Čakajte prosím...
A A A

Hľadaný výraz nenájdený

Hľadaný § nenájdený

540/2001 Z. z. v znení účinnom od 1. 2. 2024
540
ZÁKON
z 29. novembra 2001
o štátnej štatistike
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA (§ 1-2)

§ 1

Predmet a pôsobnosť zákona

(1)
Tento zákon upravuje rozvoj, tvorbu a šírenie štátnej štatistiky v súlade s potrebami jej používateľov a so záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.1)
(2)
Tento zákon sa vzťahuje na rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky, ak osobitné predpisy v oblasti európskej štatistiky1a) neustanovujú inak.

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

(1)
Štátna štatistika predstavuje kvantitatívne, kvalitatívne, agregované a reprezentatívne informácie, ktoré charakterizujú javy hromadnej povahy a sú potrebné na posudzovanie demografického, sociálno-ekonomického a ekologického vývoja v Slovenskej republike, a výsledok systematických a plánovitých činností zameraných na získavanie a spracúvanie štatistických údajov a šírenie štatistických informácií vo verejnom záujme za podmienok ustanovených týmto zákonom alebo osobitnými predpismi v oblasti európskej štatistiky.
(2)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
štatistickou jednotkou základná sledovaná jednotka, ktorej sa týkajú štatistické údaje,
b)
spravodajskou jednotkou každý, od koho sa požaduje poskytnutie údajov pre štátne štatistické zisťovania podľa tohto zákona,
c)
štátnym štatistickým zisťovaním získavanie údajov od spravodajských jednotiek na štatistické účely podľa tohto zákona,
d)
štatistickým údajom údaj o skúmaných javoch a skutočnostiach získaný štátnym štatistickým zisťovaním alebo z administratívnych zdrojov na štatistické účely podľa tohto zákona,
e)
dôverným štatistickým údajom údaj o priamo alebo o nepriamo identifikovanej alebo identifikovateľnej štatistickej jednotke získaný podľa tohto zákona a za
1.
priamu identifikáciu
1a.
právnickej osoby alebo jej organizačnej zložky sa považuje jednoznačná identifikácia na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo iného identifikátora, najmä názov, obchodné meno, identifikačné číslo organizácie,1b) priestorový údaj1c) alebo online identifikátor,
1b.
fyzickej osoby sa považuje jednoznačná identifikácia na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo iného identifikátora, najmä meno, priezvisko, obchodné meno fyzickej osoby – podnikateľa, rodné číslo, identifikačné číslo organizácie fyzickej osoby – podnikateľa, priestorový údaj alebo online identifikátor,
2.
nepriamu identifikáciu sa považuje identifikácia štatistickej jednotky akýmkoľvek iným spôsobom ako prostredníctvom priamej identifikácie.
f)
dôverným štatistickým údajom na vedecké účely štatistický údaj, ktorý neumožňuje priamu identifikáciu štatistickej jednotky a je modifikovaný v miere nevyhnutnej na minimalizáciu rizika nepriamej identifikácie štatistickej jednotky, ktorej sa týka,
g)
štatistickou informáciou informácia sociálnoekonomického, technického alebo ekologického charakteru, ktorá vznikla sumarizáciou dôverných štatistických údajov a neumožňuje priamu alebo nepriamu identifikáciu štatistickej jednotky,
h)
štatistickým účelom použitie štatistických údajov na číselný, slovný alebo grafický popis hromadných javov a procesov v spoločnosti, hospodárstve a v životnom prostredí prostredníctvom štatistických informácií obsahujúcich informácie o celku alebo o jeho častiach,
i)
štatistickým číselníkom zoznam číselných kódov a k nim priradených slovne vyjadrených významov,
j)
štatistickou klasifikáciou usporiadaná množina prvkov podľa klasifikačných kritérií,
k)
administratívnym zdrojom údajov informačný systém, register, zákonom ustanovená evidencia alebo iný súbor údajov, ktorý obsahuje údaje vytvorené, získané, zhromaždené, spracúvané alebo uchovávané na iné ako štatistické účely orgánom verejnej moci alebo právnickou osobou zriadenou osobitným predpisom1d) alebo na základe osobitného predpisu,1e)
l)
správcom administratívneho zdroja údajov orgán verejnej moci alebo právnická osoba zriadená osobitným predpisom alebo na základe osobitného predpisu, ktorému vytvorenie a vedenie administratívneho zdroja údajov ukladá osobitný predpis1f) alebo ktorý administratívny zdroj údajov vytvára a vedie na účely plnenia úloh ustanovených osobitným predpisom;1g) správcom administratívneho zdroja údajov nie je spravodajská služba1h) a Národný bezpečnostný úrad,
m)
štatistickým formulárom dokument v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, ktorý obsahuje polia s popisom, do ktorých sa dopĺňajú údaje požadované štátnym štatistickým zisťovaním a ktorý obsahuje metodické vysvetlivky k obsahu požadovaných údajov,
n)
štatistickým produktom súbor štatistických informácií spracovaný podľa vopred určených alebo podľa dohodnutých požiadaviek, ktorý vytvára a poskytuje orgán vykonávajúci štátnu štatistiku pre potreby používateľa,
o)
štatistickým produktovým portfóliom všetky dostupné štatistické produkty orgánov vykonávajúcich štátnu štatistiku,
p)
používateľom každý, kto na plnenie povinnosti alebo na uspokojenie inej potreby využíva štatistický produkt podľa podmienok ustanovených týmto zákonom alebo osobitnými predpismi v oblasti európskej štatistiky.

DRUHÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY A ORGANIZÁCIA ŠTÁTNEJ ŠTATISTIKY (§ 3-12a)

