v tepelnej energetike a vo vodnom hospodárstve,7h) a to aj v prípade, ak je takáto zmluva uzatvorená v bežnom obchodnom styku v rozsahu predmetu podnikania alebo činnosti zapísanej v obchodnom registri alebo v inej úradnej evidencii.

§ 5b

(1)
Povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, v štruktúrovanej a prehľadnej forme najmä tieto údaje:
a)
o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác
1.
identifikačný údaj objednávky, ak povinná osoba vedie číselník objednávok,
2.
popis objednaného plnenia,
3.
celkovú hodnotu objednaného plnenia v sume, ako je uvedená na objednávke, alebo maximálnu odhadovanú hodnotu objednaného plnenia, ako aj údaj o tom, či je suma vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty,
4.
identifikáciu zmluvy, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,
5.
dátum vyhotovenia objednávky,
6.
identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia:
6a.
meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby-podnikateľa alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby,
6b.
adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby-podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby,
6c.
identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ objednaného plnenia pridelené,
7.
údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala:
7a.
meno a priezvisko fyzickej osoby,
7b.
funkciu fyzickej osoby, ak takáto funkcia existuje,
b)
o faktúre za tovary, služby a práce
1.
identifikačný údaj faktúry, ak povinná osoba vedie číselník faktúr,
2.
popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre,
3.
celkovú hodnotu fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre, ako aj údaj o tom, či je suma vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty,
4.
identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,
5.
identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou,
6.
dátum doručenia faktúry,
7.
identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:
7a.
meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby-podnikateľa alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby,
7b.
adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby-podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby,
7c.
identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ fakturovaného plnenia pridelené.
(2)
Údaje podľa odseku 1 písm. a) povinná osoba zverejní do desiatich pracovných dní odo dňa vyhotovenia objednávky tovarov, služieb a prác; to neplatí, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť podľa zákona.7g) Údaje podľa odseku 1 písm. b) povinná osoba zverejní do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry.
(3)
Povinnosť zverejňovať údaje podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahuje na objednávku alebo faktúru súvisiacu so zmluvou, ktorá nie je podľa § 5a povinne zverejňovanou zmluvou.
(4)
Povinná osoba je povinná zverejňovať údaje podľa odsekov 1 a 2 nepretržite počas piatich rokov odo dňa ich zverejnenia.

§ 6

(1)
Informácie podľa § 5 sa zverejňujú spôsobom umožňujúcim hromadný prístup. Táto povinnosť sa nevzťahuje na fyzické osoby a na obce, ktoré nie sú mestami.8) Informácia podľa § 5 ods. 6 sa zverejňuje najmenej po dobu jedného roka odo dňa, keď došlo k prevodu alebo prechodu vlastníctva podľa § 5 ods. 6; tým nie je dotknutá povinnosť sprístupniť túto informáciu aj po uplynutí tejto doby.
(2)
Informácie podľa § 5 ods. 1 sa ďalej zverejňujú v sídle povinnej osoby a na všetkých jej pracoviskách na verejne prístupnom mieste.
(3)
Povinné osoby, ktoré prevádzkujú informačné systémy9) obsahujúce informácie, pri ktorých osobitný zákon nevylučuje verejnú prístupnosť,10) sú povinné informácie obsiahnuté v týchto registroch a zoznamoch uverejňovať na voľne prístupnej internetovej stránke. Také zverejnenie nie je porušením osobitných predpisov.9)
(4)
Povinné osoby môžu informácie podľa predchádzajúcich odsekov zverejniť aj ďalšími spôsobmi. Okrem informácií podľa predchádzajúcich odsekov môže povinná osoba zverejniť aj ďalšie informácie.
(5)
V obciach, ktoré sú vymedzené osobitným zákonom,11) povinná osoba zverejní tieto informácie aj v jazyku národnostných menšín. Ak takáto obec zverejňuje informácie podľa § 5 spôsobom umožňujúcim hromadný prístup, je povinná ich uvádzať aj v jazyku národnostných menšín.
(6)
Na obmedzenia zverejňovania informácií sa použijú ustanovenia § 8 až 12.

§ 7

Odkaz na zverejnenú informáciu

(1)
Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, povinná osoba môže bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich dní od podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie.
(2)
Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, povinná osoba mu ich sprístupní. V takom prípade začína lehota na sprístupnenie plynúť dňom, keď žiadateľ oznámil, že trvá na priamom sprístupnení informácie.

Obmedzenia prístupu k informáciám

(§ 8-13)

§ 8

Ochrana utajovaných skutočností

(1)
Ak požadovaná informácia tvorí utajovanú skutočnosť podľa osobitného zákona12) alebo je predmetom bankového tajomstva alebo daňového tajomstva podľa osobitného zákona,12) ku ktorým žiadateľ nemá oprávnený prístup, povinná osoba ju nesprístupní s uvedením odkazu na príslušný právny predpis.12)
(2)
Porušením alebo ohrozením bankového tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podľa § 5a.

§ 9

Ochrana osobnosti a osobných údajov

(1)
Informácie, ktoré sa dotýkajú osobnosti a súkromia fyzickej osoby, písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy povinná osoba sprístupní len vtedy, ak to ustanovuje osobitný zákon, alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba nežije, taký súhlas môže poskytnúť jej blízka osoba;13) súhlas sa nevyžaduje, ak ide o sprístupňovanie osobných údajov zosnulej dotknutej osoby na vedecký účel, na štatistický účel, na účel archivácie, dokumentačnej činnosti, historického výskumu, činností pohrebísk, umiestnenia pamätníkov a pamätných tabúľ, konania spomienkových podujatí a piety v rozsahu nevyhnutnom pre jeho naplnenie. Ustanovenia osobitných predpisov tým nie sú dotknuté.14)
(2)
Informácie o osobných údajoch fyzickej osoby, ktoré sú spracúvané v informačnom systéme za podmienok ustanovených osobitným zákonom,9) povinná osoba sprístupní len vtedy, ak to ustanovuje zákon, alebo na základe predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony, taký súhlas môže poskytnúť jej zákonný zástupca.16) Ak dotknutá osoba nežije, taký súhlas môže poskytnúť jej blízka osoba;13) súhlas sa nevyžaduje, ak ide o sprístupňovanie osobných údajov zosnulej dotknutej osoby na vedecký účel, na štatistický účel, na účel archivácie, dokumentačnej činnosti, historického výskumu, činností pohrebísk, umiestnenia pamätníkov a pamätných tabúľ, konania spomienkových podujatí a piety v rozsahu nevyhnutnom pre jeho naplnenie.
(3)
Povinná osoba sprístupní na účely informovania verejnosti osobné údaje fyzickej osoby, ktoré sú spracúvané v informačnom systéme za podmienok ustanovených osobitným zákonom9) o fyzickej osobe, ktorá je verejným funkcionárom,16a) poslancom obecného zastupiteľstva,16b) predstaveným v štátnej službe,16c) odborníkom plniacim úlohy pre člena vlády Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky alebo podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky,16d) vedúcim zamestnancom vykonávajúcim práce vo verejnom záujme,16e) vedúcim zamestnancom zamestnávateľa, ktorým je orgán verejnej moci,16f) nadriadeným v služobnom pomere16g) alebo členom hodnotiacej komisie alebo iného obdobného orgánu, ktorý sa zúčastňuje na procese rozhodovania o použití verejných prostriedkov.16h) Podľa prvej vety sa sprístupňujú osobné údaje v rozsahu
a)
titul,
b)
meno,
c)
priezvisko,
d)
funkcia a deň ustanovenia alebo vymenovania do funkcie,
e)
pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej činnosti,
f)
miesto výkonu funkcie alebo pracovnej činnosti a orgán, v ktorom túto funkciu alebo činnosť vykonáva,
g)
mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, ak sú uhrádzané zo štátneho rozpočtu alebo z iného verejného rozpočtu.
(4)
Osobné údaje osoby, ktorá je nadriadeným v služobnom pomere,16g) povinná osoba sprístupní v rozsahu a na účel podľa odseku 3, len ak sprístupnenie nie je v rozpore s povinnosťou mlčanlivosti podľa osobitných predpisov16i) a zároveň sprístupnenie tejto informácie neohrozí bezpečnosť alebo obranu Slovenskej republiky, ochranu verejného poriadku alebo plnenie úloh týchto osôb alebo orgánov, v ktorých vykonávajú svoju činnosť; ustanovenie § 13 sa v tomto prípade nepoužije.

