Čakajte prosím...
A A A

Hľadaný výraz nenájdený

Hľadaný § nenájdený

314/2015 Z. z. v znení účinnom od 1. 12. 2015
314
Vyhláška
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 13. novembra 2015,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 25/2014 Z. z. o integrovaných obslužných miestach a podmienkach ich zriaďovania, označovania, prevádzky a o sadzobníku úhrad v znení vyhlášky č. 3/2015 Z. z.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 59 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 273/2015 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 25/2014 Z. z. o integrovaných obslužných miestach a podmienkach ich zriaďovania, označovania, prevádzky a o sadzobníku úhrad v znení vyhlášky č. 3/2015 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 5 odsek 2 znie:
„(2)
Celkovou úhradou za službu obslužného miesta je súčet úhrady za činnosť obslužného miesta a správneho poplatku alebo súdneho poplatku alebo poplatku za výpis z registra trestov. Úhrada za činnosť obslužného miesta sa považuje za úhradu vrátane dane z pridanej hodnoty, ak je prevádzkovateľ platiteľom tejto dane.“.
2.
Prílohy č. 1 až 3 vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 1 k vyhláške č. 25/2014 Z. z.
VZOR
ŽIADOSŤ O ZÁPIS
Príloha č. 2 k vyhláške č. 25/2014 Z. z.
VZOR
ŽIADOSŤ O VYKONANIE ZMENY V ÚDAJOCH ZAPÍSANÝCH DO REGISTRA PREVÁDZKARNÍ OBSLUŽNÝCH MIEST
Príloha č. 3 k vyhláške č. 25/2014 Z. z.
SADZOBNÍK ÚHRAD ZA ČINNOSŤ OBSLUŽNÉHO MIESTA
SlužbaSadzba úhrady za asistovanú službu,

ktorá je príjmom prevádzkovateľa*

Sprostredkovanie výpisu z registra trestov, poskytnutia výpisu

z registra trestov obsahujúceho informáciu o odsúdení v inom

členskom štáte Európskej únie fyzickej osobe (aj negatívne) podľa

položky 30 sadzobníka súdnych poplatkov

1,90 eura
Sprostredkovanie vyhotovenia a vydania výpisu z obchodného

registra podľa položky 24b písm. a) sadzobníka súdnych poplatkov

4,50 eura
Sprostredkovanie výpisu z katastra nehnuteľností, za každých aj

začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov

v rámci jedného výpisu podľa položky 10 písm. a) prvého bodu

sadzobníka správnych poplatkov

3,90 eura
Podanie vo veci, ktoré nie je explicitne uvedené v sadzobníku poplatkov**8 eur
Sprostredkovanie ostatných elektronických služieb verejnej správy

okrem služieb vymenovaných vyššie, ak nie je pre ne ustanovená

osobitná sadzba.

Najviac 50 % zo základnej sadzby

poplatkov ustanovených v sadzobníku

správnych poplatkov, sadzobníku

súdnych poplatkov alebo poplatku za

výpis z registra trestov, najviac 70 eur.

Ostatné nešpecifikované služby***Podľa sadzobníka prevádzkovateľa
Vysvetlivky
*
Uvedené sadzby úhrady sú vrátane jednej zaručenej konverzie, ktorá je súčasťou poskytnutia služby, a to na výstupe v mieste podania. Celková zaplatená úhrada za službu je vrátane dane z pridanej hodnoty, ak je prevádzkovateľ jej platiteľom. K úhrade za asistovanú službu sa pripočítava upravená sadzba poplatku podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov alebo zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.
**
Podanie neklasifikované podľa žiadneho konkrétneho typu správnych podaní a súdnych podaní.
***
Za služby, ktoré nepredstavujú sprostredkované služby orgánov verejnej moci a ktoré sú zároveň spoplatňované podľa osobitného sadzobníka, sa vyberá len úhrada podľa osobitného predpisu, napríklad podľa vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii. Za ostatné služby (napríklad kopírovanie, napaľovanie CD) sa vyberá úhrada podľa sadzobníka prevádzkovateľa za tieto úkony.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2015.
Peter Kažimír v. r.