§ 3

Základné princípy štátnej štatistiky a kritériá kvality štátnej štatistiky

(1)
Orgán vykonávajúci štátnu štatistiku je povinný pri vykonávaní úloh štátnej štatistiky dodržiavať základné princípy štátnej štatistiky, ktorými sú:
a)
odborná nezávislosť,
b)
nestrannosť,
c)
objektivita,
d)
spoľahlivosť,
e)
štatistická dôvernosť a
f)
efektívnosť vynaložených nákladov.
(2)
Odbornou nezávislosťou podľa odseku 1 písm. a) sa rozumie, že štátna štatistika sa musí rozvíjať, tvoriť a šíriť neutrálnym spôsobom, bez akéhokoľvek politického vplyvu alebo vplyvu záujmových skupín, najmä ak ide o výber postupov, definícií, metodík a zdrojov, ktoré sa majú použiť, ako aj o načasovanie a obsah všetkých foriem šírenia.
(3)
Nestrannosťou podľa odseku 1 písm. b) sa rozumie, že štátna štatistika sa musí rozvíjať, tvoriť a šíriť neutrálnym spôsobom a v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania v druhovo rovnakých prípadoch.
(4)
Objektivitou podľa odseku 1 písm. c) sa rozumie, že štátna štatistika sa musí rozvíjať, tvoriť a šíriť systematicky, spoľahlivo a nezaujato, s používaním profesionálnych a etických postupov a štandardov, ktoré sú transparentné pre používateľov a spravodajské jednotky.
(5)
Spoľahlivosťou podľa odseku 1 písm. d) sa rozumie, že štátna štatistika musí byť čo najvernejším, najpresnejším a najviac konzistentným meradlom skutočného stavu, ktorý má reprezentovať, a že výber zdrojov, metód a postupov je založený na vedeckých kritériách.
(6)
Štatistickou dôvernosťou podľa odseku 1 písm. e) sa rozumie ochrana dôverných štatistických údajov bez ohľadu na zdroj, z ktorého boli získané, pričom je zakázané použiť získané štatistické údaje na iné než štatistické účely alebo s nimi iným spôsobom nakladať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(7)
Efektívnosťou vynaložených nákladov podľa odseku 1 písm. f) sa rozumie, že náklady na tvorbu štátnej štatistiky musia byť primerané dôležitosti výsledkov a plánovanému prínosu, zdroje sa musia optimálne využívať a zaťaženie spravodajských jednotiek v najväčšej možnej miere redukovať.
(8)
Orgán vykonávajúci štátnu štatistiku je povinný pri vykonávaní úloh štátnej štatistiky dodržiavať kritériá kvality štátnej štatistiky, ktorými sú:
a)
relevantnosť,
b)
presnosť,
c)
včasnosť,
d)
časová presnosť,
e)
prístupnosť a zrozumiteľnosť,
f)
porovnateľnosť a
g)
koherentnosť.
(9)
Relevantnosťou podľa odseku 8 písm. a) sa rozumie stupeň, ktorým štátna štatistika spĺňa súčasné a potenciálne potreby používateľov.
(10)
Presnosťou podľa odseku 8 písm. b) sa rozumie stupeň zhody odhadov s neznámymi skutočnými hodnotami.
(11)
Včasnosťou podľa odseku 8 písm. c) sa rozumie oneskorenie medzi dostupnosťou štatistických informácií a udalosťou alebo javom, ktoré tieto informácie opisujú.
(12)
Časovou presnosťou podľa odseku 8 písm. d) sa rozumie časový rozdiel medzi dátumom uverejnenia štatistických informácií a dátumom, keď sa štatistické informácie mali uverejniť.
(13)
Prístupnosťou a zrozumiteľnosťou podľa odseku 8 písm. e) sa rozumejú podmienky a spôsoby, ktorými môžu používatelia získavať, využívať a interpretovať štatistické informácie.
(14)
Porovnateľnosťou podľa odseku 8 písm. f) sa rozumie miera vplyvu rozdielnosti v použitých štatistických pojmoch, nástrojoch a postupoch merania, ak sa porovnávajú štatistiky medzi geografickými oblasťami alebo odvetviami alebo ak sa porovnávajú v čase.
(15)
Koherentnosťou podľa odseku 8 písm. g) sa rozumie vhodnosť štatistických údajov na ich spoľahlivú kombináciu rôznym spôsobom a na rôzne účely.

§ 4

Orgány vykonávajúce štátnu štatistiku

(1)
Úlohy štátnej štatistiky vykonávajú orgány vykonávajúce štátnu štatistiku, ktorými sú:
a)
Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“),
b)
iný ústredný orgán štátnej správy a orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou zriadený podľa osobitného predpisu1i) (ďalej len „iný orgán vykonávajúci štátnu štatistiku“) za podmienok a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.
(2)
Ak orgán vykonávajúci štátnu štatistiku plní úlohu v oblasti štátnej štatistiky prostredníctvom rozpočtovej organizácie alebo prostredníctvom príspevkovej organizácie, voči ktorej má postavenie zriaďovateľa, je povinný písomne upraviť vzájomné vzťahy s ňou, jednoznačne vymedziť úlohu, spôsob zabezpečenia kontroly kvality štatistík a spôsob dodržiavania štatistickej dôvernosti.
(3)
Orgán vykonávajúci štátnu štatistiku môže uzatvárať písomné zmluvy s treťou osobou na plnenie čiastkovej úlohy v oblasti štátnej štatistiky; zmluva musí obsahovať jednoznačné vymedzenie čiastkovej úlohy, spôsob zabezpečenia kontroly kvality štatistík a spôsob dodržiavania štatistickej dôvernosti.
(4)
Úrad vedie a aktualizuje zoznam orgánov vykonávajúcich štátnu štatistiku a zverejňuje ho na svojom webovom sídle.

§ 5

Úrad

(1)
Úrad je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť štátnej štatistiky; zodpovedá za jej rozvoj, tvorbu a šírenie. Úrad je výhradným kontaktným miestom1j) pre štatistický orgán Európskej únie (ďalej len „Eurostat“).
(2)
Sídlom úradu je Bratislava. Úrad môže zriaďovať mimo svojho sídla stále alebo dočasné pracoviská.

Predseda úradu

(§ 6-7)

§ 6

(1)
Na čele úradu je predseda úradu. Predsedu úradu v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda úradu.
(2)
Predsedu úradu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky. Funkčné obdobie predsedu úradu je päť rokov.
(3)
Predseda ostáva vo funkcii aj po uplynutí funkčného obdobia, kým vláda Slovenskej republiky nevymenuje nového predsedu.
(4)
Tú istú osobu možno vymenovať za predsedu úradu najviac na dve funkčné obdobia nasledujúce za sebou.
(5)
Funkcia predsedu je nezlučiteľná s výkonom funkcie v inom orgáne verejnej moci, s pracovným pomerom alebo s obdobným pracovným vzťahom, s podnikateľskou činnosťou, s členstvom v riadiacom alebo kontrolnom orgáne právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť, ani s inou hospodárskou alebo zárobkovou činnosťou okrem správy vlastného majetku.
(6)
Obmedzenia ustanovené v odseku 4 sa nevzťahujú na výkon vedeckej, pedagogickej, publicistickej, literárnej a umeleckej činnosti.
(7)
Predseda úradu pri výkone svojej pôsobnosti koná nezávisle od pokynov štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od ďalších osôb.

§ 7

(1)
Výkon funkcie predsedu úradu sa skončí
a)
uplynutím funkčného obdobia (§ 6 ods. 2), pokiaľ tento zákon neustanovuje inak (§ 6 ods. 3),
b)
vzdaním sa funkcie; výkon funkcie zaniká odo dňa doručenia oznámenia predsedu úradu o vzdaní sa jeho funkcie vláde Slovenskej republiky,
c)
odvolaním z funkcie alebo
d)
smrťou.
(2)
Vláda Slovenskej republiky predsedu úradu odvolá [§ 7 ods. 1 písm. c)], len ak
a)
prestal spĺňať predpoklady na výkon funkcie alebo neodstránil dôvody nezlučiteľnosti výkonu funkcie do troch mesiacov od začatia výkonu funkcie podľa § 6,
b)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, za ktorý mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody,
c)
bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
d)
konal pri výkone svojej pôsobnosti v rozpore s § 6 ods. 7 alebo
e)
sa vyskytnú iné závažné dôvody, najmä v prípade konania, ktoré vyvoláva alebo je spôsobilé vyvolať pochybnosti o osobnostných, morálnych alebo odborných predpokladoch na výkon jeho funkcie.
(3)
Podpredsedu úradu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh predsedu úradu.

Pôsobnosť úradu

(§ 8-12a)