§ 10

Ochrana obchodného tajomstva

(1)
Informácie označené ako obchodné tajomstvo17) povinná osoba nesprístupní.
(2)
Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je najmä sprístupnenie informácie
a)
týkajúcej sa závažného vplyvu na zdravie ľudí, svetové kultúrne a prírodné dedičstvo,18) životné prostredie vrátane biologickej diverzity a ekologickej stability,19)
b)
o znečisťovaní životného prostredia,20)
c)
ktorá sa získala za verejné prostriedky,7a) alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie,
d)
o štátnej pomoci21) a informácie podľa § 3 ods. 2.
(3)
Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je ani zverejnenie zmluvy podľa § 5a.

§ 11

Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám

(1)
Povinná osoba obmedzí sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, ak
a)
jej bola odovzdaná osobou, ktorej takú povinnosť zákon neukladá a ktorá na výzvu povinnej osoby písomne oznámila, že so sprístupnením informácie nesúhlasí. Ak na výzvu povinnej osoby neodpovie osoba oprávnená udeliť súhlas na sprístupnenie informácie do siedmich dní, predpokladá sa, že so sprístupnením informácie súhlasí. Na tieto následky musí byť osoba vo výzve upozornená,
b)
ju zverejňuje na základe zákona;22) ak je podľa takého zákona zverejňovaná vo vopred stanovenej dobe, iba do tejto doby,
c)
tým možno porušiť ochranu duševného vlastníctva ustanovenú osobitným predpisom23) s výnimkou, ak osoba oprávnená podľa týchto osobitných predpisov23) na výzvu povinnej osoby na sprístupnenie informácie udelí súhlas,
d)
sa týka rozhodovacej činnosti súdu vrátane medzinárodných súdnych orgánov alebo orgánu činného v trestnom konaní okrem informácie, ktorá sa sprístupňuje podľa osobitného predpisu,24) rozhodnutia policajta v prípravnom konaní podľa druhej časti druhej hlavy piateho dielu Trestného poriadku a informácie o vznesení obvinenia vrátane opisu skutku, ak ich sprístupnenie nezakazuje zákon alebo ak ich sprístupnenie neohrozuje práva a právom chránené záujmy,
e)
sa týka zmierovacieho konania, arbitrážneho konania alebo rozhodcovského konania okrem informácie o rozhodnutí alebo o výsledku konania, ak jej sprístupnenie nezakazujú osobitné predpisy,
f)
sa týka miesta výskytu chránených druhov rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín a hrozí ich neprípustné rušenie, poškodzovanie alebo ničenie,
g)
by to bolo v rozpore s právne záväznými aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie alebo s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,24a)
h)
sa týka výkonu kontroly, dohľadu alebo dozoru orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov24b) okrem informácie o rozhodnutí alebo o inom výsledku kontroly, dohľadu alebo dozoru, ak jej sprístupnenie nezakazujú osobitné predpisy,24b)
i)
ide o dokumentáciu, ktorá obsahuje informácie, ktorých zverejnenie by sa mohlo použiť na plánovanie a vykonanie činností s cieľom spôsobiť narušenie alebo zničenie jadrového zariadenia alebo objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov podľa osobitných predpisov.24c)
(2)
Ustanovenie písmena a) sa nepoužije, ak ide o informácie, ktoré sa získali za verejné prostriedky,7a) alebo sa týkajú používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.
(3)
Pri sprístupňovaní informácií, ktoré získala povinná osoba od tretej osoby na plnenie úlohy na základe osobitného zákona,25) podľa ktorého sa na povinnú osobu vzťahuje povinnosť mlčanlivosti alebo iná prekážka ochraňujúca informácie pred zverejnením alebo zneužitím, ktoré však možno podľa tohto zákona sprístupniť, sprístupní povinná osoba len tie informácie, ktoré priamo súvisia s jej úlohami.
(4)
Vykonávanie kontroly, dohľadu alebo dozoru orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov24b) nemôže byť dôvodom na nesprístupnenie informácie, ktorá vznikla pred začatím kontroly, dohľadu alebo dozoru, ak jej sprístupnenie nezakazujú osobitné predpisy.24b)

§ 11a

Obmedzenie prístupu k informáciám pri ochrane pred ujmou v hospodárskej súťaži

(1)
Povinná osoba podľa § 2 ods. 3 môže obmedziť sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupniť, ak by jej sprístupnenie mohlo tejto povinnej osobe spôsobiť ujmu v hospodárskej súťaži a zároveň záujem povinnej osoby na obmedzení sprístupnenia alebo nesprístupnení prevažuje nad právom verejnosti na prístup k požadovanej informácii.
(2)
Obmedzenie podľa odseku 1 sa neuplatní, ak žiadateľ požaduje od povinnej osoby podľa § 2 ods. 3 informácie, ktoré sa týkajú používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu iným ako majetkom povinnej osoby podľa § 2 ods. 3, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.
(3)
Povinnosťou sprístupniť informácie povinnou osobou podľa § 2 ods. 3 nie je dotknuté dodržiavanie povinností podľa osobitného predpisu upravujúceho ochranu hospodárskej súťaže.25a)

§ 12

Podmienky obmedzenia

(1)
Všetky obmedzenia práva na informácie vykonáva povinná osoba tak, že sprístupní požadované informácie vrátane sprievodných informácií po vylúčení tých informácií, pri ktorých to ustanovuje zákon. Oprávnenie odmietnuť sprístupnenie informácie trvá iba dovtedy, kým trvá dôvod nesprístupnenia.
(2)
Dôvodom na nesprístupnenie informácie nie je skutočnosť, že informácia je
a)
uvedená v zmluve, ktorá nie je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a,
b)
uvedená v zmluve, o ktorej sa zverejňuje informácia o uzatvorení zmluvy podľa § 5a ods. 3, alebo
c)
údajom o vyhotovenej alebo doručenej objednávke tovarov, služieb a prác alebo údajom o vystavenej alebo doručenej faktúre za tovary, služby a práce, ktorý nie je povinne zverejňovaný podľa § 5b.

§ 13

Sprístupnenie informácií podľa tohto zákona sa nepovažuje za porušenie povinností zachovávať mlčanlivosť podľa osobitného zákona.26)

Sprístupňovanie informácií na žiadosť

(§ 14-21a)

§ 14

Žiadosť o sprístupnenie informácií

(1)
Žiadosť možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.
(2)
Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.
(3)
Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti uvedené v odseku 2, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.
(4)
Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená povinnej osobe príslušnej vo veci konať.
(5)
Na žiadosť povinná osoba písomne potvrdí podanie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie.

§ 15

Postúpenie žiadosti

(1)
Ak povinná osoba, ku ktorej žiadosť smeruje, nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím (§ 18).
(2)
Postúpenie žiadosti povinná osoba bezodkladne oznámi žiadateľovi.
(3)
Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť znovu dňom, keď povinná osoba dostala postúpenú žiadosť.