§ 8

(1)
Úrad
a)
zostavuje program štátnych štatistických zisťovaní,
b)
určuje metodiku štátnych štatistických zisťovaní organizovaných a vykonávaných úradom, zhromažďuje a spracúva štatistické údaje,
c)
vytvára štatistické produkty a zverejňuje ich alebo umožňuje prístup k nim,
d)
vypracúva a zverejňuje správy o kvalite štatistík zostavených úradom; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov,1k) ktoré ustanovujú postupy, štruktúru a periodicitu správ o kvalite európskych štatistík,
e)
zabezpečuje dostupnosť štátnej štatistiky pre používateľa,
f)
je správcom registrov zriadených podľa tohto zákona,
g)
je správcom jednotného informačného systému štátnej štatistiky,
h)
vytvára a zverejňuje štatistické klasifikácie a číselníky,
i)
podieľa sa na príprave a plnení medzinárodných zmlúv a dohôd o spolupráci, ktoré uzatvára Slovenská republika v oblasti štátnej štatistiky, a zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných orgánoch a organizáciách pôsobiacich v oblasti štatistiky,
j)
podieľa sa na príprave právne záväzných aktov Európskej únie a zastupuje Slovenskú republiku pred orgánmi Európskej únie v oblasti európskej štatistiky,
k)
koordinuje plnenie úloh štátnej štatistiky inými orgánmi vykonávajúcimi štátnu štatistiku najmä
1.
štatistickým plánovaním a podávaním správ o plnení štatistického plánu,
2.
tvorbou základného metodického rámca a rámca kvality štátnej štatistiky,
3.
metodickým usmerňovaním iných orgánov vykonávajúcich štátnu štatistiku pri rozvoji, tvorbe a šírení štátnej štatistiky,
4.
monitorovaním kvality štátnej štatistiky a dodržiavania základných princípov štátnej štatistiky,
5.
určovaním a kontrolou plnenia požiadaviek na štatistické produkty,
6.
určovaním spôsobu prenosu a šírenia štatistických údajov,
7.
vydávaním výkladových stanovísk k ustanoveniam tohto zákona, ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, ak ide o dôležité otázky alebo ak výkon úloh štátnej štatistiky nie je jednotný,
l)
vypracúva ročnú súhrnnú hodnotiacu správu o vykonávaní úloh štátnej štatistiky, najmä na základe správ o kvalite podľa písmena d) a na základe správ o kvalite podľa § 11 ods. 1 písm. c) a predkladá ju vláde Slovenskej republiky na prerokovanie do 30. júna vždy za predchádzajúci kalendárny rok,
m)
navrhuje Eurostatu zaradenie iného orgánu vykonávajúceho štátnu štatistiku do zoznamu podľa osobitného predpisu,1l)
n)
spolupracuje s
1.
Národnou bankou Slovenska pri tvorbe európskych štatistík podľa osobitného predpisu,1m)
2.
Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Radou pre rozpočtovú zodpovednosť v oblasti hodnotenia deficitu a dlhu1n) z dôvodu zabezpečenia hodnovernosti štatistických informácií poskytovaných Eurostatu vo vzťahu k postupu pri nadmernom deficite,
o)
kontroluje dodržiavanie povinností ustanovených týmto zákonom; pri výkone kontroly sa postupuje podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti,1o)
p)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona.
(2)
Podrobnosti o obsahu, štruktúre a periodicite aktualizácie správ o kvalite vydaných podľa § 11 ods. 1 písm. c) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.

§ 9

Úrad zabezpečuje organizačné, personálne, programové a technické podmienky na spracovanie výsledkov volieb a referenda konaných podľa osobitného predpisu.2)

§ 10

Koordinačná rada pre štátnu štatistiku

(1)
Zriaďuje sa Koordinačná rada pre štátnu štatistiku (ďalej len „koordinačná rada“) na zabezpečenie plnenia úloh úradu podľa § 8 ods. 1 písm. k).
(2)
Členmi koordinačnej rady sú zástupcovia všetkých orgánov vykonávajúcich štátnu štatistiku. Predsedom koordinačnej rady je predseda úradu. Zástupcom iného orgánu vykonávajúceho štátnu štatistiku v koordinačnej rade je osoba podľa § 11 ods. 3 písm. a) alebo v nevyhnutnom prípade osoba zaradená v organizačnom útvare podľa § 11 ods. 3 písm. b).
(3)
Predseda úradu zvoláva rokovanie koordinačnej rady podľa potreby alebo najmenej raz ročne. Podrobnosti o činnosti koordinačnej rady určia štatút koordinačnej rady a jej rokovací poriadok, ktoré schvaľuje predseda úradu. Štatút koordinačnej rady a rokovací poriadok zverejňuje úrad na svojom webovom sídle.

§ 11

Pôsobnosť iných orgánov vykonávajúcich štátnu štatistiku

(1)
Iné orgány vykonávajúce štátnu štatistiku vykonávajú úlohy štátnej štatistiky v rozsahu, ktorý pre ne vyplýva z programu štátnych štatistických zisťovaní. Pri tvorbe štátnej štatistiky sa iný orgán vykonávajúci štátnu štatistiku riadi metodickými pokynmi úradu. V rámci vykonávania úloh podľa prvej vety iný orgán vykonávajúci štátnu štatistiku
a)
môže vydať pokyny pre spravodajské jednotky k štátnemu štatistickému zisťovaniu v jeho vecnej pôsobnosti,
b)
vytvára štatistické produkty a zverejňuje ich alebo umožňuje prístup k nim,
c)
vypracúva a zverejňuje správy o kvalite ním zostavených štatistík; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov,1k) ktoré ustanovujú postupy, štruktúru a periodicitu správ o kvalite európskych štatistík.
(2)
Iné orgány vykonávajúce štátnu štatistiku môžu v rámci svojej pôsobnosti zhromažďovať údaje a vykonávať štátne štatistické zisťovania aj mimo programu štátnych štatistických zisťovaní. Pri štátnych štatistických zisťovaniach konzultujú s úradom ich metodiku a používajú národné štatistické klasifikácie (ďalej len "klasifikácie") a národné štatistické číselníky (ďalej len "číselníky"), ak ich úrad informuje, že budú použité pre potreby štátnej štatistiky. Metodiku zhromažďovania údajov, ktoré úrad použije ako administratívne zdroje údajov, konzultujú iné orgány vykonávajúce štátnu štatistiku s úradom.
(3)
Iné orgány vykonávajúce štátnu štatistiku prispôsobujú organizačnú štruktúru a organizačný poriadok povinnosti zabezpečiť plnenie úloh štátnej štatistiky, najmä
a)
určia aspoň jednu osobu v postavení vedúceho štátneho zamestnanca, ktorá je zodpovedná za plnenie úloh štátnej štatistiky,
b)
určia organizačný útvar zodpovedný za vykonávanie úloh štátnej štatistiky,
c)
vydajú vnútorný predpis, ktorý obsahuje postup
1.
pri plnení úloh štátnej štatistiky, najmä v oblasti riadenia kvality a ochrany dôverných štatistických údajov,
2.
na kontrolu dodržiavania tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie.