§ 16

Spôsob sprístupnenia informácií na žiadosť

(1)
Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne povinná osoba so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.
(2)
Za prístupnú formu sprístupnenia informácie žiadateľovi, ktorý je osobou nevidiacou alebo slabozrakou, sa podľa tohto zákona považuje informácia napísaná
a)
slepeckým (Braillovým) písmom alebo
b)
zväčšeným typom písma.
(3)
Nevidiaca osoba je oprávnená požadovať sprístupnenie informácie prístupnou formou uvedenou v odseku 2 písm. a). Pri podaní žiadosti predloží kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s červeným pásom, na ktorého zadnej strane je vyznačený druh zdravotného postihnutia „Nevidiaci – Blind“.
(4)
Slabozraká osoba je oprávnená požadovať sprístupnenie informácie prístupnou formou uvedenou v odseku 2 písm. b). Pri podaní žiadosti predloží kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
(5)
Ak žiadateľ podľa odseku 2 v žiadosti uvedie, že požaduje sprístupnenie informácie v prístupnej forme, povinná osoba je povinná sprístupniť informáciu v požadovanej prístupnej forme. Povinná osoba, ktorá nemá k dispozícii špeciálne zariadenia prispôsobené na písmo a tlač slepeckého písma, môže požiadať osobu, ktorá má takéto zariadenie k dispozícii, bezodkladne o vyhotovenie prekladu sprístupňovanej informácie. Ak ide o taký rozsah informácie, ktorý by presiahol primeraný rozsah v prístupnej forme, povinná osoba sprístupní požadovanú informáciu alebo jej časť iným vhodným spôsobom podľa § 16 ods. 1. Povinná osoba nie je oprávnená obmedzovať celkový rozsah sprístupňovanej informácie, na ktorú má žiadateľ právo zo zákona.
(6)
Ak je žiadateľom osoba nepočujúca alebo nedoslýchavá v žiadosti uvedie, akým spôsobom podľa § 16 ods. 1 požaduje sprístupnenie informácie.
(7)
Žiadateľ podľa odsekov 3, 4 a 6 a povinná osoba môžu dohodnúť aj iný spôsob sprístupnenia informácie.
(8)
Ak je žiadateľom občan Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, a ktorý má právo používať jazyk národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu,11) obec vymedzená osobitným predpisom,11) pokiaľ je to možné, sprístupní informácie aj v jazyku národnostnej menšiny.
(9)
Povinná osoba umožní každému bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu nahliadnuť, robiť si výpisy alebo odpisy alebo kópie zo spisov a z dokumentácie.
(10)
Povinná osoba pritom urobí opatrenia, aby nazretím do dokumentácie neboli porušené povinnosti podľa § 8 až 12.

§ 17

Lehoty na vybavenie žiadosti

(1)
Žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti podľa § 14 ods. 2 a 3 a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a), ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu (ods. 1), najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a). Závažnými dôvodmi sú:
a)
vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo povinnej osoby vybavujúcej žiadosť,
b)
vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,
c)
preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.
(3)
Predĺženie lehoty povinná osoba oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty (ods. 1). V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

§ 18

Vybavenie žiadosti a vydanie rozhodnutia

(1)
Ak povinná osoba poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom podľa § 16 v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.
(2)
Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená (§ 14 ods. 3).
(3)
Ak povinná osoba v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla informácie či nevydala rozhodnutie a ani informáciu nesprístupnila, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu. Za deň doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti (§ 17).
(4)
Ak povinná osoba podľa § 2 ods. 3 žiadosti hoci len sčasti nevyhovie, je povinná do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti podať povinnej osobe podľa § 2 ods. 1 a 2, ktorá v nej má samostatne alebo spoločne aspoň väčšinovú priamu alebo nepriamu účasť, ktorá ju kontroluje alebo ktorá priamo alebo nepriamo navrhuje alebo ustanovuje viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, alebo osobe, s ktorou uzavrela zmluvu o plnení úloh na úseku starostlivosti o životné prostredie, vecne odôvodnený podnet na vydanie rozhodnutia podľa odseku 2 spolu so žiadosťou a spisovým materiálom. Ak je povinnou osobou podľa predchádzajúcej vety zdravotná poisťovňa a ak žiadosti hoci len sčasti nevyhovie, je povinná podať vecne odôvodnený podnet na vydanie rozhodnutia spolu so žiadosťou a spisovým materiálom v lehote podľa predchádzajúcej vety Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky.
(5)
Ak nie je možné určiť, ktorej osobe sa má vecne odôvodnený podnet na vydanie rozhodnutia spolu so žiadosťou a spisovým materiálom podľa odseku 4 podať, osobu určí štatutárny orgán povinnej osoby podľa § 2 ods. 3.
(6)
Ak povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 alebo osoba, s ktorou povinná osoba podľa § 2 ods. 3 uzavrela zmluvu o plnení úloh na úseku starostlivosti o životné prostredie, do 14 pracovných dní odo dňa podania žiadosti nerozhodla o nesprístupnení požadovaných informácií, ani požadované informácie žiadateľovi neposkytla, vráti bezodkladne povinnej osobe podľa § 2 ods. 3 žiadosť a spisový materiál na nové vybavenie, pričom uvedie svoj právny názor a o vrátení bezodkladne upovedomí žiadateľa. Povinná osoba podľa § 2 ods. 3 je právnym názorom povinnej osoby podľa § 2 ods. 1 a 2 alebo osoby, s ktorou uzavrela zmluvu o plnení úloh na úseku starostlivosti o životné prostredie, viazaná.
(7)
Lehota na nové prejednanie a vybavenie žiadosti začína plynúť odo dňa nasledujúceho po vrátení žiadosti a spisového materiálu povinnej osobe podľa § 2 ods. 3.

§ 19

Opravné prostriedky

(1)
Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.
(2)
O odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje nadriadený povinnej osoby, ktorá vo veci rozhodla alebo mala rozhodnúť. Odvolací orgán upovedomí žiadateľa o dátume, keď mu bolo odvolanie doručené. Ak ide o rozhodnutie obecného úradu, o odvolaní rozhoduje starosta obce (primátor). Proti rozhodnutiu ústredného orgánu štátnej správy možno podať rozklad, o ktorom rozhoduje vedúci ústredného orgánu štátnej správy.
(3)
Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania povinnou osobou. Ak odvolací orgán vyhovie odvolaniu a má požadovanú informáciu k dispozícii, rozhodnutím zmení rozhodnutie povinnej osoby a sprístupní požadovanú informáciu v rozsahu, v akom odvolaniu vyhovie; to platí aj pre konanie o rozklade. Ak odvolací orgán zruší rozhodnutie povinnej osoby a vráti jej vec na nové konanie, povinná osoba vybaví žiadosť o sprístupnenie informácie v lehote podľa § 17. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

§ 20

Evidencia žiadostí

Povinná osoba vedie evidenciu žiadostí tak, aby poskytovala údaje potrebné na kontrolu vybavovania žiadostí a údaje o najčastejšie vyžiadaných informáciách. Evidencia musí obsahovať najmä tieto údaje:
a)
dátum podania žiadosti,
b)
vyžiadanú informáciu a navrhovaný spôsob poskytnutia informácie,
c)
výsledok vybavenia žiadosti (poskytnutie informácií, vydanie rozhodnutia alebo postúpenie žiadosti),
d)
podanie opravného prostriedku.

§ 21

Úhrada nákladov

(1)
Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi. Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša povinná osoba.
(2)
Povinná osoba môže zaplatenie úhrady odpustiť.
(3)
Podrobnosti o úhrade nákladov za sprístupnenie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
(4)
Úhrady sú príjmami povinnej osoby.