§ 12

Program štátnych štatistických zisťovaní

(1)
Štátne štatistické zisťovanie sa riadi programom štátnych štatistických zisťovaní, ktorý zostavuje úrad v súčinnosti s inými orgánmi vykonávajúcimi štátnu štatistiku na trojročné obdobie. Úrad vydáva program štátnych štatistických zisťovaní vyhláškou najneskôr 60 dní pred jeho účinnosťou.
(2)
Iné orgány vykonávajúce štátnu štatistiku predložia úradu svoje požiadavky na štátne štatistické zisťovania vykonávané úradom do 31. marca v roku pred účinnosťou zostavovaného programu štátnych štatistických zisťovaní. Svoje požiadavky podľa prvej vety je oprávnený predložiť úradu v rovnakom termíne aj ústredný orgán štátnej správy, ktorý pred účinnosťou zostavovaného programu štátnych štatistických zisťovaní nemá postavenie orgánu vykonávajúceho štátnu štatistiku.
(3)
Iné orgány vykonávajúce štátnu štatistiku predložia úradu návrhy na vlastné krátkodobé štátne štatistické zisťovania do 30. apríla v roku pred účinnosťou zostavovaného programu štátnych štatistických zisťovaní a návrhy na vlastné dlhodobé štátne štatistické zisťovania do 31. júla v roku pred účinnosťou zostavovaného programu štátnych štatistických zisťovaní, ktorých rozsah a obsah sú povinné vopred prerokovať s úradom.2a) Návrhy podľa prvej vety je oprávnený predložiť úradu v rovnakých termínoch aj ústredný orgán štátnej správy, ktorý pred vydaním zostavovaného programu štátnych štatistických zisťovaní nemá postavenie orgánu vykonávajúceho štátnu štatistiku. Ak je výsledkom prerokovania jeho návrhov zaradenie do programu štátnych štatistických zisťovaní, úrad podrobne oboznámi ústredný orgán štátnej správy s jeho oprávneniami a povinnosťami ako iného orgánu vykonávajúceho štátnu štatistiku.
(4)
V rokoch, keď sa nový program štátnych štatistických zisťovaní nezostavuje, môže úrad na základe vlastného rozhodnutia alebo na základe požiadaviek iného orgánu vykonávajúceho štátnu štatistiku vydať vyhláškou zmeny a doplnenia programu štátnych štatistických zisťovaní.
(5)
Program štátnych štatistických zisťovaní sa zostavuje tak, aby sa
a)
vykonávali len také zisťovania, ktoré sú zo spoločenského hľadiska dôležité a potrebné,
b)
štátne štatistické zisťovania vykonávali hospodárne, bez duplicity a s účelným využitím administratívnych zdrojov údajov,
c)
zabezpečilo získavanie údajov a informácií na kvalitnej a porovnateľnej úrovni.
(6)
V programe štátnych štatistických zisťovaní sa pri každom štátnom štatistickom zisťovaní uvádza
a)
účel a využitie výsledkov štátneho štatistického zisťovania,
b)
vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štátneho štatistického zisťovania,
c)
vymedzenie spravodajských jednotiek,
d)
periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov,
e)
orgán vykonávajúci štátnu štatistiku príslušný na vykonanie štátneho štatistického zisťovania,
f)
špecifikácia požadovaných kritérií kvality štátnej štatistiky, ak to je vzhľadom na povahu zisťovaných údajov nevyhnutné.
(7)
Rozsah a využívanie administratívnych zdrojov údajov na účely štátnej štatistiky sa uvádza v osobitnej časti programu štátnych štatistických zisťovaní.
(8)
Iný orgán vykonávajúci štátnu štatistiku, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie zahrnuté do programu štátnych štatistických zisťovaní, zabezpečí úhradu výdavkov na jeho vykonanie zo svojho rozpočtu.

§ 12a

Jednotný informačný systém štátnej štatistiky

(1)
Jednotný informačný systém štátnej štatistiky je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je úrad a ktorý
a)
slúži na štandardizáciu štatistických produkčných procesov,
b)
slúži na štandardizáciu, koordináciu a hodnotenie štatistických výstupov orgánov vykonávajúcich štátnu štatistiku a
c)
umožňuje vykonávanie a spracovanie štátnych štatistických zisťovaní.
(2)
Jednotný informačný systém štátnej štatistiky pozostáva z verejnej časti a neverejnej časti a prístup k nemu je bezodplatný.
(3)
Verejná časť jednotného informačného systému štátnej štatistiky je dostupná prostredníctvom webového sídla úradu a obsahuje informácie, údaje a dokumenty z oblasti štátnej štatistiky, ktoré orgány vykonávajúce štátnu štatistiku zverejňujú podľa tohto zákona.
(4)
Neverejná časť jednotného informačného systému štátnej štatistiky je prístupná len orgánom vykonávajúcim štátnu štatistiku a obsahuje nástroje a funkcionality potrebné na vykonávanie a spracovanie štátnych štatistických zisťovaní, hodnotenie zostavených štatistík, poskytovanie dôverných štatistických údajov medzi orgánmi vykonávajúcimi štátnu štatistiku a platformu na úradnú komunikáciu medzi orgánmi vykonávajúcimi štátnu štatistiku pri príprave a realizácii programu štátnych štatistických zisťovaní. K neverejnej časti jednotného informačného systému štátnej štatistiky zriadi úrad inému orgánu vykonávajúcemu štátnu štatistiku prístup umožňujúci automatizovaný spôsob komunikácie.
(5)
Iný orgán vykonávajúci štátnu štatistiku je povinný používať jednotný informačný systém štátnej štatistiky spôsobom určeným funkcionalitou tohto informačného systému a v rozsahu danom dostupnosťou jeho služieb, na
a)
výkon činností spojených s plánovaním, prípravou a zostavovaním programu štátnych štatistických zisťovaní,
b)
šírenie štatistických produktov podľa § 8 ods. 1 písm. c)§ 11 ods. 1 písm. b),
c)
hodnotenie kvality zostavených štatistík podľa § 8 ods. 1 písm. d) a § 11 ods. 1 písm. c),
d)
zasielanie dôverných štatistických údajov medzi orgánmi vykonávajúcimi štátnu štatistiku podľa § 30 ods. 8.

TRETIA ČASŤ

ZDROJE ÚDAJOV (§ 13-18)

§ 13

Prístup k administratívnym zdrojom údajov a ich využívanie

(1)
Orgán vykonávajúci štátnu štatistiku má v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie štatistického účelu a v rozsahu svojej vecnej pôsobnosti právo na prístup k údajom zo všetkých administratívnych zdrojov údajov; prístup k týmto údajom nie je výkonom verejnej moci elektronicky.3)
(2)
Správca administratívneho zdroja údajov poskytuje údaje z administratívneho zdroja údajov orgánom vykonávajúcim štátnu štatistiku bezodkladne a bezodplatne v elektronickej podobe a požadovanej štruktúre na základe písomnej žiadosti a spôsobom podľa odseku 3, a to aj opakovane; ustanovenie odseku 4 tým nie je dotknuté. Správca administratívneho zdroja údajov poskytuje spolu s údajmi z administratívneho zdroja údajov aj metaúdaje k poskytovaným údajom. Žiadosť podľa prvej vety obsahuje najmä identifikáciu administratívneho zdroja údajov, zoznam, štruktúru a rozsah požadovaných údajov a metaúdajov k nim, ako aj účel a dobu ich poskytovania.
(3)
Na základe žiadosti podľa odseku 2, najmä ak sa žiada opakované poskytovanie údajov, orgán vykonávajúci štátnu štatistiku a príslušný správca administratívneho zdroja údajov upravia písomnou zmluvou konkrétne podmienky technického zabezpečenia poskytovania údajov z administratívnych zdrojov údajov, štruktúru a rozsah údajov a metaúdajov vrátane metodiky zostavenia údajov a ostatné podrobnosti o spôsobe plnenia povinnosti poskytovať údaje; neuzavretie alebo zánik zmluvy nie je dôvodom na odklad alebo nesplnenie povinnosti podľa odseku 2.
(4)
Ak správca administratívneho zdroja údajov poskytuje údaje z administratívneho zdroja údajov v rámci elektronickej komunikácie prostredníctvom modulu procesnej integrácie a integrácie údajov,3a) orgán vykonávajúci štátnu štatistiku má právo na prístup k týmto údajom a metaúdajom aj bez žiadosti, automatizovaným spôsobom s nepretržitým prístupom prostredníctvom tohto modulu.
(5)
Správca administratívneho zdroja údajov je povinný orgánu vykonávajúcemu štátnu štatistiku poskytnúť v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie štatistického účelu aj údaje z administratívnych zdrojov údajov, ktoré sú predmetom daňového tajomstva alebo iného tajomstva alebo povinnosti mlčanlivosti podľa osobitných predpisov;3b) udelenie súhlasu osoby, ktorá je podľa osobitných predpisov takýto súhlas oprávnená udeliť, sa nevyžaduje.
(6)
Orgán vykonávajúci štátnu štatistiku využíva údaje poskytnuté podľa odseku 1 výlučne na štatistický účel.
(7)
Správca administratívneho zdroja údajov vopred neodkladne prerokuje s orgánom vykonávajúcim štátnu štatistiku vytvorenie, rozvoj a ukončenie vedenia administratívneho zdroja údajov a spolupracuje s úradom na realizácii činností, ktoré umožnia využívanie administratívneho zdroja údajov na štatistické účely.