§ 21a

Priestupky

(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
vedome vydá a zverejní nepravdivé alebo neúplné informácie,
b)
vydaním rozhodnutia alebo vydaním príkazu, alebo iným opatrením zapríčiní porušenie práva na sprístupnenie informácií,
c)
poruší inú povinnosť ustanovenú týmto zákonom.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 1 650 eur a zákaz činnosti až na dva roky.
(3)
Priestupok podľa odseku 1 možno prejednať len na návrh postihnutej osoby, jej zákonného zástupcu alebo opatrovníka (ďalej len „navrhovateľ"). Navrhovateľ je účastníkom konania o priestupku.
(4)
V návrhu musí byť uvedené, kto je postihnutou osobou, koho navrhovateľ označuje za páchateľa a kedy a akým spôsobom priestupok spáchal.
(5)
Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obvodný úrad.
(6)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.27a)

Osobitné ustanovenia o opakovanom použití informácií

(§ 21b-21l)

§ 21b

(1)
Opakovaným použitím informácií je použitie informácie, ktorú má k dispozícii
a)
povinná osoba podľa odseku 3, na podnikateľský účel alebo na nepodnikateľský účel odlišný od pôvodného účelu, na ktorý bola informácia vytvorená v rámci plnenia úloh tejto povinnej osoby,
b)
povinná osoba podľa odseku 5, na podnikateľský účel alebo na nepodnikateľský účel odlišný od pôvodného účelu, na ktorý bola informácia vytvorená v rámci poskytovania služieb vo verejnom záujme.
(2)
Informáciou podľa odseku 1 je akýkoľvek obsah alebo jeho časť, najmä obsah záznamu na listine, záznamu uloženého v elektronickej podobe, v podobe zvukového záznamu, zvukovo-obrazového záznamu alebo audiovizuálneho diela, v akejkoľvek forme, zaznamenané na akomkoľvek nosiči; informáciou podľa odseku 1 nie je počítačový program.
(3)
Povinnou osobou podľa odseku 1 písm. a) je povinná osoba podľa § 2 ods. 1, právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 4, a združenie právnických osôb, ktorého členom je aspoň jedna z povinných osôb podľa odseku 4 alebo § 2 ods. 1.
(4)
Právnická osoba podľa odseku 3 je osoba založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný ani obchodný charakter, a
a)
je úplne alebo z väčšej časti zapojená na rozpočet povinnej osoby podľa § 2 ods. 1,
b)
je ovládaná27b) povinnou osobou podľa § 2 ods. 1 alebo
c)
viac ako polovica členov jej štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu je vymenovaná alebo volená povinnou osobou podľa § 2 ods. 1.
(5)
Povinnou osobou podľa odseku 1 písm. b) je právnická osoba, na ktorú má povinná osoba podľa odseku 3 priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv a ktorá vykonáva činnosti podľa osobitného predpisu27ba) v odvetviach vôd, energetiky a tepelnej energetiky, dopravy a poštových služieb, alebo ako poskytovateľ služieb v železničnej a cestnej osobnej doprave podľa osobitného predpisu,27bb) alebo ako letecký dopravca pri plnení záväzkov v rámci služby podľa osobitného predpisu,27bc) alebo ako vlastník lodí pri plnení záväzkov v rámci služby podľa osobitného predpisu.27bd) Rozhodujúcim vplyvom podľa predchádzajúcej vety sa rozumie, že povinná osoba podľa odseku 3 priamo alebo nepriamo
a)
vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel,
b)
ovláda väčšinový podiel na hlasovacích právach alebo
c)
vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu.
(6)
Na účely opakovaného použitia informácií sa rozumie
a)
anonymizáciou proces zmeny informácií na anonymné informácie, ktoré sa netýkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, alebo proces zmeny osobných údajov na anonymné takým spôsobom, aby nebolo možné identifikovať dotknutú osobu,
b)
dynamickým údajom informácia v elektronickej podobe, ktorá podlieha častej aktualizácii alebo aktualizácii v reálnom čase, najmä z dôvodu jej premenlivosti alebo rýchleho zastarávania; dynamickým údajom je spravidla informácia generovaná senzormi,
c)
výskumným údajom informácia v elektronickej podobe pochádzajúca z vedeckovýskumnej činnosti okrem vedeckých publikácií, ktorá sa zbiera alebo tvorí v priebehu vedeckovýskumných činností a ktorá sa používa ako dôkaz v rámci výskumného procesu alebo sa vo výskumnej obci všeobecne akceptuje za potrebnú na potvrdenie zistení a výsledkov výskumu,
d)
súborom informácií s vysokou hodnotou informácie, ktorých opakované použitie sa spája s významnými prínosmi pre spoločnosť, životné prostredie a hospodárstvo, najmä preto, že sú vhodné na tvorbu služieb s pridanou hodnotou, aplikácií a nových, vysoko kvalitných pracovných miest, ako aj vzhľadom na počet osôb, ktoré môžu využívať prínosy týchto služieb a aplikácií s pridanou hodnotou založených na týchto súboroch informácií,
e)
strojovo spracovateľným formátom formát elektronického dokumentu v dátovej štruktúre, ktorá umožňuje technickému prostriedku alebo programovému prostriedku, ktoré ich spracúvajú, porozumieť ich dátovej štruktúre, identifikovať a extrahovať konkrétny údaj a porozumieť jeho významu,
f)
formálne otvoreným štandardom štandard použitia súborov v informačných technológiách verejnej správy,27be) ktorého popis je zverejnený prostredníctvom centrálneho metainformačného systému verejnej správy,27bf)
g)
primeranou návratnosťou investícií percentuálny podiel celkového poplatku nad rámec toho, čo je potrebné na nahradenie oprávnených nákladov, vo výške, ktorá neprekračuje základnú úrokovú sadzbu Európskej centrálnej banky o viac ako päť percentuálnych bodov,
h)
treťou stranou fyzická osoba alebo právnická osoba odlišná od povinnej osoby podľa odseku 3 alebo odseku 5, ktorá disponuje informáciami.
(7)
Opakovaným použitím informácií nie je výmena informácií medzi povinnými osobami podľa odseku 3 pri plnení ich úloh a medzi povinnými osobami podľa odseku 3 a povinnými osobami podľa odseku 5 pri plnení úloh povinných osôb podľa odseku 3. Predchádzajúcou vetou nie je dotknuté ustanovenie § 21f ods. 6.
(8)
Ak ďalej nie je ustanovené inak, na sprístupnenie informácie na účel opakovaného použitia sa primerane vzťahujú ustanovenia § 2 až 21a.