§ 14

Štátne štatistické zisťovanie u fyzických osôb

V štátnych štatistických zisťovaniach, pri ktorých majú spravodajskú povinnosť fyzické osoby, sa môžu zisťovať údaje o
a)
mene a priezvisku, rodnom čísle, trvalom pobyte a štátnom občianstve,
b)
podnikateľskej činnosti,
c)
nehnuteľnostiach, ktoré fyzická osoba vlastní alebo ktoré má prenajaté, a o výnosoch z nich,
d)
výmere a využívaní poľnohospodárskej pôdy, a to vrátane tej, ktorá neslúži produkčným funkciám poľnohospodárstva,
e)
poľnohospodárskej činnosti, aj keď sa nevykonáva ako podnikateľská činnosť,
f)
technických prostriedkoch využívaných na poľnohospodársku činnosť,
g)
sociálnych a demografických charakteristikách fyzických osôb vrátane údajov o zmenách miesta, druhu a dĺžky ich pobytu,
h)
životnej úrovni,
i)
štruktúre príjmov a výdavkov domácností,
j)
úrovni bývania,
k)
štruktúre a objeme spotreby potravín,
l)
doplňujúcich funkciách trhu práce,
m)
spotrebe palív a energie v domácnostiach v ročnej a v dlhšej periodicite,
n)
informačných a komunikačných technológiách používaných v domácnostiach.3d)

§ 15

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

(1)
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (ďalej len „sčítanie obyvateľov“) je osobitným druhom štátneho štatistického zisťovania vykonávaným úradom, ktoré je súčasťou štátnej štatistiky a ktorého obsah, rozsah a spôsob vykonania upravuje osobitný predpis.4)
(2)
Na účely prípravy a vykonania sčítania obyvateľov úrad využíva aj údaje z administratívnych zdrojov údajov podľa § 13.

§ 16

Integrované zisťovanie fariem

Zisťovania pri tvorbe integrovaných štatistík fariem4a) vykonáva úrad v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

§ 17

Úlohy miestnej štátnej správy a samosprávy v oblasti štátnej štatistiky

Orgány miestnej štátnej správy, orgány územnej samosprávy a orgány záujmovej samosprávy zriadené osobitnými predpismi4b) sú povinné spolupracovať s orgánmi vykonávajúcimi štátnu štatistiku pri vykonávaní štátnych štatistických zisťovaní.

§ 18

Spravodajské jednotky

(1)
Spravodajské jednotky, ktoré sú zaradené do štátneho štatistického zisťovania, majú právo byť informované o účele a rozsahu zisťovania, o opatreniach zabezpečujúcich ochranu údajov poskytnutých v rámci štátneho štatistického zisťovania a o svojich právach a povinnostiach.
(2)
Orgány zabezpečujúce výkon štátnej štatistiky sú povinné na vykonanie programom ustanovených štátnych štatistických zisťovaní bezplatne zaslať spravodajskej jednotke formuláre v písomnej podobe alebo spravodajskej jednotke oznámiť, kde je u nich na webovom sídle dostupná elektronická podoba formulára a poskytnúť spravodajskej jednotke potrebnú metodickú pomoc. Tieto orgány vytvoria na svojom webovom sídle prístup na podávanie elektronických formulárov. Podrobnosti o podávaní formulárov elektronickou formou zverejnia na svojom webovom sídle.
(3)
Spravodajské jednotky sú povinné úplne, pravdivo, v ustanovených termínoch a bezplatne poskytovať údaje požadované na štátne štatistické zisťovania zahrnuté v programe štátnych štatistických zisťovaní ustanoveným spôsobom podľa odseku 5. Spravodajská jednotka sa pri poskytovaní údajov riadi metodickými vysvetlivkami a pokynmi vydanými orgánom vykonávajúcim štátnu štatistiku a je povinná na vyžiadanie poskytnúť orgánu vykonávajúcemu štátnu štatistiku aj doplňujúce informácie k údajom poskytnutým v štátnom štatistickom zisťovaní, najmä zdôvodnenie ich poskytnutia.
(4)
Na splnenie spravodajskej povinnosti a s cieľom zabezpečiť preukázateľnosť úplnosti a pravdivosti poskytovaných štatistických údajov spravodajské jednotky v ustanovených termínoch vytvárajú potrebné predpoklady, predovšetkým vedením evidencie údajov požadovaných štátnym štatistickým zisťovaním.
(5)
Spravodajská jednotka poskytuje orgánu vykonávajúcemu štátnu štatistiku údaje požadované na štátne štatistické zisťovanie vyplnením a odoslaním štatistického formulára v elektronickej podobe. Spravodajská jednotka, ktorá je fyzickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom a k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka nemá žiadneho zamestnanca, alebo spravodajská jednotka, ktorá má sídlo v obci bez internetového pripojenia alebo bez signálu, môže povinnosť podľa odseku 3 splniť aj odovzdaním vyplneného štatistického formulára v listinnej podobe. Na poskytovanie údajov prostredníctvom štatistických formulárov v elektronickej podobe sa nevzťahujú ustanovenia zákona o e-Governmente.
(6)
Podrobnosti o spôsobe poskytovania údajov spravodajskými jednotkami ustanoví úrad vyhláškou.
(7)
Ak spravodajská jednotka nesplní svoju spravodajskú povinnosť, je príslušný orgán vykonávajúci štátne štatistické zisťovanie oprávnený vykonať zistenie potrebných štatistických údajov na jej náklady.
(8)
Spravodajská jednotka nemôže odmietnuť spravodajskú povinnosť podľa tohto zákona. Spravodajská jednotka je povinná orgánu vykonávajúcemu štátnu štatistiku poskytnúť v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie štatistického účelu aj údaje, ktoré sú predmetom daňového tajomstva alebo iného tajomstva alebo povinnosti mlčanlivosti podľa osobitných predpisov;5) udelenie súhlasu osoby, ktorá je podľa osobitných predpisov takýto súhlas oprávnená udeliť, sa nevyžaduje. Predmetom spravodajskej povinnosti nie je poskytovanie utajovaných skutočností5a) a poskytovanie informácií, ktoré vedie, získava, spracúva a sústreďuje spravodajská služba podľa osobitných predpisov.5b)
(9)
Ak spravodajská jednotka nie je objektívne schopná splniť spravodajskú povinnosť formou, spôsobom, v rozsahu alebo v termíne podľa programu štátnych štatistických zisťovaní v súvislosti s vyhlásením výnimočného stavu,5c) núdzového stavu5d) alebo mimoriadnej situácie,5e) alebo s tým súvisiacich okolností, orgán vykonávajúci štátnu štatistiku, ktorý je príslušný na vykonanie štátneho štatistického zisťovania ustanoveného programom štátnych štatistických zisťovaní, môžu prijímať opatrenia spočívajúce najmä v
a)
prerušení už začatého štátneho štatistického zisťovania alebo v odklade štátneho štatistického zisťovania a určení náhradnej lehoty,
b)
zmene formy a spôsobu štátneho štatistického zisťovania vrátane skrátenia alebo predĺženia lehoty štátneho štatistického zisťovania,
c)
zabezpečení náhradných foriem získania údajov,
d)
zmene rozsahu spravodajskej povinnosti so zameraním na získanie nevyhnutných ukazovateľov.
(10)
Opatrenie podľa odseku 9 sa prijme najdlhšie na dobu trvania výnimočného stavu, núdzového stavu, mimoriadnej situácie, alebo s tým súvisiacich okolností.
(11)
Na prijatie opatrenia podľa odseku 9 sa nevzťahuje správny poriadok. Orgán, ktorý opatrenie podľa odseku 9 prijal, ho zverejní na svojom webovom sídle.

ŠTVRTÁ ČASŤ

NÁSTROJE POROVNATEĽNOSTI (§ 19-28)

§ 19

Klasifikácie a číselníky

(1)
Úrad v spolupráci s inými orgánmi vykonávajúcimi štátnu štatistiku vytvára klasifikácie a číselníky, zabezpečuje ich súlad s právne záväznými aktmi Európskej únie, európskymi a medzinárodnými štandardmi a zverejňuje ich na svojom webovom sídle.
(2)
Klasifikácie a číselníky vydáva úrad vyhláškou.
(3)
Klasifikácie a číselníky sú záväzné pre orgány vykonávajúce štátnu štatistiku a pre spravodajské jednotky pri poskytovaní údajov na štátne štatistické zisťovanie, pri ich spracúvaní a v tých prípadoch, keď to ustanovuje osobitný predpis.6)

Štatistické registre

(§ 20-28)

§ 20

(1)
Úrad vedie najmä tieto registre:
a)
register organizácií,6a)
b)
register fariem,6b)
c)
register ubytovacích zariadení,
d)
register priestorových jednotiek,
e)
register subjektov zahraničného obchodu.
(2)
Na vedenie registrov podľa odseku 1 môže úrad využívať údaje získané z administratívnych zdrojov údajov, z ďalších externých zdrojov údajov, z Európskeho registra nadnárodných skupín podnikov alebo z iných evidencií.

§ 21

(1)
Úrad zapisuje právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť podľa osobitných predpisov7) (ďalej len „podnikateľ“) do registra organizácií na základe údajov, ktoré získal podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov.7a)
(2)
Do registra organizácií podľa odseku 1 sa zapisujú údaje podľa osobitných predpisov.7b)
(3)
Na aktualizáciu registra organizácií je úrad oprávnený požiadať právnickú osobu alebo podnikateľa, obec alebo vyšší územný celok o oznámenie údajov a informácií a tieto osoby sú povinné žiadosti úradu v určenom termíne vyhovieť.
(4)
Zmeny v evidencii právnických osôb zaradených vo verejnej správe podľa osobitných predpisov7b) je úrad povinný písomne oznamovať dotknutým právnickým osobám a Ministerstvu financií Slovenskej republiky do 30 dní od vykonania tejto zmeny v registri organizácií.
(5)
Údaje registra organizácií okrem dôverných štatistických údajov sú verejné údaje a úrad ich bezplatne zverejňuje na svojom webovom sídle.
(6)
Do registra organizácií sa zapisujú aj údaje o skupinách podnikov;6a) ak úrad o to požiada, je právnická osoba alebo podnikateľ povinný údaje potrebné na zápis skupiny podnikov poskytnúť.
(7)
Skupinám podnikov vytvára úrad na účely ich evidencie v registri organizácií osobitnú identifikáciu; spôsob jej tvorby určuje úrad.

§ 22

V registri fariem sa evidujú údaje o právnických osobách, fyzických osobách – podnikateľoch a fyzických osobách, ktoré vykonávajú poľnohospodársku výrobu. Úrad môže podrobnosti o evidencii údajov, a to vrátane rozsahu činnosti podľa kritérií štátneho štatistického zisťovania, upraviť osobitným právnym predpisom.

§ 23

Do registra ubytovacích zariadení sa zapisujú údaje o ubytovacích zariadeniach, ktoré poskytujú prechodné ubytovanie účastníkom cestovného ruchu, a údaje o ekonomických subjektoch, ktoré ich prevádzkujú.

§ 25

(1)
V registri priestorových jednotiek sa na účely priestorovej identifikácie štatistických údajov evidujú priestorové jednotky vo väzbe na územné a správne usporiadanie Slovenskej republiky.
(2)
Údaje evidované v registri priestorových jednotiek sú verejné.

§ 25a

(1)
Do registra subjektov zahraničného obchodu sa zapisuje každý, kto uskutočňuje obchod s tovarom medzi Slovenskou republikou a inými krajinami.
(2)
Každý, koho hodnota obchodu s tovarom medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi Európskej únie prevýši hodnotu ustanovenú v programe štátnych štatistických zisťovaní, oznámi túto skutočnosť úradu najneskôr do desiatich dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti.

§ 26

Registre uvedené v § 2225a sú neverejné.

§ 28

Identifikačné číslo priestorových jednotiek

Priestorové jednotky sa označujú identifikačným číslom, ktoré je počas existencie priestorových jednotiek nemenné. Novovzniknutej základnej územnej jednotke a územnotechnickej jednotke prideľuje identifikačné číslo úrad.

PIATA ČASŤ

ŠÍRENIE ŠTATISTICKÝCH INFORMÁCIÍ (§ 29-33)

Povinnosť mlčanlivosti a ochrana dôverných štatistických údajov

(§ 29-31)

§ 29

(1)
Povinnosť mlčanlivosti o dôverných štatistických údajoch má každý, kto sa za akýchkoľvek okolností oboznámi s dôvernými štatistickými údajmi získanými štátnym štatistickým zisťovaním alebo z administratívnych zdrojov údajov.
(2)
Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 trvá aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu, obdobného pracovného vzťahu,8) výkonu verejnej funkcie alebo po skončení iného právneho vzťahu, na ktorého základe sa fyzická osoba oboznamovala s dôvernými štatistickými údajmi.
(3)
Poskytnutie alebo zverejnenie dôverného štatistického údaja za podmienok ustanovených týmto zákonom alebo osobitnými predpismi8a) nie je porušením povinnosti mlčanlivosti.

§ 30

(1)
Dôverné štatistické údaje sa nesmú bez súhlasu právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré ich poskytli a ktorých sa týkajú, zverejňovať ani komukoľvek oznamovať, ani použiť na iné než štatistické účely.
(2)
Súhlas podľa odseku 1 musí mať písomnú formu a musí byť z neho zrejmé, o aký dôverný štatistický údaj ide a akým spôsobom sa má využiť.
(3)
Dôverné štatistické údaje možno poskytnúť Európskej komisii, Eurostatu, štatistickým úradom členských štátov Európskej únie, Európskej centrálnej banke a centrálnym bankám členských štátov Európskej únie podľa osobitného predpisu9d) a medzinárodným orgánom a organizáciám iba vtedy, ak je to nevyhnutné na splnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a ak preberajúca strana zabezpečí aspoň takú ochranu údajov, aká je v Slovenskej republike.
(4)
Orgán vykonávajúci štátnu štatistiku môže poskytnúť dôverný štatistický údaj na vedecké účely na základe písomnej zmluvy uzatvorenej so žiadateľom, ktorý preukáže, že vykonáva vedeckú činnosť9f) a poskytnutý dôverný štatistický údaj využije iba v rámci výkonu tejto činnosti.
(5)
Za dôverný štatistický údaj sa nepovažuje údaj,
a)
ktorý sa spracúva vo verejných častiach informačných systémov verejnej správy,
b)
ktorý sa sprístupňuje na základe práva na slobodný prístup k informáciám podľa osobitného predpisu,9g)
c)
s ktorého zverejnením štatistická jednotka jednoznačne súhlasila,
d)
ktorý vznikol sumarizáciou dostatočného počtu, najmenej troch dôverných štatistických údajov tak, že nemožno odvodiť dôverný štatistický údaj o konkrétnej štatistickej jednotke alebo o spravodajskej jednotke.
(6)
Orgán vykonávajúci štátnu štatistiku je povinný vykonať všetky opatrenia na ochranu dôverných štatistických údajov pred ich zneužitím, najmä prijať potrebné organizačné a technické opatrenia, a zabezpečiť, aby s týmito údajmi pracovali iba zamestnanci, ktorí boli písomne poučení o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o dôverných štatistických údajoch.
(7)
Orgán vykonávajúci štátnu štatistiku umožní osobe podľa § 4 ods. 3 alebo ods. 4 v nevyhnutnom rozsahu pri zbere alebo spracovaní štatistických údajov prístup k dôverným štatistickým údajom.
(8)
Orgány vykonávajúce štátnu štatistiku si môžu navzájom poskytovať na základe písomnej zmluvy dôverné štatistické údaje v rozsahu nevyhnutnom na tvorbu štátnej štatistiky, na ktorej zostavenie je orgán vykonávajúci štátnu štatistiku príslušný, a to spôsobom, ktorý zabezpečuje ochranu dôvernosti štatistických údajov. Akékoľvek poskytovanie údajov, ktoré nasleduje po prvom poskytnutí, si vyžaduje písomné schválenie orgánom vykonávajúcim štátnu štatistiku, ktorý uskutočnil zber týchto údajov. V zmluve podľa prvej vety sa určia najmä podmienky technického zabezpečenia poskytovania údajov, štruktúra a rozsah údajov a metaúdajov vrátane metodiky zostavenia údajov a ostatné podrobnosti o spôsobe plnenia povinnosti poskytovať údaje. Ak zmluvnou stranou nie je úrad, zmluva podľa prvej vety podlieha jeho predchádzajúcemu schváleniu, inak je neplatná.