§ 21c

(1)
Osobitné ustanovenia o opakovanom použití informácií sa nevzťahujú na informáciu,
a)
ktorá sa nesprístupňuje podľa ustanovení tohto zákona okrem § 11 ods. 1 písm. c),
b)
ktorej vyhotovenie nepatrí do rozsahu plnenia úloh povinnej osoby podľa § 21b ods. 3 vymedzených zákonom,
c)
na ktorú má právo duševného vlastníctva podľa osobitného predpisu23) tretia strana; to neplatí, ak tretia strana udelila súhlas,
d)
ktorú má k dispozícii verejnoprávna inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania, a ňou založené právnické osoby na účely plnenia služieb verejnosti v oblasti vysielania,27c)
e)
ktorú má k dispozícii škola,27d) a v prípade iných vzdelávacích inštitúcií, na informáciu, ktorá nie je výskumným údajom,
f)
ktorú má k dispozícii kultúrna inštitúcia; to neplatí pre informáciu, ktorú má k dispozícii múzeum,27f) galéria,27f) knižnica27g) vrátane akademickej knižnice27ga) a archív,27h) ktoré sú povinnou osobou,
g)
ktorej sprístupnenie by mohlo ohroziť bezpečnosť alebo obranu Slovenskej republiky alebo jej zahraničnopolitické záujmy,
h)
ktorá sa týka havarijných plánov, evakuačných plánov a dokumentov na zaistenie fyzickej a objektovej bezpečnosti povinnej osoby alebo ktorej sprístupnenie by mohlo ohroziť bezpečnosť informačného systému povinnej osoby, najmä ak ide o prístupové heslá, analýzy zraniteľnosti a rizík informačného systému v čase ich trvania, výsledky penetračných testov, bezpečnostné nastavenie informačného systému, bezpečnostnú politiku27j) a dokumenty na zaistenie informačnej bezpečnosti ňou určené a bezpečnostný projekt,27k)
i)
ktorej sprístupnenie obmedzujú vo vzťahu k vymedzeným subjektom osobitné prepisy,27ka) na ktorej sprístupnenie je nevyhnutné splnenie zákonných predpokladov podľa osobitného predpisu,27kb) alebo ak ide o informáciu, o ktorej má povinná osoba povinnosť zachovávať dôvernosť podľa osobitného predpisu,27kc)
j)
ktorá je časťou dokumentu obsahujúceho výlučne logá, heraldické znaky a insígnie,
k)
ktorá sa týka citlivej informácie o kritickej infraštruktúre,27kd)
l)
ktorú má k dispozícii osoba vykonávajúca výskum a vývoj alebo osoba financujúca výskum a vývoj vrátane osoby vykonávajúcej prenos výsledkov výskumu a vývoja do praxe, okrem výskumných údajov.
(2)
Osobitné ustanovenia o opakovanom použití informácií sa nevzťahujú na použitie informácie zverejnenej podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu27l) a na použitie informácie sprístupnenej na základe žiadosti podľa § 14.
(3)
Osobitné ustanovenia o opakovanom použití informácií sa nevzťahujú na informáciu, ktorú má k dispozícii povinná osoba podľa § 21b ods. 5 a ktorá
a)
je vytvorená mimo rozsahu poskytovania služieb vo verejnom záujme alebo
b)
sa týka činnosti priamo vystavenej hospodárskej súťaži na trhu podľa osobitného predpisu.27laa)
(4)
Ak ide o informáciu, ktorá je predmetom osobitného práva zhotoviteľa databázy,27lab) povinná osoba podľa § 21b ods. 3 si pri sprístupňovaní informácie na účel opakovaného použitia toto právo neuplatňuje.

§ 21d

(1)
Povinná osoba je povinná sprístupniť informácie na účely opakovaného použitia na základe žiadosti. Informácie na účel opakovaného použitia môže povinná osoba zverejniť aj bez žiadosti.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na informácie, ku ktorým múzeá, galérie, knižnice, akademické knižnice a archívy vykonávajú majetkové práva duševného vlastníctva a s ktorými môžu nakladať v prospech iných osôb podľa osobitného predpisu,27la) a na informácie, ktoré majú k dispozícii povinné osoby podľa § 21b ods. 5. Múzeá, galérie, knižnice, akademické knižnice, archívy a povinné osoby podľa § 21b ods. 5 však môžu sprístupniť informácie podľa predchádzajúcej vety, o čom zverejnia oznam na svojom webovom sídle, ak ho majú zriadené, inak podľa § 6 ods. 2.
(3)
Ak povinná osoba sprístupní informácie na účel ich opakovaného použitia, bezodkladne zverejní v štruktúrovanej podobe údaje o webových sídlach a iných miestach, kde sa zverejňujú skutočnosti týkajúce sa opakovaného použitia informácií najmä podľa § 21e ods. 6, § 21f ods. 7 a 8 a § 21k ods. 6, na portáli určenom Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo investícií“) pre sprístupňovanie otvorených údajov.

§ 21e

(1)
Povinná osoba je povinná sprístupniť informácie na účely opakovaného použitia všetkým žiadateľom za rovnakých podmienok.
(2)
Ustanovenia dohôd medzi povinnou osobou a treťou stranou, ktoré obsahujú obmedzenie opakovaného použitia informácií ostatnými žiadateľmi vrátane výhradného prístupu k opakovane používaným informáciám (ďalej len „obmedzenie opakovaného použitia“), sú neplatné.
(3)
Ustanovenie odseku 2 sa nepoužije, ak je obmedzenie opakovaného použitia nevyhnutné na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme. Povinná osoba aspoň raz za tri roky overuje dôvody obmedzenia opakovaného použitia podľa predchádzajúcej vety, pričom z overenia vypracuje odôvodnený písomný záznam. Dohody, ktoré obsahujú obmedzenie opakovaného použitia nevyhnutné na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme, sa zverejňujú v elektronickej podobe aspoň dva mesiace pred nadobudnutím ich účinnosti a nepretržite počas existencie záväzkov z nich vyplývajúcich.
(4)
Ustanovenie odseku 2 sa nepoužije, ak sa obmedzenie opakovaného použitia vzťahuje na digitalizáciu kultúrnych zdrojov financovanú prostredníctvom verejno-súkromného partnerstva. Ak povinná osoba udelí výhradný prístup na obdobie dlhšie ako 10 rokov, overí dôvody obmedzenia opakovaného použitia v jedenástom roku a každých nasledujúcich sedem rokov, pričom z overenia vypracuje odôvodnený písomný záznam. Tretia strana, ktorá má výhradný prístup k opakovane používaným informáciám, je povinná poskytnúť povinnej osobe podľa § 21b ods. 3 bezodplatne rozmnoženinu digitalizovaného predmetu kultúrneho dedičstva, ktorá bude prístupná na opakované použitie po uplynutí doby výhradnosti.
(5)
Dohody, ktoré bez toho, aby výslovne udeľovali výhradný prístup, vedú alebo by podľa oprávnených očakávaní mohli viesť k obmedzeniu opakovaného použitia informácií pre iné osoby, ako účastníkov týchto dohôd, sa zverejňujú v elektronickej podobe aspoň dva mesiace pred nadobudnutím ich účinnosti a nepretržite počas existencie záväzkov z nich vyplývajúcich. Povinná osoba aspoň raz za tri roky overuje účinok dohôd podľa predchádzajúcej vety, pričom z overenia vypracuje odôvodnený písomný záznam.
(6)
Povinná osoba zverejňuje dohody podľa odsekov 3 a 5 na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, inak ich zverejňuje podľa § 6 ods. 2. Povinnosť nesprístupniť ustanovenia dohody obsahujúce informáciu, ktorá sa podľa tohto zákona nesprístupňuje vrátane rozsahu osobných údajov účastníka dohody odlišného od povinnej osoby podľa § 5a ods. 13, platí rovnako.

§ 21f

(1)
Povinná osoba môže umožniť opakované použitie informácií bez určenia podmienok alebo s určením podmienok. Ak povinná osoba zverejní informácie na účel opakovaného použitia bez žiadosti podľa § 21d ods. 1 druhej vety a neurčí podmienky ich opakovaného použitia, je vo vzťahu k sprístupneným informáciám, ktoré sú chránené podľa osobitného predpisu,27la) udelená verejná licencia,27ma) na všetky spôsoby použitia známe v čase jej udelenia v neobmedzenom rozsahu a na celý čas trvania majetkových práv.
(2)
Podmienky opakovaného použitia informácií obsahujú
a)
požiadavky prístupu,
b)
povinnosti žiadateľa pri opakovanom použití informácií.
(3)
Požiadavkami prístupu podľa odseku 2 písm. a) sú najmä technické požiadavky, ktorých splnenie je potrebné na zabezpečenie sprístupnenia informácií na účel opakovaného použitia.
(4)
Povinnosťami žiadateľa pri opakovanom použití informácií podľa odseku 2 písm. b) môžu byť najmä povinnosť označovať povinnú osobu, ktorá na účel opakovaného použitia informácie poskytla, a obmedzenie možnosti zmeny obsahu informácií. Zmenou obsahu informácií nie je oprava nesprávnej alebo neaktuálnej informácie, prepojenie informácií s inými informáciami, ani doplnenie ďalších informácií, ak je pôvodná informácia označená.
(5)
Podmienky opakovaného použitia informácií určí povinná osoba tak, aby boli v súlade so štandardmi pre informačné systémy verejnej správy,27n) nediskriminačné a obmedzovali opakované použitie informácií len v nevyhnutnej miere.
(6)
Povinná osoba podľa § 21b ods. 3, ktorá opakovane používa informáciu na podnikateľský účel odlišný od plnenia úloh tejto povinnej osoby, má rovnaké povinnosti ako žiadateľ, ktorý opakovane používa informáciu na podnikateľské účely.
(7)
Povinná osoba zverejňuje podmienky opakovaného použitia informácií na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, inak ich zverejňuje podľa § 6 ods. 2.
(8)
Ak povinná osoba zruší alebo zmení podmienky opakovaného použitia informácií, bez zbytočného odkladu o tom informuje na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, inak podľa § 6 ods. 2.
(9)
Bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie § 21c ods. 1 písm. c), výskumné údaje sa sprístupňujú na účel opakovaného použitia, na podnikateľský účel alebo nepodnikateľský účel, ak sú financované z finančných prostriedkov, s ktorými hospodária právnické osoby verejnej správy7aa) vrátane neštátnych účelových fondov, a zároveň osoby vykonávajúce výskum a vývoj alebo osoby financujúce výskum a vývoj ich už sprístupnili prostredníctvom inštitucionálnej databázy alebo tematickej databázy.