§ 30a

Spracúvanie osobných údajov

(1)
Ak je súčasťou dôverných štatistických údajov osobný údaj fyzickej osoby, orgán vykonávajúci štátnu štatistiku a osoba podľa § 4 ods. 3 alebo ods. 4 (ďalej len „povinná osoba“) postupuje pri jeho spracúvaní podľa osobitného predpisu,10) ak tento zákon neustanovuje inak. Pri vykonaní a spracovaní výsledkov štátnych štatistických zisťovaní u fyzických osôb môže povinná osoba spracúvať meno, priezvisko a rodné číslo jednotlivca alebo člena domácnosti.
(2)
Ak dotknutá osoba uplatní právo na prístup k osobným údajom podľa osobitného predpisu,10a) povinná osoba poskytne dotknutej osobe len informáciu o účele spracúvania osobných údajov, ak sú osobné údaje spracúvané povinnou osobou len na štatistický účel podľa tohto zákona a ak je možné túto informáciu poskytnúť bez nutnosti vynaložiť neprimeraný čas a úsilie povinnej osoby; to neplatí, ak povinná osoba spracúva osobné údaje dotknutej osoby aj na iný ako štatistický účel podľa tohto zákona.
(3)
Ak dotknutá osoba uplatní právo na opravu osobných údajov podľa osobitného predpisu,10b) ktoré poskytla povinnej osobe v rámci štátneho štatistického zisťovania, povinná osoba vykoná opravu, len ak v čase doručenia oznámenia o uplatnení tohto práva nebol zber údajov v rámci príslušného štátneho štatistického zisťovania ukončený a ak je možné túto opravu vykonať bez nutnosti vynaložiť neprimeraný čas a úsilie povinnej osoby; to neplatí, ak povinná osoba spracúva osobné údaje dotknutej osoby aj na iný ako štatistický účel podľa tohto zákona.
(4)
V prípade, ak bol osobný údaj poskytnutý úradu z administratívnych zdrojov údajov, dotknutá osoba môže uplatniť právo na opravu osobných údajov podľa osobitného predpisu10b) len u osoby, ktorá osobný údaj poskytla úradu podľa § 13, o čom úrad dotknutú osobu informuje, ak je možné túto informáciu poskytnúť bez nutnosti vynaložiť neprimeraný čas a úsilie povinnej osoby. Úrad nevykonáva opravu takto poskytnutých osobných údajov v prípade uplatnenia práva podľa predchádzajúcej vety.
(5)
Ak dotknutá osoba uplatní právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa osobitného predpisu,10c) povinná osoba obmedzí spracúvanie týchto údajov dotknutej osoby len v rozsahu, v akom sú osobné údaje dotknutej osoby spracúvané aj na iný ako štatistický účel podľa tohto zákona. Obmedzenie spracúvania osobných údajov na iný ako štatistický účel podľa tohto zákona u osoby, ktorá má povinnosť poskytnúť údaje z administratívnych zdrojov údajov podľa § 13, nebráni tejto osobe plniť povinnosti podľa § 13.
(6)
Právo dotknutej osoby namietať spracúvanie osobných údajov podľa osobitného predpisu10d) nemožno uplatniť, ak sú osobné údaje spracúvané povinnou osobou na štatistický účel podľa tohto zákona; to neplatí, ak povinná osoba spracúva osobné údaje dotknutej osoby aj na iný ako štatistický účel podľa tohto zákona.

§ 31

Poskytovanie štatistických informácií

(1)
Úrad poskytne na účel tvorby verejnej politiky alebo na realizáciu úlohy alebo oprávnenia ustanoveného osobitným predpisom10e) na základe žiadosti bezodplatne štatistickú informáciu
a)
prezidentovi Slovenskej republiky, Národnej rade Slovenskej republiky, vláde Slovenskej republiky, Ústavnému súdu Slovenskej republiky, Najvyššiemu kontrolnému úradu, Národnej banke Slovenska, Rade pre rozpočtovú zodpovednosť, verejnému ochrancovi práv, súdu, prokuratúre, orgánu štátnej správy, orgánu územnej samosprávy a záujmovej samosprávy,
b)
Eurostatu,
c)
reprezentatívnemu združeniu zamestnancov a reprezentatívnemu združeniu zamestnávateľov,
d)
spravodajskej službe,
e)
právnickej osobe zriadenej osobitným predpisom.
(2)
Úrad môže so žiadateľom uzavrieť na účel podľa odseku 1 písomnú zmluvu, v ktorej sú vymedzené najmä druh, rozsah, účel, spôsob a lehota alebo periodicita poskytovania štatistických informácií.
(3)
Ďalším medzinárodným orgánom a organizáciám sa poskytujú štatistické informácie bezplatne, ak ide o vzájomnú výmenu údajov alebo ak to určuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná. Inak sa pri poskytovaní štatistických informácií do zahraničia postupuje podľa odseku 4.
(4)
Okrem prípadov uvedených v odseku 1 a 2 je úrad oprávnený poskytovať štatistické informácie získané štátnym štatistickým zisťovaním za cenu dohodnutú v súlade s cenovými predpismi, a to každému, kto o ne požiada.
(5)
Medzinárodným orgánom a organizáciám poskytujú iné orgány vykonávajúce štátnu štatistiku štatistické informácie zverejnené úradom. Ak iné orgány vykonávajúce štátnu štatistiku poskytujú iné štatistické informácie, informujú o ich poskytnutí úrad.
(6)
Orgány vykonávajúce štátnu štatistiku podľa § 4 si môžu navzájom bezplatne vymieňať štatistické informácie získané na základe programu štátnych štatistických zisťovaní.

Pokuty

(§ 32-33)

§ 32

(1)
Za porušenie povinnosti ustanovenej týmto zákonom možno uložiť pokutu do
a)
3 320 eur za nesplnenie spravodajskej povinnosti podľa § 18 ods. 3 alebo § 20 ods. 3 spravodajskou jednotkou alebo za nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa § 25a ods. 2 osobou alebo jej organizačnou zložkou,
b)
1 660 eur za porušenie povinnosti ustanovenej v § 30 o poskytovaní dôverných štatistických údajov,
c)
665 eur za porušenie povinnosti ustanovenej v § 18 ods. 4 spravodajskou jednotkou alebo za porušenie povinnosti ustanovenej v § 27 ods. 3 a 8.
(2)
Pri určovaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť porušenia spravodajskej povinnosti, okolnosti, za ktorých k porušeniu došlo, dĺžku porušovania, ako aj na následky pre štátne štatistické zisťovanie.
(3)
Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď orgán vykonávajúci štátnu štatistiku príslušný na jej uloženie porušenie povinnosti zistil, a najneskôr do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.
(4)
Na konanie o uložení pokuty podľa tohto zákona sa vzťahuje správny poriadok.
(5)
Na uloženie pokuty je príslušný orgán vykonávajúci štátnu štatistiku, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a voči ktorému má spravodajská jednotka spravodajskú povinnosť.
(6)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
(7)
Za nesplnenie povinnosti podľa § 18 ods. 3, § 18 ods. 4 alebo podľa § 20 ods. 3 sa nepovažuje konanie spravodajskej jednotky v súlade s opatrením podľa § 18 ods. 9.

§ 33

(1)
Porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa § 29 je priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu do 3 320 eur. Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody.
(2)
Priestupky podľa odseku 1 prejednávajú okresné úrady podľa osobitného predpisu.11)
(3)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

ŠIESTA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA (§ 34-37)

§ 34

(1)
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa zrušuje Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Bratislave, Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trnave, Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trenčíne, Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Nitre, Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Žiline, Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Banskej Bystrici, Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Prešove a Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Košiciach.
(2)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov, majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov prechádzajú dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona z Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Bratislave, Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trnave, Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trenčíne, Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Nitre, Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Žiline, Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Banskej Bystrici, Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Prešove a Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Košiciach na úrad.
(3)
Štátne štatistické zisťovania schválené pred účinnosťou tohto zákona, ktoré sa dokončia alebo vykonajú po nadobudnutí jeho účinnosti, sa považujú za štátne štatistické zisťovania schválené podľa tohto zákona. Identifikačné čísla pridelené pred účinnosťou tohto zákona sa považujú za pridelené podľa tohto zákona.

§ 35

Ustanovenia tohto zákona o ochrane dôverných štatistických údajov sa vzťahujú aj na individuálne údaje získané zo štátnych štatistických zisťovaní pred dňom účinnosti tohto zákona.

§ 35a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2021

(1)
Rada zriadená podľa predpisu účinného do 30. apríla 2021 sa zrušuje a funkčné obdobie všetkých jej členov zaniká k 1. máju 2021.
(2)
Predseda úradu vymenuje členov koordinačnej rady a zvolá prvé rokovanie koordinačnej rady do 31. decembra 2021.
(3)
Úrad zriadi jednotný informačný systém štátnej štatistiky do 31. mája 2022; o zriadení jednotného informačného systému štátnej štatistiky informuje úrad na svojom webovom sídle a osobitne iný orgán vykonávajúci štátnu štatistiku elektronickým spôsobom.
(4)
Konanie o uložení pokuty, ktoré sa začalo a právoplatne neskončilo do 30. apríla 2021, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. apríla 2021.
(5)
Konanie o priestupku, ktoré sa začalo a právoplatne neskončilo do 30. apríla 2021, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. apríla 2021.

§ 35b

Prechodné ustanovenie k právnej úprave účinnej od 1. februára 2024

Tento zákon v znení účinnom od 1. februára 2024 sa vzťahuje aj na predsedu úradu, ktorý bol vymenovaný do funkcie podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. januára 2024.

§ 36

Zrušujú sa:
1.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 453/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 2/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 155/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 74/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1996 Z. z. a zákona č. 306/1999 Z. z.
2.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 45/1993 Z. z. o štátnych štatistických zisťovaniach vykonávaných u obyvateľstva.
3.
Vyhláška Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva financií č. 243/1988 Zb. o štatistických zisťovaniach a účtovnom výkazníctve.

§ 36a

Zrušujú sa:
1.
Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 236/1993 Z. z., ktorým sa ustanovujú klasifikácie, číselník a register v oblasti štátnej štatistiky.
2.
Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 388/1997 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam vybraných priemyselných výrobkov v znení opatrenia č. 402/1998 Z. z.
3.
Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 449/2000 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia aktív, bilančných položiek, transakcií a ostatných tokov v národných účtoch Slovenskej republiky a Klasifikácia inštitucionálnych sektorov a subsektorov v Systéme národných účtov Slovenskej republiky.
4.
Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 95/1976 Zb. o jednotnom triedení základných prostriedkov v znení vyhlášky č. 156/1980 Zb.
5.
Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 47/1985 Zb. o jednotnej sústave národohospodárskych ukazovateľov.

§ 37

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002.
Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.
Poznámky
1)
Napríklad Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o štatistikách práce č. 160/1985 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 144/1988 Zb. a oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 110/1997 Z. z.), Dohovor o Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 141/2001 Z. z.).
1a)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike a o zrušení nariadenia (ES, Euratom) č. 1101/2008 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev, nariadenia Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva a rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom o založení Výboru pre štatistické programy Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 174, 26. 6. 2013) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2152 z 27. novembra 2019 o európskych podnikových štatistikách, ktorým sa zrušuje 10 právnych aktov v oblasti podnikových štatistík (Ú. v. EÚ L 327, 17. 12. 2019) v platnom znení.
1b)
§ 9 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1c)
§ 2 písm. g) zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie.

§ 3 ods. 12 zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1d)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
1e)
Napríklad zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1f)
Napríklad § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), § 23a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 103 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1g)
Napríklad § 65a ods. 2 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
1h)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov.
1i)
§ 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 402/2013 Z. z.
1j)
Čl. 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 223/2009 v platnom znení.
1k)
Čl. 12 ods. 2 nariadenia (ES) 223/2009 v platnom znení.
1l)
Čl. 5 ods. 2 nariadenia (ES) 223/2009 v platnom znení.
1m)
Čl. 2a nariadenia Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (Ú. v. ES L 318, 27. 11. 1998, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 01/zv. 003) v platnom znení.
1n)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 473/2013 z 21. mája 2013 o spoločných ustanoveniach o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne (Ú. v. EÚ L 140, 27. 5. 2013).
1o)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2a)
§ 38 ods. 1 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
3)
§ 3 písm. b) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
3a)
§ 10 ods. 11 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
3b)
Napríklad § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 267/2017 Z. z., § 2 písm. k) zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre, § 79 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 111 ods. 1 písm. c) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3d)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 z 21. apríla 2004 o štatistikách Spoločenstva o informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 16/zv. 2; Ú. v. EÚ L 143, 30. 4. 2004) v platnom znení.
4)
Napríklad zákon č. 165/1998 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001, zákon č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4a)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1091 z 18. júla 2018 o integrovaných štatistikách fariem, ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1166/2008 a (EÚ) č. 1337/2011 (Ú. v. EÚ L 200, 7. 8. 2018).
4b)
Napríklad § 43 až 47h zákona č. 578/2004 Z. z., § 41 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2013 Z. z.
5)
Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5a)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5b)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5c)
Čl. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.
5d)
Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5e)
§ 3b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
6)
Napríklad zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6a)
Nariadenie Rady (EHS) č. 696/93 z 15. marca 1993 o štatistických jednotkách na účely pozorovania a analýzy výrobného systému v spoločenstve (Ú. v. ES L 76, 30. 3. 1993; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13, zv. 012) v platnom znení.

Nariadenie (EÚ) 2019/2152 v platnom znení.
6b)
Čl. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) 2018/1091.
7)
Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 2 Obchodného zákonníka.
7a)
Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
7b)
Čl. 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 177/2008.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 174, 26. 06. 2013).
8)
Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov, zákon č. 315/2001 Z. z. o hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 281/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8a)
Čl. 20 ods. 3 písm. b), čl. 21 a 23 nariadenia (EÚ) č. 223/2009 v platnom znení.

Čl. 19 nariadenia (EÚ) 2019/2152 v platnom znení.
9d)
Čl. 21 nariadenia (ES) č. 223/2009.
9f)
Napríklad § 26a zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z. z.
9g)
Zákon č. 211/2001 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
10a)
§ 21 zákona č. 18/2018 Z. z., čl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).
10e)
Napríklad čl. 2 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 473/2013, ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, § 5 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. v znení zákona č. 70/2018 Z. z., § 53 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z.
11)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.