§ 21g

(1)
Povinná osoba sprístupňuje informácie na účely ich opakovaného použitia v podobe a spôsobom, ktoré umožňujú jej technické podmienky, prednostne v elektronickej podobe ako otvorené údaje27na) umožňujúce automatizované spracovanie27nb) spolu s ich metaúdajmi.27nc) Formáty a metaúdaje musia v čo najväčšom rozsahu spĺňať formálne otvorené štandardy.
(2)
Povinná osoba nemá povinnosť sprístupňovať informácie na účel ich opakovaného použitia usporiadané v štruktúre alebo vo formátoch27o) podľa kritérií určených žiadateľom a nemá povinnosť zabezpečiť osobitné technické riešenie prepojenia alebo pripojenia žiadateľa, ak požiadavky žiadateľa presahujú rámec jednoduchej operácie. Povinná osoba nemá povinnosť pokračovať vo vyhotovovaní a uchovávaní informácií na účely ich opakovaného použitia prostredníctvom inej osoby.
(3)
Povinná osoba je povinná sprístupňovať dynamické údaje na účel ich opakovaného použitia bezodkladne po ich vzniku prostredníctvom aplikačného programovacieho rozhrania a ak je to vhodné, prostredníctvom ich hromadného stiahnutia.
(4)
Ak by sprístupnenie dynamických údajov podľa odseku 3 presahovalo rámec jednoduchej operácie s ohľadom na finančné a technické možnosti povinnej osoby, povinná osoba sprístupní údaje na účel ich opakovaného použitia v časovom rámci alebo s dočasnými technickými obmedzeniami, ktoré neprimerane neznižujú využitie ich hospodárskeho a spoločenského potenciálu.
(5)
Povinná osoba sprístupňuje súbor informácií s vysokou hodnotou v zmysle vykonávacieho právne záväzného aktu Európskej komisie ustanovujúceho zoznam konkrétnych súborov údajov s vysokou hodnotou na účel opakovaného použitia v strojovo spracovateľnom formáte prostredníctvom aplikačného programovacieho rozhrania a ak je to vhodné, prostredníctvom hromadného stiahnutia.

§ 21h

(1)
Žiadateľ, ktorý žiada sprístupniť informácie podľa ustanovení o opakovanom použití informácií, v žiadosti okrem náležitostí podľa § 14 ods. 2 uvedie údaj o tom, či
a)
informácie žiada sprístupniť podľa ustanovení o opakovanom použití informácií,
b)
použije informácie na podnikateľský účel alebo na nepodnikateľský účel.
(2)
Ak žiadosť neobsahuje údaje podľa odseku 1, povinná osoba ju vybaví podľa § 14.

§ 21i

(1)
Lehota na vybavenie žiadosti je 20 pracovných dní. Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť túto lehotu, najviac však o 20 pracovných dní. Predĺženie lehoty povinná osoba oznámi žiadateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 21 dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia jej nedostatkov. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.
(2)
Ak povinná osoba má určené podmienky opakovaného použitia informácií, na základe podanej žiadosti preskúma, či žiadateľ splnil tieto podmienky, a v prípade ich splnenia sprístupní rozhodnutím informácie na účel ich opakovaného použitia; inak žiadosť rozhodnutím odmietne. Žiadosť rozhodnutím odmietne aj vtedy, ak sa požadované informácie nesprístupňujú podľa § 21c a 21d; ak ide o informáciu podľa § 21c ods. 1 písm. c), povinná osoba v rozhodnutí žiadateľovi oznámi, kto je nositeľom práva duševného vlastníctva, ak je povinnej osobe známy. Povinnosť oznámiť, kto je nositeľom práva duševného vlastníctva, sa nevzťahuje na múzeá, galérie, knižnice, akademické knižnice a archívy.
(3)
Ak povinná osoba nemá určené podmienky opakovaného použitia informácií a ak sprístupňuje informácie podľa § 21d,
a)
určí podmienky opakovaného použitia informácií rozhodnutím v lehote na vybavenie žiadosti podľa odseku 1 prvej vety a súčasne tieto podmienky zverejní podľa § 21f ods. 7 alebo
b)
v rovnakej lehote rozhodnutím sprístupní informácie na účel ich opakovaného použitia.
(4)
Ak sa uplatní postup podľa odseku 3 písm. a), lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť odo dňa podania oznámenia žiadateľa o splnení požiadaviek prístupu takto určených podmienok opakovaného použitia informácií.
(5)
Ak žiadateľ prestal spĺňať podmienky opakovaného použitia informácií, povinná osoba na základe rozhodnutia zruší opakované použitie informácií.
(6)
Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa nevzťahujú na
a)
povinnú osobu podľa § 21b ods. 5,
b)
vzdelávaciu inštitúciu, osobu vykonávajúcu výskum a vývoj a osobu financujúcu výskum a vývoj, ak ide o sprístupnenie výskumných údajov.

§ 21j

(1)
Odvolanie možno podať proti rozhodnutiu povinnej osoby podľa § 21b ods. 3
a)
podľa § 18 ods. 3,
b)
o odmietnutí žiadosti podľa § 21i ods. 2,
c)
o zrušení opakovaného použitia informácií podľa § 21i ods. 5.
(2)
Odvolanie je prípustné aj vtedy, ak povinná osoba podľa § 21b ods. 3 sprístupní informácie na účel ich opakovaného použitia a žiadateľ sa domnieva, že neboli dodržané rovnaké podmienky podľa § 21e ods. 1 alebo výška úhrady nebola určená podľa § 21k.

§ 21k

(1)
Informácie na účely opakovaného použitia sa sprístupňujú bezplatne. Povinná osoba môže požadovať iba úhradu zahrňujúcu materiálne náklady spojené s vyhotovením rozmnoženiny informácie, s poskytovaním a šírením informácie ako aj s anonymizáciou osobných údajov a opatreniami na ochranu dôverných obchodných informácií.
(2)
Ustanovenie odseku 1 druhej vety sa nepoužije na
a)
súbor informácií s vysokou hodnotou okrem informácie, ktorú má k dispozícii
1.
povinná osoba podľa § 21b ods. 5, ak v zmysle vykonávacieho právne záväzného aktu Európskej komisie ustanovujúceho zoznam konkrétnych súborov údajov s vysokou hodnotou predstavuje informáciu, ktorej bezplatné sprístupnenie môže viesť k narušeniu hospodárskej súťaže na trhu,
2.
múzeum, galéria, knižnica, akademická knižnica a archív,
b)
výskumné údaje.
(3)
Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak odsek 2 neustanovuje inak a ak informáciu sprístupňuje
a)
povinná osoba podľa § 21b ods. 3, ktorá vytvára príjmy, ktorými pokrýva podstatnú časť nákladov súvisiacich s výkonom svojich verejných úloh,
b)
múzeum, galéria, knižnica, akademická knižnica a archív,
c)
povinná osoba podľa § 21b ods. 5.
(4)
Povinné osoby podľa odseku 3 písm. a) a c) vypočítavajú celkovú sumu úhrady v súlade s objektívnymi, transparentnými a overiteľnými kritériami, pričom celková úhrada za sprístupnenie informácií za príslušné účtovné obdobie nesmie presiahnuť náklady spojené so zberom informácie, s uchovávaním informácie, s vyhotovením rozmnoženiny informácie, s poskytovaním a šírením informácie, s anonymizáciou osobných údajov a s opatreniami na ochranu dôverných obchodných informácií; v nákladoch možno zohľadniť aj primeranú návratnosť investícií. Povinné osoby podľa odseku 3 písm. b) môžu okrem nákladov uvedených v prvej vete zohľadniť tiež náklady spojené s vysporiadaním práv duševného vlastníctva. Kritériá podľa prvej vety zverejňuje ministerstvo investícií na svojom webovom sídle.
(5)
Ministerstvo investícií zverejňuje na portáli podľa § 21d ods. 3 zoznam povinných osôb podľa odseku 3 písm. a). Na účely vytvorenia zoznamu podľa prvej vety poskytnú tieto povinné osoby ministerstvu investícií potrebnú súčinnosť.
(6)
Povinné osoby zverejňujú výšku úhrady a skutočnosti, ktoré boli podkladom na výpočet úhrady, podľa odseku 1 druhej vety na svojom webovom sídle, ak ho majú zriadené, inak podľa § 6 ods. 2.
(7)
Ak o to žiadateľ požiada, povinná osoba mu písomne oznámi skutočnosti, ktoré boli podkladom na výpočet výšky úhrady.

§ 21l

Na účely podávania správ inštitúciám Európskej únie povinné osoby poskytnú ministerstvu investícií na jeho žiadosť potrebné informácie týkajúce sa opakovaného použitia informácií, najmä o dostupnosti informácií na účel ich opakovaného použitia, o podmienkach ich sprístupňovania a o podaných opravných prostriedkoch.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

(§ 22-23)

§ 22

(1)
Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, použijú sa na konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní.28)
(2)
Sprístupňovanie informácií zo štátnych archívov upravuje osobitný predpis.29)
(3)
Ustanovenia § 21b až 21k sa použijú na prístup k informáciám len na základe žiadosti podľa § 21h.

§ 22a

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 22b

Povinné zverejnenia informácií podľa § 5 ods. 6 a ods. 7 sa vzťahuje na prevod alebo prechod majetku, ktorý sa uskutočnil po 2. januári 2006, a na návrhy na začatie konania doručené po 2. januári 2006. Sprístupnenie informácie podľa § 5 ods. 6 a ods. 7 sa za podmienok ustanovených týmto zákonom vzťahuje aj na prevod alebo prechod majetku, ktorý sa uskutočnil pred 2. januárom 2006, a aj na návrhy na začatie konania doručené pred 2. januárom 2006.

§ 22c

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2011

(1)
Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na povinne zverejňovanú zmluvu uzavretú po 1. januári 2011, na objednávku tovarov a služieb vyhotovenú po 1. januári 2011 a na faktúru doručenú alebo zaplatenú po 1. januári 2011.
(2)
Povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a nie je do 31. júla 2011 zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.30)

§ 22d

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2012

Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na povinne zverejňovanú zmluvu uzavretú po 1. januári 2012, na objednávku tovarov a služieb vyhotovenú po 1. januári 2012 a na faktúru doručenú alebo zaplatenú po 1. januári 2012.

§ 22e

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2012

(1)
Ustanovenia dohôd medzi povinnou osobou a inou osobou existujúce k 30. novembru 2012, ktoré obsahujú obmedzenie opakovaného použitia, stanú sa neplatné 1. decembra 2012; to neplatí, ak ide o obmedzenie opakovaného použitia podľa § 21e ods. 3. Dohody medzi povinnou osobou a inou osobou uzatvorené pred 1. decembrom 2012, ktoré obsahujú obmedzenie opakovaného použitia podľa § 21e ods. 3, povinná osoba zverejní na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, inak ich zverejní podľa § 6 ods. 2, najneskôr do 31. decembra 2012.
(2)
Povinná osoba nemôže podmieňovať opakované použitie informácií určením podmienok, ak ide o informácie alebo štruktúru informácií, ktoré boli alebo sú verejne dostupné alebo zverejnené povinnou osobou pred 1. decembrom 2012.
(3)
Informáciu zverejnenú podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu27l) alebo sprístupnenú na základe žiadosti podľa § 14 pred 1. decembrom 2012 možno použiť na podnikateľské účely a nepodnikateľské účely.

§ 22f

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

Dohoda medzi povinnou osobou a inou osobou existujúca k 1. januáru 2016, ktorá obsahuje obmedzenie opakovaného použitia, sa ukončí uplynutím obdobia, na ktoré bola uzatvorená, najneskôr však 18. júla 2043; to neplatí, ak ide o obmedzenie opakovaného použitia podľa § 21e ods. 3 alebo ods. 4 v znení účinnom od 1. januára 2016.

§ 22g

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2022

Dohoda medzi povinnou osobou podľa § 21b ods. 5 a treťou stranou existujúca k 1. augustu 2022, ktorá obsahuje obmedzenie opakovaného použitia, sa ukončí uplynutím obdobia, na ktoré bola uzatvorená, najneskôr však 17. júla 2049; to neplatí, ak ide o obmedzenie opakovaného použitia podľa § 21e ods. 3 alebo ods. 4 v znení účinnom od 1. augusta 2022.

§ 22h

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2023

Ustanovenie § 5a ods. 14 v znení účinnom od 1. januára 2023 sa vzťahuje aj na povinne zverejňované zmluvy zverejnené do 31. decembra 2022.

§ 23

Zrušovacie ustanovenie

1.
Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1998 Z. z. o prístupe k informáciám o životnom prostredí.
2.
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 118/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú.

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 319/1998 Z. z. sa mení takto:
1.
Za § 42 sa vkladá § 42a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠42a
Priestupok na úseku práva na prístup k informáciám
(1)
Priestupku sa dopustí aj ten, kto vedome vydá a zverejní nepravdivé, neúplné informácie, kto poruší povinnosť určenú osobitným predpisom,3a) alebo ten, kto vydaním rozhodnutia alebo vydaním príkazu, alebo iným opatrením zapríčiní porušenie práva na sprístupnenie informácií.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 50 000 Sk a zákaz činnosti až na dva roky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).“.
2.
V § 68 ods. 1 sa za slová „ako aj priestupky podľa“ vkladajú slová „§ 42a a“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z. sa mení takto:
§ 4 ods. 2 písm. e) znie:
„e)
o slobodnom prístupe k informáciám.“.

Čl. V

Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. sa mení takto:
1.
Za § 33 sa vkladajú § 33a a 33b, ktoré vrátane nadpisu znejú:
OSOBITNÉ USTANOVENIA O INFORMÁCIÁCH O ŽIVOTNOM PROSTREDÍ
§ 33a
Zverejňovanie informácií o znečisťovaní životného prostredia
(1)
Fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba, ktorá je podľa osobitných predpisov alebo rozhodnutí vydaných na ich základe povinná merať množstvo určeného druhu vypúšťanej látky (emisie) do ovzdušia alebo do vôd alebo sledovať iný vplyv ňou prevádzkovaného zariadenia na životné prostredie, je povinná zverejňovať výsledky týchto meraní a sledovaní vo všeobecne zrozumiteľnej forme a na všeobecne ľahko prístupnom mieste pravidelne do 10 dní po uplynutí každého mesiaca, v ktorom mala takúto povinnosť, a súhrnne do 30 dní po uplynutí kalendárneho roka.
(2)
Zo zverejnených výsledkov meraní a sledovaní musí byť zrejmé, aké znečistenie životného prostredia príslušné zariadenie spôsobilo a v akom vzťahu boli namerané hodnoty k zákonným alebo povoleným limitným hodnotám.
(3)
Povinnosť neodkladne informovať verejnosť má aj fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba, ktorá spôsobila vážne ohrozenie alebo poškodenie životného prostredia najmä v dôsledku prevádzkovej nehody (havárie), požiaru alebo dopravnej nehody. V informácii uvedie v rozsahu, v akom jej je známy, stručný opis nehodovej udalosti, príčiny jej vzniku, mieru a rozsah poškodenia alebo ohrozenia životného prostredia, prípadne jeho jednotlivých zložiek, a prijaté nápravné opatrenia. Forma a rozsah informovania verejnosti musia zodpovedať druhu, vážnosti a rozsahu ohrozenia alebo poškodenia životného prostredia a možnostiam povinnej osoby.
(4)
Splnením povinnosti podľa odseku 3 nie je dotknutá oznamovacia povinnosť ani iné povinnosti podľa osobitných predpisov.2)
§ 33b
Správa o stave životného prostredia
(1)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky za každý rok zverejní správu o stave životného prostredia v Slovenskej republike. Príslušné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky3) mu poskytnú potrebné podklady.
(2)
Správu podľa odseku 1 vydá ministerstvo do 15. decembra nasledujúceho roka. Príslušné ústredné orgány mu poskytnú podklady do 31. augusta nasledujúceho roka.
(3)
Správa podľa odseku 1 bude prístupná na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Slovenskej inšpekcii životného prostredia, ako aj na krajských úradoch a na okresných úradoch.
2.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 3 znejú:
„2)
Napríklad § 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb., § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 309/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z., § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, § 51 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.
3)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001.
Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.
Poznámky
2)
§ 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z.

§ 1 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2a)
§ 2 ods. 1 zákona č. 581/2004 Z. z o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení neskorších predpisov.
3a)
Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí.
4)
§ 1 ods. 4 písm. a) zákona č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 53/1959 Zb. o jednotnej sústave knižníc (Knižničný zákon) v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
6a)
6b)
§ 16 a § 17 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
7a)
§ 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7aa)
§ 3 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 199/2007 Z. z.
7b)
§ 27 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7ca)
Zákon č. 200/1997 Z. z. o Študentskom pôžičkovom fonde v znení neskorších predpisov.
7cb)
Napríklad § 7 ods. 11 zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.
7cc)
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7cd)
§ 74 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 551/2010 Z. z.
7ce)
Napríklad § 2, 48, § 53 ods. 7 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7cg)
Zákon č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
7ch)
§ 5 ods. 13 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).
7ci)
7d)
§ 2 písm. b) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 570/2009 Z. z.
7e)
Zákon č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7f)
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7h)
§ 2 písm. c) piaty až siedmy bod zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 309/2018 Z. z.
9)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
10)
Napríklad Obchodný zákonník, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 100/1993 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/1998 Z. z., zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona č. 300/1990 Zb., zákona č. 513/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 62/1993 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. o nadáciách v znení zákona č. 147/1997 Z. z.
11)
Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín.
12)
Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 91 až 93a zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 40 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, § 122 Trestného zákona, § 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
16a)
Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
16b)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
16c)
§ 5 ods. 3 až 5 a § 9 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16d)
§ 25 ods. 2 písm. b) zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16e)
§ 5 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
16g)
Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
16h)
§ 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16i)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
17)
§ 17 až 20 Obchodného zákonníka,

§ 122 Trestného zákona v znení zákona č. 100/1996 Z. z. a zákona č. 13/1998 Z. z.
18)
Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 159/1991 Zb. o dojednaní Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva.
19)
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 34/1996 Z. z. o uzavretí Dohovoru o biologickej diverzite.
20)
§ 8 ods. 1 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.
21)
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci.
22)
Napríklad zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike, § 36 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon Slovenskej národnej rady č. 81/1992 Zb. o Česko-slovenskej tlačovej kancelárii Slovenskej republiky v znení zákona č. 442/2003 Z. z., zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase, zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii.
23)
Napríklad zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov v znení zákona č. 84/2007 Z. z., zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z., zákon č. 202/2009 Z. z. o právnej ochrane odrôd rastlín, zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.
24)
§ 82a ods. 5 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 33/2011 Z. z.

§ 55m ods. 5 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 220/2011 Z. z.
24a)
Napríklad čl. 38. 1 Protokolu č. 18 o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení, prílohy k zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (oznámenie č. 185/2004 Z. z.).
24b)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 340/2005 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
24c)
Napríklad § 27 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení zákona č. 330/2003 Z. z., § 3 ods. 14 a prílohy č. 1 a 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
25)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/1996 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane.
25a)
Zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

26)
Napríklad § 73 ods. 2 písm. b) zákona č. 65/1965 Zb. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, § 34 ods. 4 zákona č. 229/1992 Zb. o komoditných burzách v znení neskorších predpisov, § 10 ods. 2 zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii, § 54 ods. 3 zákona č. 335/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 15 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky, § 12 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov, § 40 a 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, § 11 ods. 2 písm. k) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe, § 80 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
27a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
27ba)
§ 9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

27bb)
Čl. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (Ú. v. EÚ L 315, 3. 12. 2007) v platnom znení.
27bc)
Čl. 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 293, 31. 10. 2008) v platnom znení.
27bd)
Čl. 4 nariadenia Rady (EHS) č. 3577/92 zo 7. decembra 1992, ktorým sa uplatňuje zásada slobody poskytovania služieb na námornú dopravu v rámci členských štátov (námorná kabotáž) (Ú. v. ES L 364, 12. 12. 1992; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 2) v platnom znení.
27be)
§ 24 ods. 1 zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

§ 18 až 25 vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy v znení vyhlášky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 546/2021 Z. z.
27bf)
§ 31 písm. k) zákona č. 95/2019 Z. z.

§ 18 vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. v znení vyhlášky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 546/2021 Z. z.
27c)
Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
27d)
§ 27 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
27f)
§ 2 ods. 5 a 6 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
27ga)
§ 8 zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.
27h)
§ 4 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
27j)
§ 3 ods. 3 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení.

Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy.
27k)
§ 23 ods. 1 zákona č. 95/2019 Z. z. v znení zákona č. 287/2021 Z. z.

§ 2 ods. 4 vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z.
27ka)
Napríklad § 55aa zákona č. 153/2001 Z. z. v znení zákona č. 192/2011 Z. z., § 10 ods. 4 až 6 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
27kb)
Napríklad § 13 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
27kc)
§ 94 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
27kd)
§ 2 písm. k) zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre.
27l)
Napríklad zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 200/2011 Z. z.
27la)
Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.
27laa)
27lab)
§ 135 ods. 1 Autorského zákona.
27n)
§ 31 písm. k) zákona č. 95/2019 Z. z.

Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. v znení vyhlášky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 546/2021 Z. z.
27na)
§ 31 písm. k) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

§ 39 vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z.
27nb)
§ 31 písm. k) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

§ 38 ods. 2 vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z.
27nc)
§ 31 písm. k) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

§ 2 písm. l) vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z.
27o)
28)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
29)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. v znení neskorších predpisov.
30)
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Príloha

k zákonu č. 211/2000 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS (Ú. v. EÚ L 41, 14. 2. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 7).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1024 z 20. júna 2019 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 172, 26. 6. 2019).